Ensimmäiset mie­li­ku­vat ant­ro­po­lo­geis­ta liittyvät usein kau­kai­siin kult­tuu­rei­hin, eksoot­ti­seen kent­tä­työ­hön sekä eri­lais­ten pie­nyh­tei­sö­jen tut­ki­mi­seen. Vaikka tämä kaikki pitää osittain edelleen paikkansa, on ant­ro­po­lo­gia myös paljon enemmän. Antropologit ver­tai­le­vat kult­tuu­rien eroja ja yhte­ne­väi­syyk­siä ymmär­tääk­seen ihmisiä ja yhteis­kun­tia. Tämä ei tarkoita ainoas­taan vieraiden kult­tuu­rien tut­ki­mis­ta, vaan yhä useammin ant­ro­po­lo­gia kääntää katseensa kohti omaa, län­si­mais­ta maa­il­maam­me


Antro­po­lo­gias­sa hyö­dyn­ne­tään etno­gra­fis­ta tut­ki­mus­ta, joka tuottaa rikasta ja syväl­lis­tä tietoa tut­kit­ta­vas­ta ilmiöstä. Etnografialla pyritään kuvaamaan ja selit­tä­mään ihmisten toimintaa ja käsi­tyk­siä heidän omassa eli­nym­pä­ris­tös­sään. Lähestymistapa edel­lyt­tää tutkijan koko­nais­val­tais­ta osal­lis­tu­mis­ta tut­kit­ta­vien elämään – heidän huoliinsa, miel­ty­myk­siin­sä ja tar­pei­siin­sa. Antropologia sopiikin erin­omai­ses­ti asia­kas­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen, kuten kulu­tus­tot­tu­mus­ten kar­toit­ta­mi­seen ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ten tekoon


Antro­po­lo­gi toimii kult­tuu­rien välisenä tulkkina, joka välittää tietoa eri osa­puol­ten kesken. Tämä on hyö­dyl­lis­tä etenkin tilan­teis­sa, joissa toimitaan vieraassa ympä­ris­tös­sä: yrityksen laa­jen­taes­sa ulko­mail­le tai pal­ka­tes­sa työvoimaa itselleen tutun kult­tuu­ri­pii­rin ulko­puo­lel­ta. Elämäntyyli, tavat ja tot­tu­muk­set saattavat poiketa yllät­tä­vil­lä tavoilla siir­ryt­täes­sä kult­tuu­ris­ta toiseen. Antropologin tehtävänä on avata kult­tuu­rie­ro­jen mer­ki­tyk­siä, helpottaa siirtymää ja pehmentää mah­dol­li­sen yhteen­tör­mäyk­sen vai­ku­tuk­sia. Tarkoituksena on ennen kaikkea sillan luominen osa­puol­ten välille


Tutki­musa­la­na ant­ro­po­lo­gia sijoittuu huma­nis­tis­ten ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den väli­maas­toon, hyö­dyn­täen molempien alojen parhaat puolet. Antropologian keskeiset metodit ovat luon­teel­taan laa­dul­li­sia ja tuottavat laaja-alaista ja syväl­lis­tä tietoa tut­kit­ta­vas­ta aiheesta. Yhteiskunnallista puolta edustaa kvan­ti­ta­tii­vis­ten mene­tel­mien, kuten eri­lais­ten kyse­ly­tut­ki­mus­ten, kautta saadun datan hyö­dyn­tä­mi­nen ja sovel­ta­mi­nen laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen rinnalla


Antro­po­lo­git kes­kit­ty­vät usein urallaan jonkin tietyn ilmiön, aihe­pii­rin tai elämän osa-alueen tut­ki­mi­seen. Kyseessä voi olla jokin laaja koko­nai­suus kuten media, uskonto tai talous, mutta myös yksi­tyis­koh­tai­sem­mat asiat kuten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set tai hää­ri­tu­aa­lit. Näin ollen he ovat oman alansa moni­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta, jotka ymmär­tä­vät tut­kit­ta­van ilmiön ja sen läh­tö­koh­dat koko­nais­val­tai­ses­ti. Antropologia on luon­teel­taan käy­tän­nön­lä­heis­tä, ja sen sovel­lus­po­ten­ti­aa­li on suuri


Etno­gra­fi­sel­la tut­ki­muk­sel­la kerättyä arvokasta ant­ro­po­lo­gis­ta tietoa tulisikin hyödyntää entistä enemmän myös aka­tee­mi­sen maailman ulko­puo­lel­la tuomalla ant­ro­po­lo­gi­aa lähemmäs yri­tys­maa­il­maa ja sen tarpeita.

Antropologin työkalut

Etnografialla tar­koi­te­taan tut­ki­mus­ta, jonka avulla kuvail­laan yhteisön kulttuuri joko koko­nai­suu­des­saan tai pai­not­taen tiettyä sosi­aa­lis­ta ilmiötä tai ins­ti­tuu­tio­ta. Menetelmän ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na on selittää yksilön tai ryhmän toimintaa sille tyy­pil­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä sekä tutkia erilaisia tul­kin­to­ja ja mer­ki­tyk­siä, joita tut­ki­muk­sen kohteet toi­min­nal­leen antavat. Etnografian kes­kei­se­nä välineenä on osal­lis­tu­va havain­noin­ti mie­len­kiin­non kohteena olevassa yhtei­sös­sä. Tämä tar­koit­taa yhteisön ja sen jäsenten toiminnan havain­noin­tia kos­ke­tuse­täi­syy­del­tä tar­kas­te­le­mal­la maailmaa heidän läh­tö­koh­dis­taan käsin


Perin­tei­ses­ti etno­gra­fi­nen tutkimus on koh­dis­tu­nut pai­kal­li­siin rajat­tui­hin yhtei­söi­hin, esi­mer­kik­si tietyllä maan­tie­teel­li­sel­lä alueella elävään ihmis­ryh­mään sekä sen kult­tuu­ri­siin tra­di­tioi­hin ja sosi­aa­li­siin raken­tei­siin. Yhä useammin etno­gra­fis­ta tut­ki­mus­ta tehdään kes­kit­tyen meille tuttuihin ilmiöihin, kuten vaikkapa media­käyt­täy­ty­mi­seen. Tietoa ammen­ne­taan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta ja ympä­röi­väs­tä yhteis­kun­nas­ta. Etnografinen tutkimus sopii hyvin esi­mer­kik­si kar­toi­tet­taes­sa yrityksen asia­kas­kun­nan muuttuvia tarpeita tai arvioi­taes­sa jo ennalta tulossa olevien uudis­tus­ten vai­ku­tuk­sia käyt­tä­jien tai asiak­kai­den toimintaan.

Osallistuva havain­noin­ti on tut­ki­mus­me­to­di, joka takaa tarkan kuvauksen tut­ki­mus­koh­tees­ta ja tuottaa suoraa tietoa ihmisten koke­muk­sis­ta ja käsi­tyk­sis­tä. Havainnointi tapahtuu yleensä samassa tilassa ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tut­kit­ta­vien ihmisten kanssa. Tutkimusmetodilla tavoi­te­taan myös ne sosi­aa­li­sen elämän ilmiöt ja mer­ki­tyk­set, jotka jäävät tilas­to­jen ulko­puo­lel­le. Esimerkiksi kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­sen tut­ki­muk­ses­sa on tärkeää saada ote kaikista syvällä taustalla vai­kut­ta­vis­ta toi­min­ta­mal­leis­ta, jotka ohjaavat yksilön kulutusvalintoja.

Haastattelu on yksi ant­ro­po­lo­gin kes­kei­sim­mis­tä työ­ka­luis­ta. Se mah­dol­lis­taa moni­muo­toi­sen tiedon kerää­mi­sen tut­kit­ta­vil­ta itseltään. Sen tar­koi­tuk­se­na on kar­toit­taa haas­ta­tel­ta­vien mie­li­pi­tei­tä, arvoja tai tot­tu­muk­sia ja muodostaa näiden perus­teel­la koko­nais­ku­va tut­kit­ta­vas­ta ilmiöstä, kon­sep­tis­ta tai tuot­tees­ta. Antropologi onkin jo kou­lu­tuk­sen­sa kautta eri­lais­ten haas­tat­te­lu­tek­nii­koi­den ammat­ti­lai­nen. Haastattelujen kautta saatava tieto mah­dol­lis­taa yksi­lö­ta­son koke­mus­ten kar­toit­ta­mi­sen. Yhdessä osal­lis­tu­van havain­noin­nin kanssa se takaa minkä tahansa ilmiön moni­puo­li­sen tarkastelun.

Jos kes­ki­ty­tään ainoas­taan mää­räl­li­siin tie­don­ke­ruun mene­tel­miin, on vaarana kadottaa koko­nais­ku­van vaatima suurempi näkökulma. Laajemmat syy-seu­raus­suh­teet huo­mioo­not­ta­van tiedon tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan­kin kykyä suh­teut­taa kerätyt havainnot laa­jem­paan vii­te­ke­hyk­seen. Antropologin tavoit­tee­na on tie­dos­ta­mat­to­mien toi­min­ta­mal­lien löy­tä­mi­nen ja hah­mot­ta­mi­nen. Tämä edel­lyt­tää ennak­ko­luu­lo­ton­ta tut­ki­muso­tet­ta sekä taitoa asettua tut­ki­mus­koh­tee­na olevien asemaan heitä ympä­röi­väs­sä maa­il­mas­sa. Näin voidaan ymmärtää kohteiden tarpeita ja motiiveja perusteellisesti.

Antropologian sovellutukset

Antropologia taipuu moneksi, ja sille onkin löy­det­tä­vis­sä valtava määrä sovel­lu­tuk­sia yhteis­kun­nan eri osa-alueilta. Antropologeja toimii työ­elä­mäs­sä aina yksi­tyi­ses­tä ja jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta jär­jes­töi­hin ja aka­tee­mi­seen maailmaan asti. Meitä on tut­ki­joi­na, toi­mit­ta­ji­na, asian­tun­ti­joi­na, koor­di­naat­to­rei­na ja esi­mie­hi­nä. Myös museo- ja kus­tan­nusa­lal­ta voi löytää ant­ro­po­lo­ge­ja. Etnografiaa käytetään tut­ki­mus­muo­to­na ennen kaikkea sen ainut­laa­tui­sen ihmis- ja asia­kas­läh­töi­sen ja moneen taipuvan lähes­ty­mis­ta­pan­sa johdosta


AntroBlogin työ­elä­mä­osio sukeltaa syvem­mäl­le yritysten, jär­jes­tö­jen ja ant­ro­po­lo­gi­sen tiedon maailmaan kuu­kausit­tain vaih­tu­vien teemojen kautta. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen ammat­ti­lai­sia ja heidän koh­taa­mi­si­aan ant­ro­po­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen raja­pin­nas­sa. Jutut ovat luet­ta­vis­sa työ­elä­mä­si­vu­jen omasta osiosta. Pysykää kuulolla! 


Mikäli jokin jäi askar­rut­ta­maan mieltäsi tai haluat palkata ant­ro­po­lo­gin omiin tar­pei­sii­si, ota yhteyttä:

Lisää antropologiasta työelämässä