Työelämä

Tervetuloa tutus­tu­maan ant­ro­po­lo­gien työ­kent­tään! Sivustomme tär­keim­piä tavoit­tei­ta on ant­ro­po­lo­gien työl­lis­ty­mi­sen paran­ta­mi­nen ja ant­ro­po­lo­gi­sen tie­to­tai­don tun­ne­tuk­si tekeminen työelämän piirissä. Täällä voit tutustua ant­ro­po­lo­gik­si kou­lut­tau­tu­nei­den hen­ki­löi­den tari­noi­hin ja työuriin sekä ant­ro­po­lo­gian laajaan sovel­let­ta­vuu­teen. Löydät myös infoa hil­jat­tain perus­te­tun Soveltavan Antropologian verkoston toiminnasta. 

Miksi palkata antropologi?

light-bulbs-1875384_1280

Antropologiassa hyö­dyn­ne­tään etno­gra­fis­ta tut­ki­mus­ta, joka tuottaa rikasta ja syväl­lis­tä tietoa tut­kit­ta­vas­ta ilmiöstä. Etnografialla pyritään kuvaamaan ja selit­tä­mään ihmisten toimintaa ja käsi­tyk­siä heidän omassa eli­nym­pä­ris­tös­sään. Lähestymistapa edel­lyt­tää tutkijan koko­nais­val­tais­ta osal­lis­tu­mis­ta tut­kit­ta­vien elämään – heidän huoliinsa, miel­ty­myk­siin­sä ja tar­pei­siin­sa. Antropologia sopiikin erin­omai­ses­ti asia­kas­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen, kuten kulu­tus­tot­tu­mus­ten kar­toit­ta­mi­seen ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ten tekoon.

Soveltavan Antropologian Verkosto kokoaa yhteen suo­ma­lai­sia ant­ro­po­lo­gi­aa opis­kel­lei­ta, ant­ro­po­lo­gian parissa työs­ken­te­le­viä ja ant­ro­po­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Verkosto on perus­tet­tu mar­ras­kuus­sa 2016 ja se toimii yhteis­työs­sä AntroBlogin toi­mi­tuk­sen kanssa. 

Verkosto organisoi toi­min­taan­sa tois­tai­sek­si ensi­si­jai­ses­ti Facebook-ryhmässä ja järjestää kuu­kausit­tai­sia työ­elä­mä­kes­kei­siä tapaa­mi­sia Helsingissä. Jos kaipaat ant­ro­po­lo­gien apua ja kon­sul­taa­tio­ta tai haluat suun­ni­tel­la yhteis­työ­tä, siirry verkoston omaan osioon AntroBlogissa ja ota yhteyttä!

Lue AntroBlogin työelämäartikkeleita

Arktinen alue puhuttaa: ilmas­ton­muu­tok­sen vaikutus ihmiseen ja eko­sys­tee­mei­hin, luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, Koillisväylän meritien lisään­ty­vä käyttö ja alku­pe­räis­kan­so­jen oikeudet. Toukokuussa 2017 Suomi on aloit­ta­nut Arktisen neuvoston ja Arktisen talous­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja­na, ja näke­myk­siä alueen kehit­tä­mi­ses­tä riittää. Rovaniemen yli­opis­ton tut­ki­musins­ti­tuut­ti Arktinen keskus tuottaa tut­ki­mus­tie­toa aiheesta. Monen muun arktisen tut­ki­musa­lan ohella sieltä löytyy myös arktisen ant­ro­po­lo­gian tutkimusosasto.

Visuaalinen ant­ro­po­lo­gia on ant­ro­po­lo­gian alalaji. Se keskittyy tutkimaan kaikkea silmin havait­ta­vaa, aina etno­gra­fi­sis­ta valo­ku­vis­ta ja videoista tanssiin ja tatuoin­tei­hin saakka. Tutkimuskohteita on lähes rajaton määrä. Niitä voivat olla esi­mer­kik­si graffitit, korut, hie­rogly­fit tai maa­lauk­set. Visuaalisiin kult­tuu­rin­tuot­tei­siin suh­tau­du­taan etno­gra­fi­se­na mate­ri­aa­li­na ja tietona. Niiden aja­tel­laan täy­den­tä­vän ant­ro­po­lo­gian perin­tei­sem­piä tut­ki­mus­me­to­de­ja, kuten haas­tat­te­lu­ja ja osal­lis­tu­vaa havainnointia.

Antropologian ja etno­gra­fis­ten museoiden historia on kie­tou­tu­nut yhteen siirtomaa-ajan perinnön ja val­ta­suh­tei­den kanssa. Kulttuureja ja niiden esi­neis­töä esit­te­le­vien etno­gra­fis­ten museoiden juuret ovat siir­to­maa­his­to­rias­sa. Eurooppalaisten kunin­kaal­lis­ten sekä muun ylimystön parissa 1500-luvulla muotiin tulivat kurio­si­teet­ti­ka­bi­ne­tit, joissa eri kansoilta peräisin olevat esineet oli asetettu rin­nak­kain luon­non­tie­teel­lis­ten näyt­tei­den ja muiden eri­koi­si­na pidet­ty­jen esineiden kanssa. 

Ota yhteyttä

Onko mie­les­sä­si ant­ro­po­lo­gien työelämää koskeva kysymys tai ehdotus?

Haluatko työ­nan­ta­ja­na kertoa ant­ro­po­lo­gin palk­kaa­mi­sen eduista?

Haluatko tehdä meistä jutun omaan julkaisuusi?

Työelämätoimitus auttaa mie­lel­lään työ­nan­ta­ja­ta­ho­ja löytämään osaavia anro­po­lo­ge­ja. Juttuvinkit ovat myös tervetulleita!