Kaikki ant­ro­po­lo­git eivät val­mis­tut­tu­aan suinkaan päädy tut­ki­joik­si aka­tee­mi­siin ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten yli­opis­toi­hin ja yksi­tyi­siin tut­ki­mus­lai­tok­siin. Heistä monet työl­lis­ty­vät jul­ki­sel­le, yksi­tyi­sel­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le eri­lai­siin tehtäviin.


Toteutimme yhdessä Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkoston kanssa Antropologit työ­elä­mäs­sä 2018 ‑kyse­ly­tut­ki­muk­sen ant­ro­po­lo­gien työl­lis­ty­mi­ses­tä opin­to­jen­sa jälkeen. Aiheesta voi lukea lisää tästä artik­ke­lis­ta. Alla olevat info­graa­fit kuvaavat kes­kei­sim­piä piirteitä ant­ro­po­lo­gien sijoit­tu­mi­ses­sa työ­elä­mään Suomessa.

Lue lisää ant­ro­po­lo­gi­sen näkö­kul­man ja osaamisen sovel­luk­sis­ta käy­tän­töön täältä tai työ­elä­mä­osiom­me lukui­sis­ta artik­ke­leis­ta ja haas­tat­te­luis­ta. Juttujen aiheet vaih­te­le­vat muo­toi­lus­ta psy­ko­te­ra­pi­aan ja tarjoavat laajan kat­sauk­sen ant­ro­po­lo­gian hyötyihin työ­elä­mäs­sä. Onko sinulle vielä epäselvää, mitä ant­ro­po­lo­gia ylipäänsä on? Antropologiasta voit lukea lisää täältä sekä jul­kai­suis­tam­me.

Suurin osa ant­ro­po­lo­geis­ta, 33 %, työl­lis­tyy yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le. Seuraavaksi eniten, 28 %, sijoittuu jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Kolmantena tulevat yli­opis­tot, joiden palk­ka­lis­toil­la työs­ken­te­lee 21 % kyselyyn vas­tan­neis­ta. Neljännellä sijalla olevalla jär­jes­tö­sek­to­ril­la on töissä noin 17 % ant­ro­po­lo­geis­ta. Häntää pitävät säätiöt, joissa työs­ken­te­lee yksi prosentti vas­taa­jis­ta. Kyselyyn vas­tan­nei­den kes­kuu­des­sa suo­si­tuim­mat toimialat ovat tut­ki­musa­la, ope­tus­teh­tä­vät ja kou­lu­tusa­la, joita seuraavat IT-ala, vies­tin­tä­ala sekä kehi­ty­syh­teis­työ.

Selvä enemmistö ant­ro­po­lo­geis­ta, 23 %, tienaa työstään 3000 – 3500 euroa kuussa, joka vastaa suo­ma­lais­ten kes­kian­sio­ta. Lähes 71 %:n vas­taa­jis­ta palkka sijoittuu välille 2000 – 4000 euroa. Alle 2000 euroa palkkaa saa 9 % vas­taa­jis­ta. Myös yli 4000 euroa tie­naa­vien ansio­luo­kis­sa suh­teel­li­set pro­sent­tio­suu­det jäävät alle 10 %:n. Korkeimpaan tulo­luok­kaan, 6000 euroa tai enemmän tie­naa­viin, kuuluu 4 % vas­taa­jis­ta.


Suurin osa, 65 %, ant­ro­po­lo­gin kou­lu­tuk­sen saaneista kokee pys­ty­vän­sä hyö­dyn­tä­mään ant­ro­po­lo­gis­ta osaa­mis­taan työ­elä­mäs­sä. Noin viidennes on vuo­ros­taan työl­lis­ty­nyt työ­paik­koi­hin, joissa he pystyvät hyö­dyn­tä­mään ant­ro­po­lo­gi­aa vain vähän tai ei lainkaan. Neutraaleja koke­muk­sia oli 13 %:lla vas­taa­jis­ta.


Antro­po­lo­git työ­elä­mäs­sä 2018 ‑kyse­ly­tut­ki­muk­sen lop­pu­ra­port­ti on koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vis­sa täällä.