Työttömyyden häpeä?

Suomalainen yhteis­kun­ta on varsin työ­kes­kei­nen ja työt­tö­myy­teen liittyy usein häpeän tunteita. Kuten ant­ro­po­lo­gi James Ferguson on todennut, län­si­mais­sa eri­tyi­ses­ti fyy­si­ses­ti terveiden miesten odotetaan tulevan toimeen omalla työllään. Sukupuolten välisen tasa-arvon ide­aa­lis­ta huo­li­mat­ta miehen työt­tö­myys voi edelleen muodostua pari­suh­teen koe­tin­ki­vek­si, kuten ant­ro­po­lo­gi Carrie M. Lane on tuonut esille.

Työttömyyteen liit­ty­vil­le häpeän tunteille ei ole syytä antaa tilaa. Ne edustavat ideo­lo­gis­ta arki­tie­toi­suut­ta, joka on monin tavoin ris­ti­rii­das­sa asioiden todel­li­sen laidan kanssa. Kuten filosofi Karl Marx on sanonut: kaikki tiede olisi tur­han­päi­väis­tä, jos asiat olisivat siten kuin miltä ne näyttävät.

Miksi työt­tö­myy­des­tä ei ole häpeän aiheeksi? Ensinnäkin nykyisen ympä­ris­tö­krii­sin aikana olisi syytä nähdä tuotannon pimeä ja tuhoava puoli nykyistä selvemmin. Työtön voi loh­dut­tau­tua sillä, ettei hän osallistu val­lit­se­vaan tuo­tan­to­pro­ses­siin, joka syöksee elonkehän kohti vää­jää­mä­tön­tä tuhoa.

Huonojen kulu­tus­va­lin­to­jen haitoista puhutaan paljon, mutta todel­li­suu­des­sa ympä­ris­tö­kuor­mi­tus syntyy tuo­tan­nos­sa. Toisaalta esi­mer­kik­si filosofi Wolfgang Haug on täh­den­tä­nyt, ettei tavara oikeas­taan ole tuotettu ennen kuin se on kulutettu. Keskimääräistä heikomman kulu­tus­ky­kyn­sä vuoksi työttömän ei tarvinne tuntea suurta syyl­li­syyt­tä tästäkään.

Silti työttömän yhteis­kun­nal­li­nen rooli on vält­tä­mä­tön talous­jär­jes­tel­män moit­teet­to­mal­le toi­min­nal­le. Vallitseva jär­jes­tel­mä sekä tuottaa että tarvitsee työt­tö­myyt­tä. Työttömyys on kapi­ta­lis­ti­sen talouden toi­min­nal­le vält­tä­mä­tön­tä, mutta samaan aikaan työtöntä syyl­lis­te­tään siitä, että hän edustaa tätä tar­peel­lis­ta yhteis­kun­nal­lis­ta luonnenaamiota.

Uskontoantropologi Rene Girardin ajatuksia luovasti soveltaen työttömän voisi sanoa olevan syn­ti­puk­ki, jonka uhraa­mal­la yhteisö ostaa lunas­tuk­sen omalle rikok­sel­leen. Kuten filosofi Jukka Hankamäki on todennut, val­lit­se­van jär­jes­tel­män petos on siinä, että hyötyjinä työt­tö­myy­des­tä ovat kaikki muut paitsi työtön itse. Työttömyys on ainoa rikos, josta ran­gais­taan uhria. Mikäli jär­jes­tel­män uskol­lis­ta syko­fant­tia Juhana Vartiaista on uskominen, keppiä on tulossa lisää.

Antropologi David Graeberin mukaan mer­kit­tä­vä osa työstä on todel­li­suu­des­sa tar­pee­ton­ta ja jopa hai­tal­lis­ta. Jos työ tuottaa haittaa niin tekijälle kuin yhteis­kun­nal­le, olisi parempi jättää se tekemättä. Graeberin mukaan usein juuri val­ko­kau­lus­työn­te­ki­jät tuhlaavat elämänsä täl­lais­ten “hevon­pas­ka­duu­nien” parissa. Fiskaalisessakin mielessä yhden vir­ka­kyös­tin elät­tä­mi­seen vaaditaan monen kal­ja­vei­kon ahkeran siemailun tuottama verokertymä.

Elämme yhteis­kun­nas­sa, jossa on työt­tö­myyt­tä ja jossa työt­tö­myy­des­tä ei päästä eroon. Se ei kui­ten­kaan tarkoita sitä, että juuri sinun täytyisi olla työt­tö­mä­nä. Yhteiskunnan raken­tei­den mer­ki­tys­tä pai­not­ta­van näkö­kul­man tar­koi­tuk­se­na ei ole kiistää ihmisen vapautta, vaan paljastaa ne puitteet, joissa yksilö valin­to­jaan tekee. Työttömyydestä ei kannata tuntea häpeää, sillä kuten sor­ret­tu­jen peda­go­gii­kas­ta kir­joit­ta­nut kas­va­tus­tie­tei­li­jä Paulo Freire on sanonut, sorto on aina sortajien eikä mil­loin­kaan sor­ret­tu­jen häpeä.

Silti arki saattaa helpottua työl­lis­ty­mi­sen myötä. Samalla on myös niin, että ihminen kertoo itsestään jat­ku­vas­ti tarinaa. Häpeän koke­mus­ten sijasta kannattaa painottaa myön­tei­sem­piä näkö­kul­mia. Työttömän ei kannata antaa yleisen mie­li­pi­teen mää­ri­tel­lä itseään maanrakoon.


Artikkeli osal­lis­tuu Ohjaamo Helsingin orga­ni­soi­maan Työttömyys #eio­le­hä­peä-kam­pan­jaan, jolla nuorten työn­ha­ki­joi­den parissa työs­ken­te­le­vä kaupungin väki haluaa osoittaa, että työt­tö­myys on monelle yksi elä­män­vai­he, ei häpeä.

Lisätietoa kam­pan­jas­ta: www.eiolehäpeä.fi

Kirjoittaja

Juuso Koponen on valtiotieteiden maisteri ja antropologi, joka valmistelee väitöskirjaa huono-osaisuudesta ja kolmannen sektorin tarjoamasta ruoka-avusta. Juusoa kiinnostavia tutkimuksellisia teemoja ovat huono-osaisuus ja eriarvoisuus, yhteiskuntaluokat, hyväntekeväisyys, talouden antropologinen tutkimus, diskurssianalyysi ja ideologiakritiikki.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Maahanmuuttajien integraatiosta käydään yhä äänekkäämpää julkista keskustelua Suomessa. Integraatiokeskustelussa maahanmuuttajilta odotetaan täydellisen kansalaisen suoritusta, jota mitataan vastaanottavan yhteiskunnan näkökulmasta käsin. Muslimimaahanmuuttajanaisten haastatteluista käy ilmi naisten monikerroksinen näkökulma integraatioon ja sukupuolen merkitys kotoutumiselle.