Demokratian tilasta maa­il­mas­sa puhutaan paljon. Aihe nousee tapetille eri­tyi­ses­ti koro­na­pan­de­mian kal­tais­ten poik­keus­o­lo­jen aikana. Suomessa moni­puo­lueyh­teis­työ­tä ja demo­kra­ti­aa arvos­te­taan ja sen oppeja viedään myös maa­il­mal­le. Mukana demo­kra­ti­aa tukemassa on Demon toi­min­nan­joh­ta­ja Anu Juvonen, joka Työkentällä-haas­tat­te­lus­sa kertoo urastaan jär­jes­tö­maa­il­mas­sa.

Työelämä

Tervetuloa tutus­tu­maan ant­ro­po­lo­gien työ­kent­tään! Sivustomme tär­keim­piä tavoit­tei­ta on ant­ro­po­lo­gien työl­lis­ty­mi­sen paran­ta­mi­nen ja ant­ro­po­lo­gi­sen tie­to­tai­don tun­ne­tuk­si tekeminen työelämän piirissä. Täällä voit tutustua ant­ro­po­lo­gik­si kou­lut­tau­tu­nei­den hen­ki­löi­den tari­noi­hin ja työuriin sekä ant­ro­po­lo­gian laajaan sovel­let­ta­vuu­teen. Löydät myös infoa hil­jat­tain perus­te­tun Soveltavan Antropologian verkoston toi­min­nas­ta.

Ota yhteyttä

Contact

Onko mie­les­sä­si ant­ro­po­lo­gien työelämää koskeva kysymys tai ehdotus? Haluatko työ­nan­ta­ja­na kertoa ant­ro­po­lo­gin palk­kaa­mi­sen eduista? Haluatko tehdä meistä jutun omaan jul­kai­suusi?

Työelämätoimitus auttaa mie­lel­lään työ­nan­ta­ja­ta­ho­ja löytämään osaavia anro­po­lo­ge­ja. Juttuvinkit ovat myös ter­ve­tul­lei­ta!

Työkentallä

Tutustu ant­ro­po­lo­gien toi­min­taan työelämän eri osa-alueilla.

Heittoja

Palkkaa ant­ro­po­lo­gi — ratkaise ongelma! Kevyempiä juttuja ant­ro­po­lo­gian mah­dol­li­sis­ta kon­kre­tian sovel­luk­sis­ta.

Kirjeitä kentältä

Kolumnisarjassa seurataan viittä ant­ro­po­lo­gia, jotka kertovat omista kent­tä­työ­tun­nel­mis­taan

Tulokulmia

Kolumnisarjassa ansioi­tu­neet ant­ro­po­lo­git kertovat alan sovel­ta­mi­ses­ta yhteis­kun­nan eri osa-alueiden leik­kaus­pis­tees­sä

Työelämätapahtumat

Raportteja ant­ro­po­lo­gi­sis­ta työ­elä­mä­ta­pah­tu­mis­ta, Suomesta ja maa­il­mal­ta.

Miksi palkata antropologi?

light-bulbs-1875384_1280

Antropologiassa hyö­dyn­ne­tään etno­gra­fis­ta tut­ki­mus­ta, joka tuottaa rikasta ja syväl­lis­tä tietoa tut­kit­ta­vas­ta ilmiöstä. Etnografialla pyritään kuvaamaan ja selit­tä­mään ihmisten toimintaa ja käsi­tyk­siä heidän omassa eli­nym­pä­ris­tös­sään. Lähestymistapa edel­lyt­tää tutkijan koko­nais­val­tais­ta osal­lis­tu­mis­ta tut­kit­ta­vien elämään – heidän huoliinsa, miel­ty­myk­siin­sä ja tar­pei­siin­sa. Antropologia sopiikin erin­omai­ses­ti asia­kas­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen, kuten kulu­tus­tot­tu­mus­ten kar­toit­ta­mi­seen ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ten tekoon.

Soveltavan Antropologian Verkosto kokoaa yhteen suo­ma­lai­sia ant­ro­po­lo­gi­aa opis­kel­lei­ta, ant­ro­po­lo­gian parissa työs­ken­te­le­viä ja ant­ro­po­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Verkosto on perus­tet­tu mar­ras­kuus­sa 2016 ja se toimii yhteis­työs­sä AntroBlogin toi­mi­tuk­sen kanssa.

Verkosto organisoi toi­min­taan­sa tois­tai­sek­si ensi­si­jai­ses­ti Facebook-ryhmässä ja järjestää kuu­kausit­tai­sia työ­elä­mä­kes­kei­siä tapaa­mi­sia Helsingissä. Jos kaipaat ant­ro­po­lo­gien apua ja kon­sul­taa­tio­ta tai haluat suun­ni­tel­la yhteis­työ­tä, siirry verkoston omaan osioon AntroBlogissa ja ota yhteyttä!