Kaikki ant­ro­po­lo­git eivät val­mis­tut­tu­aan suinkaan päädy tut­ki­joik­si aka­tee­mi­siin ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten yli­opis­toi­hin ja yksi­tyi­siin tut­ki­mus­lai­tok­siin, vaan heistä monet työl­lis­ty­vät jul­ki­sel­le ja yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le eri­lai­siin tehtäviin. Alla oleva info­graa­fi kuvaa ant­ro­po­lo­gien sijoit­tu­mis­ta työ­elä­mään Suomessa.

Ylivoimaisesti suurin osa ant­ro­po­lo­geis­ta, yli 47 %, työl­lis­tyy jär­jes­tö­sek­to­ril­le. Seuraavaksi eniten, yli 21 %, ant­ro­po­lo­geis­ta sijoittuu valtion palk­ka­lis­toil­le. Jaetulta kol­man­nel­ta sijalta löytyvät yli­opis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut sekä yksi­tyi­set yritykset. Häntää pitävät kunnat ja kun­tayh­ty­mät.

Lue lisää ant­ro­po­lo­gi­sen näkö­kul­man ja osaamisen sovel­luk­sis­ta käy­tän­töön täältä tai työ­elä­mä­osiom­me lukui­sis­ta artik­ke­leis­ta ja haas­tat­te­luis­ta. Juttujen aiheet vaih­te­le­vat muo­toi­lus­ta fyysiseen ant­ro­po­lo­gi­aan ja tarjoavat laajan kat­sauk­sen ant­ro­po­lo­gian hyötyihin työ­elä­mäs­sä. Onko sinulle vielä epäselvää, mitä ant­ro­po­lo­gia ylipäänsä on? Antropologiasta voit lukea täältä sekä jul­kai­suis­tam­me.