Suomen ensim­mäi­nen ant­ro­po­lo­gi­aan kes­kit­ty­vä verkosto perus­tet­tiin mar­ras­kuus­sa 2016 EASA:n jär­jes­tä­män “Why the World Needs Anthropologists” ‑tapah­tu­man innoit­ta­ma­na. Soveltavan Antropologian Verkosto kokoaa yhteen suo­ma­lai­sia ant­ro­po­lo­gi­aa opis­kel­lei­ta, ant­ro­po­lo­gian parissa työs­ken­te­le­viä ja ant­ro­po­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Tavoitteena on mm. ant­ro­po­lo­gian tun­ne­tuk­si tekeminen Suomessa, yhteisen amma­til­li­sen iden­ti­tee­tin yllä­pi­tä­mi­nen, ant­ro­po­lo­gien amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen ja ver­kos­toi­tu­mi­nen työ­elä­mäyh­teyk­sien edis­tä­mi­sek­si.

Verkosto tarjoaa jäse­nil­leen alustan, jossa kes­kus­tel­la ajan­koh­tai­sis­ta alaan liit­ty­vis­tä muu­tok­sis­ta tai jul­kai­suis­ta sekä muista jäsenten mie­len­kiin­non kohteista – ant­ro­po­lo­gis­ta kulmaa hyö­dyn­täen! Jaamme hyviä luku­vink­ke­jä, työ­paik­kail­moi­tuk­sia sekä koke­muk­sia. Jäsenet voivat verkoston kautta hakea spar­raus­ta tai apua milloin mihinkin: koke­muk­sia jonkin ant­ro­po­lo­gi­sen mene­tel­män käytöstä lii­ke­toi­min­nas­sa, design ant­ro­po­lo­gian luku­vink­ke­jä tai yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja osaajia pro­jek­tei­hin.

Verkoston oman toiminnan kehit­tä­mi­seen liittyy vahvasti verkoston jäsenten oman osaamisen hyö­dyn­tä­mi­nen – haluamme tarjota kaikille jäsenille mah­dol­li­suu­den tuoda itseään esille sekä oppia muilta verkoston jäseniltä. Järjestämme temaat­ti­sia works­hop­pe­ja, joissa jäsenemme opettavat toinen toisiaan. Pyrimme myös kutsumaan verkoston ulko­puo­li­sia­kin toi­mi­joi­ta spar­rai­le­maan ja ins­pi­roi­maan verkostoa!

Verkoston tavoit­tee­na on koota laajalti ant­ro­po­lo­gis­mie­li­siä ihmisiä ja kasvattaa sekä verkoston oman toiminnan kautta että yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa ant­ro­po­lo­gian tun­net­tuut­ta Suomessa. Verkostoitumisen lisäksi Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto tähtää siihen, että 16.10.2017 ensim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä Exploration –tapah­tu­mas­ta tulee joka­vuo­ti­nen ja kasvava tärppi. Tulevaisuudessa verkosto visioi yhteis­työ­tä sekä EASAn että ulko­mais­ten yritysten ja yli­opis­to­jen kanssa, ja kasvattaa tapah­tu­man moni­päi­väi­sek­si!

Verkosto organisoi toi­min­taan­sa tois­tai­sek­si ensi­si­jai­ses­ti Facebook-ryhmässä, josta tavoitat myös kaikki sen jäsenet!