Kopimismissa tieto on pyhää

Kopimismi on uusus­kon­nol­li­nen liike, jonka maa­il­man­ku­va ja etiikka pohjaavat näke­myk­seen tiedon ja sen kopioi­mi­sen pyhyy­des­tä. Liikkeen synty on sidok­sis­sa 2000-luvun yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun digi­taa­li­sen tie­don­ja­ke­lun rajoi­tuk­sis­ta ja vapauk­sis­ta.

Kopimismin mukaan maa­il­man­kaik­keus koostuu tiedosta, ja elämä syntyy ribo­so­mien ja solujen kyvystä kopioida tietoa. Koska kopiointi on elämän perus­pe­ri­aa­te, ovat tiedon jakaminen, muok­kaa­mi­nen ja laa­jen­ta­mi­nen pyhiä tekoja. Digitaalisessa ajassa ihminen voi helposti osal­lis­tua pyhään luo­mis­pro­ses­siin. Kosmologiaansa nojaten kopimismi puolustaa digi­taa­li­sen tie­don­ja­ke­lun vapautta.

Missionerande Kopimistsamfundet syntyi Ruotsissa vuonna 2010 pai­kal­li­sen piraat­ti­puo­lu­een nuo­ri­so­jaos­ton riveistä. Sen perusti 19-vuotias filo­so­fian opis­ke­li­ja Isak Gerson. Kopimismi sai Ruotsissa viral­li­sen uskonnon aseman vuonna 2012, ja on levinnyt myös moniin muihin maihin.

Kopimismin neljä peri­aa­tet­ta ovat luovuus, kopioi­mi­nen, yhteistyö ja laatu. Niille rakentuu vapautta ja moni­nai­suut­ta, jakamista ja toisten aut­ta­mis­ta korostava etiikka. Yksityisyyttä pidetään hyvin korkeassa arvossa. Kopioimisen pyhyy­des­tä huo­li­mat­ta on myös tietoa, jota kopi­mis­tin ei tule kopioida. Yksilön tulee käyttää omaa moraa­lis­ta kom­pas­si­aan ja arvioida, onko tieto “julkista” ja hyö­dyl­lis­tä jakaa.

Kopioiminen eli kopy­ac­ting on luomisen ja jakamisen teko, ja kopi­mis­ti­nen palvonnan ele. Liikkeen parissa on jär­jes­tet­ty yhteisiä kopioin­ti­ri­tu­aa­le­ja. Kopyacting ei rajoitu digi­taa­li­seen tie­don­ja­ke­luun: tietoa jaetaan jat­ku­vas­ti myös digi­taa­lis­ten ympä­ris­tö­jen ulko­puo­lel­la, monin eri tavoin. Jopa seksi voidaan nähdä kopy­ac­tin­gi­na — tai sen kor­keam­pa­na muotona. Kopymixing tar­koit­taa tiedon yhdis­te­le­mis­tä ja laa­jen­ta­mis­ta, uusien parempien ver­sioi­den luomista.

Vaikka kopi­mis­min voi tulkita olevan uskon­nok­si naa­mioi­tu­nut­ta pira­tis­mia, liike itse kiistää olevansa piraat­ti­po­li­tii­kan sakra­li­soi­tu muoto. Useat ilmiöön pereh­ty­neet tutkijat taipuvat samalle kannalle.

  1. Seth M. Walker, 2018. Holy piracy: Kopimism, the sac­ra­li­sa­tion of infor­ma­tion, and the legi­ti­ma­ting power of religion
  2. Per-Erik Nilsson ja Victoria Enkvist, 2015. Techniques of religion-making in Sweden: The case of the Missionary Church of Kopimism

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Pahimmat skenaariot koronaviruksen etenemisestä Indonesiassa eivät toistaiseksi ole toteutuneet. Toukokuun lopulla päättyi muslimien paastokuukausi ramadan, mikä tavallisesti tarkoittaa hyvin vilkasta, juhlien ja tapaamisten sävyttämää aikaa. Tänä vuonna tilanne on kuitenkin toinen: sekä poliittiset että uskonnolliset johtajat pyytävät kansalaisia pysymään kotona.

Ortodoksijuutalaisissa yhteisöissä eruv on symbolinen raja. Sen sisäpuolella saa tehdä sapattina muuten kiellettyjä asioita, kuten kantaa tavaroita tai työntää lastenvaunuja. Laajentaessaan kodin piiriä julkiseen tilaan eruv tuo samalla esiin sapattisääntöjen noudattamista koskevat neuvottelut, mikä on kiinnostavana sivujuonteena Netflixin tuoreessa Unorthodox-sarjassa.

Olen islamiin erikoistunut uskontopsykologi ja tutkin työkseni sitä, mikä rooli uskonnolla on muslimien elämässä. Uskovan omat elämänkokemukset vaikuttavat paljon siihen, mitä islamilaiset perinteet merkitsevät hänelle. Entä mitä islam merkitsee minulle henkilökohtaisesti, sen tutkijana?