Antropologian opinnot val­mis­ta­vat opis­ke­li­joi­ta tutkinnon jäl­kei­seen elämään. Siirtyminen pois yli­opis­to­maa­il­mas­ta ei kui­ten­kaan aina ole kit­ka­ton­ta, sillä työnhaku edel­lyt­tää oman eri­kois­osaa­mi­sen mark­ki­noin­tia uudella tavalla.


Koostimme toi­mi­tuk­ses­sa työ­elä­mä­tai­to­ja vah­vis­ta­van paketin, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti alan opis­ke­li­joi­ta ja vas­ta­val­mis­tu­nei­ta ajatellen. Paketin tar­koi­tuk­se­na on helpottaa oman osaamisen sanoit­ta­mis­ta työn­haus­sa tie­tee­na­lal­la, jonka yliopisto-opinnot ovat voit­to­puo­lei­ses­ti teo­ria­pai­not­tei­sia ja aka­te­mi­aan suun­tau­tu­nei­ta. Toivomme ant­ro­po­lo­gin ansio­luet­te­los­ta olevan hyötyä myös työ­nan­ta­jil­le, jotka suun­nit­te­le­vat palk­kaa­van­sa ant­ro­po­lo­gi­taus­tai­sen työntekijän.


Paketti on kak­sio­sai­nen. Antropologin ansio­luet­te­loon on kerätty avain­osaa­mi­sa­luei­ta, jotka jokaisen val­mis­tu­van ant­ro­po­lo­gin odotetaan omak­su­neen opin­to­jen­sa aikana. Työnhakijan muis­ti­lis­taan on vuo­ros­taan listattu tapoja, joiden avulla voi vahvistaa työ­elä­mä­osaa­mis­taan ennen työ­mark­ki­noil­le siir­ty­mis­tä. On hyvä muistaa, että opintojen ja sivu­töi­den lisäksi elämän varrelta on tarttunut mukaan erilaisia taitoja, joita kannattaa rohkeasti hyödyntää työn­haus­sa.


Työelä­mä­pa­ket­ti on vapaasti hyö­dyn­net­tä­vis­sä työn­haus­sa sekä esi­mer­kik­si oppi­tun­neil­la, kunhan AntroBlogin ja tekijän nimet on asian­mu­kai­ses­ti mainittu paketin esittelyn yhtey­des­sä. Voit ladata ant­ro­po­lo­gin ansio­luet­te­lon ja työn­ha­ki­jan muis­ti­lis­tan alla olevista linkeistä pdf-tiedostoina.

Antropologin ansioluettelo

Työnhakijan muistilista