Marja-Liisa Swantzille palkinto elämäntyöstä

Onnittelut pro­fes­so­ri Marja-Liisa Swantzille

Kanadassa sijait­se­van UNESCON yhtei­sö­poh­jai­sen tut­ki­muk­sen ja kor­keam­man kou­lu­tuk­sen sosi­aa­li­sen vastuun oppiaine on esittänyt onnit­te­lun­sa kult­tuu­rin ja kehi­tyk­sen tut­ki­muk­sen ura­nuur­ta­jal­le pro­fes­so­ri emerita Marja-Liisa Swantzille viime viikolla Lahdessa. Tohtori Budd Hall myönsi prof. Swantzille elä­män­työn palkinnon (Lifetime Achievement Award) UNESCON tämän oppiai­neen puheen­joh­ta­ja­na.

Marja-Liisa Swantzin Tansanian Coast Regionin alueella, aluksi naisten parissa, suo­rit­ta­ma kehi­tys­tut­ki­mus 1960 — 1970 luvuilla oli osal­lis­ta­va­na lähes­ty­mis­ta­pa­na ensim­mäi­siä alalla. Hänen tut­ki­muk­sen­sa merkitsi kan­sain­vä­lis­tä läpi­mur­toa osal­lis­ta­val­le kehi­tys­tut­ki­muk­sel­le ja myös läpi­mur­toa Suomen ja Tansanian välillä sittemmin suo­ri­te­tul­le tut­ki­musyh­teis­työl­le.

Hän johti Suomen puolelta mm. Suomen Akatemian ensim­mäis­tä, kult­tuu­ria ja sosi­aa­lis­ta muutosta tutkivaa tut­ki­mus­han­ket­ta Tansaniassa, joka suo­ri­tet­tiin yhteis­työs­sä Tansanian Kulttuuriministeriön kanssa. Projektissa sovel­let­tiin uraa­uur­ta­vaa osal­lis­ta­van tut­ki­muk­sen lähes­ty­mis­ta­paa. Tämän tien avaaminen tut­ki­muk­sel­le, jossa entisten tut­kit­ta­vien rooli muuttui aktii­vi­sek­si heidän omien ongel­mien­sa rat­kai­se­mi­sek­si yhdis­tä­mäl­lä heidän oma tietonsa tut­ki­joi­den tiedon kanssa oli mer­kit­tä­vä.

Swantz on jul­kais­sut tut­ki­muk­sis­taan useita teoksia ja lukuisia artik­ke­lei­ta. Hän on myös ollut European par­tici­pa­to­ry research networkin perustaja. Hänen viimeisin teos ’elävää tietoa etsimässä’ (In Search of Living Knowledge) jul­kais­tiin 2016.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Näkemys jääkarhun ja luonnon koskemattomuudesta on ensisijaisesti tarina, jota ihminen tällä hetkellä niistä kertoo. Jääkarhu ja sen asuttama ympäristö kietoutuvat ihmiskulttuuriin ja yhteiskuntaan monilla tavoin.