Isot miehet politiikassa

Big man” on vai­ku­tus­val­tai­nen, päällikön veroinen yksilö Melanesiassa ja Polynesiassa. Siinä missä päällikön asema periytyy, kun­nian­hi­moi­nen ja ovela big man saa poliit­ti­sen valtansa talou­del­li­sen toiminnan ja kilpailun avulla. Nämä vai­ku­tus­val­tai­set miehet ovat usein suu­ren­te­le­via ja kil­pai­lul­li­sia persoonia, joiden valtaan nousun taustalla ovat puhu­jan­lah­jat ja karisma.

Maineikas, poliit­ti­ses­ti kun­nian­hi­moi­nen big man on näen­näi­sen kiin­nos­tu­nut yleisestä hyvin­voin­nis­ta, mutta yhdistää siihen omaa etuaan ajavan talou­del­li­sen las­kel­moin­nin. Hän kasaa arvokasta omai­suut­ta — sikoja, sim­puk­ka­ra­haa, tärkeitä vihan­nek­sia kuten jamsseja ja taaroja — jakaak­seen sitä las­kel­moi­dus­ti eteenpäin. Hän ulottaa vai­ku­tus­val­tan­sa sukuun, naa­pu­rei­hin ja muiden klaanien edus­ta­jiin aset­ta­mal­la heidät kii­tol­li­suu­den­vel­kaan.

Big manilla on yleensä suuri joukko seuraajia, joille hän tarjoaa suojelua ja talou­del­lis­ta tukea. Vastineeksi hän saa tukea, jolla kohottaa asemaansa. Seuraajat tukevat big manin poliit­ti­sia ja pyr­ki­myk­siä, sillä hän rahoittaa muun muassa myö­tä­jäi­siä ja ritu­aa­li­sia vel­voit­tei­ta. Arvokkaista tava­rois­ta myös tuotetaan ylijäämää kil­pai­lul­li­sen big man ‑jär­jes­tel­män vuoksi. Olipa kyseessä sikojen, rahan tai tiedon vaihto, big manit saa­vut­ta­vat ja pitävät poliit­ti­sen valtansa osal­lis­tu­mal­la vaihtoon aktii­vi­ses­ti.

Poliittisena hen­ki­lö­tyyp­pi­nä big manin käsite kuvaa monia joh­ta­vas­sa asemassa olevia hen­ki­löi­tä myös Melanesian ulko­puo­lel­la. Antropologit ovat havain­neet big maneja muun muassa Yhdysvaltojen kongres­sis­sa ja maa­il­man­laa­jui­sis­sa poliit­ti­sis­sa orga­ni­saa­tiois­sa.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

Lue myös nämä:

Helsingissä vuokrataso on karannut niin korkealle, että monien palkansaajien tuloista leijonanosa kuluu vuokraan. Suomessa yleisen käsityksen mukaan vuokrasääntely on turmiollista vuokramarkkinoiden toiminnalle.

Jokainen Tohmajärven kunnanvaltuutettu saa 10 000 euroa käytettäväksi miten haluavat, kunhan käyttökohde on kunnan strategian mukainen. Suomessa kyse on omaperäisestä poliittisesta aloitteesta, mutta esimerkiksi Indonesiassa sekä kansanedustajilla että useiden kuntien valtuutetuilla on käytössään vastaavanlaiset rahasummat, joita kutsutaan "kansalaisten toiveiden pyydystämisrahastoiksi".