Arktista antropologiaa

Arktinen keskus on Lapin yliopiston tutkimuskeskus, joka on keskittynyt pohjoisnapaa ympäröivien alueiden ja kansojen tutkimukseen. Keskuksessa työskentelee myös yhdeksän antropologin tutkimusryhmä, joka tarkasteleen aihettaan erityisesti poliittisista ja taloudellisista lähtökohdista.

Arktinen alue puhuttaa: ilmas­ton­muu­tok­sen vaikutus ihmiseen ja eko­sys­tee­mei­hin, luon­non­va­ro­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, Koillisväylän meritien lisään­ty­vä käyttö ja alku­pe­räis­kan­so­jen oikeudet. Toukokuussa 2017 Suomi on aloit­ta­nut Arktisen neuvoston ja Arktisen talous­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja­na ja näke­myk­siä arktisen alueen kehit­tä­mi­ses­tä riittää.


Taustalle kuitenkin tarvitaan tutkittua tietoa. Sitä tuottaa muun muassa Lapin yli­opis­ton tut­ki­musins­ti­tuut­ti Arktinen keskus Rovaniemellä. Monen muun arktisen tut­ki­musa­lan ohella sieltä löytyy myös arktisen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­osas­to.


AntroBlogin työ­elä­mä­toi­mi­tus on esitellyt ant­ro­po­lo­ge­ja perin­tei­sen tut­ki­muk­sen ulko­puo­lel­la. Nyt sukel­le­taan aka­tee­mi­sen elämän ytimeen: tutkijan työhön, jossa ollaan pitkiä aikoja kent­tä­töis­sä karuis­sa­kin olo­suh­teis­sa.

Arktis – tiettymien taivalten takana vai ihmisiä susirajalla?

Jopa tut­ki­joil­la on usein har­ha­ku­vi­tel­ma Arktiksesta tyhjänä alueena, jossa ei ole ihmisiä ja kult­tuu­ria. Tavalliset rova­nie­me­läi­set ajat­te­le­vat arktisen alueen olevan “jossain kauempana”. Samoin ajat­te­le­vat Pohjois-Norjan ran­nik­ko­ky­lien asukkaat ja Venäjän tundralla asuvat pai­men­to­lai­set.


Arkti­suut­ta ei mielletä eli­nym­pä­ris­töön ja kotiin liit­ty­väk­si määreeksi – huo­li­mat­ta siitä, että ark­ti­suut­ta käytetään poh­joi­ses­sa myyvänä brändinä. Arktinen alue ei ole pelkkä jään peittämä Pohjoinen jäämeri, vaan laaja ihmisen asuttama alue sen ympärillä.


Ihminen on ark­ti­ses­sa ympä­ris­tös­sä oleel­li­nen tekijä. Olemme asuneet seudulla satoja vuosia, ja halua on elää siellä jat­kos­sa­kin. Arktisella alueella ihmisen vaikutus luontoon ja luon­to­suh­de korostuu. Ihmisen ja luonnon suhdetta Arktiksella havain­nol­lis­taa Tiedekeskus Arktikumin perus­näyt­te­ly.

Kuva: Arktikumin perus­näyt­te­ly Muuttuva arktis.

Seiniä koris­ta­vat kent­tä­ku­vat luonnosta ja ihmisistä. Näyttelyssä voi tutustua jäähän, revon­tu­liin ja ilmas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­siin. Siellä näkee myös inuitien kanootin ja nenetsien poron­nah­ka­saap­paat. Näyttely perustuu Arktisen keskuksen tut­ki­mus­työ­hön.


Raken­nuk­sen sivusii­ves­sä työs­ken­te­le­vät arktisen alueen tutkijat, myös yhdeksän ant­ro­po­lo­gin joukko. Iloinen puheen­so­ri­na käy englan­nik­si. Englanti on tut­ki­muk­sen jul­kai­su­kie­li, sillä tut­ki­mus­ta tehdään kan­sain­vä­li­sel­le yleisölle. Tutkijoilta luon­nis­tuu venäjä, joiltakin myös saame ja suomi. Nyt paikalla on heistä kuusi. Se on paljon, sillä yleensä joku on aina kentällä Saamenmaalla, Kanadassa, Siperiassa, Luoteis-Venäjällä, Jakutiassa tai Kamtšatkan nie­mi­maal­la.

Arktisen antropologian laaja kenttä

Tutkimusryhmän johtaja, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Florian Stammler on kan­sain­vä­li­ses­ti tunnettu arktista aluetta tutkiva ant­ro­po­lo­gi. Heitä ei ole maa­il­mas­sa kovin montaa, ja kaikki tuntevat toisensa. Stammler työs­ken­te­li Cambridgen yli­opis­tos­sa, kun häntä pyy­det­tiin vuonna 2005 uuteen tut­ki­musyk­sik­köön Rovaniemelle. Pian tut­ki­mus­ryh­mään liittyi ant­ro­po­lo­ge­ja ympäri Eurooppaa.


Tutkimusta tehdään brit­ti­läi­sen sosi­aa­liant­ro­po­lo­gian hengessä. Tutkimusteemoja ovat talouden ja poli­tii­kan pro­ses­sien vai­ku­tuk­set, laki- ja konflik­ti­ky­sy­myk­set, luon­non­va­ro­jen käyttö, kulut­ta­mi­sen ja vaihdon tavat, per­he­suh­teet, suku­puo­len­tut­ki­mus, kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen, pai­kal­li­nen näkökulma ja ilmas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set.


Rovaniemen ryhmä on jäsen­ten­sä mukaan mah­dol­li­ses­ti suurin arktisen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­ryh­mä maa­il­mas­sa. Muut mer­kit­tä­vät alan tutkijat ovat muun muassa Wienissä ja Pietarissa, mutta lähimmät löytyvät Oulun yli­opis­ton Thule-ins­ti­tuu­tis­ta.

Tutkimusryhmän johtaja, pro­fes­so­ri Florian Stammler. Kuva: Kaisa Vainio

Arktisen keskuksen ant­ro­po­lo­gien tutkimus keskittyy saa­me­lai­siin ja venäjän alku­pe­räis­kan­soi­hin, poron­hoi­toon ja luon­tai­se­lin­kei­noi­hin sekä moder­nei­hin haas­tei­siin kuten luon­non­va­ra­po­li­tiik­kaan, maan­käyt­töön ja ilmas­ton­muu­tok­seen. Usein läh­tö­koh­ta on ongel­ma­kes­kei­nen.


Anna Stammler-Gossmann tutkii ilmas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tus­ta yhtei­söi­hin ja elin­kei­noi­hin ran­nik­ko­yh­tei­söis­sä, kata­stro­fien ant­ro­po­lo­gi­aa kuten tulvien vai­ku­tus­ta ihmisiin sekä käsi­tyk­siä tilasta ja alku­pe­räis­kan­sois­ta. Hän tutkii ilmas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tus­ta Pohjoisella jää­me­rel­lä yhdessä biologien kanssa.


Yhdessä sosi­aa­liant­ro­po­lo­gin ja saa­me­lais­tut­ki­ja Nuccio Mazzullon sekä ant­ro­po­lo­gi Stephan Dudeckin kanssa Stammler-Gossmann työstää arktisen ant­ro­po­lo­gian tois­tai­sek­si suurinta tut­ki­mus­pro­jek­tia. Arktinen arkki tutkii ihmisen ja eläimen kump­pa­nuus­suh­det­ta Suomessa ja Pohjois-Venäjällä. Hanke yhdistää eko­lo­gis­ta ant­ro­po­lo­gi­aa ja gene­tiik­kaa tut­ki­mal­la eläinten ja ihmisten kult­tuu­ris­ta ja bio­lo­gis­ta sopeu­tu­mis­ta eläinten kas­va­tuk­seen ark­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa. Tutkimushanke toteu­te­taan yhteis­työs­sä Luonnonvarakeskus LUKE:n gene­tii­kan ja biologian tut­ki­joi­den kanssa.


Arktisella alueella sosi­aa­li­nen liik­ku­vuus on ajan­koh­tai­nen teema. Muuttoliike vie kylistä kau­pun­kei­hin ja kau­pun­geis­ta etelän kes­kuk­siin. Yhteistä ilmiölle on naisten liik­ku­vuus. Miehillä on tapana jäädä syn­nyn­paik­ka­kun­nal­le, vaikka siellä ei olisi työtä. Miesten jou­tu­mi­sen sosi­aa­li­seen mar­gi­naa­liin on todettu olevan pohjoisen napa­pii­rin ilmiö. Tätä tutkii sak­sa­lai­ses­ta Leipzigin yli­opis­tos­ta siirtynyt Dudeck, joka työs­ken­te­lee myös kestävän kehi­tyk­sen ja alku­pe­räis­kan­sa­ky­sy­mys­ten parissa.

Tutkimusryhmän jäsenet vasem­mal­ta oikealle: Henri Wallen, Nuccio Mazzulo, Anna Stammler-Gossmann, Lukas Allemann ja Stephan Dudeck. Kuva: Kaisa Vainio

Sveitsiläinen Itä-Euroopan tutkija Lukas Allemann päätyi Rovaniemelle joitakin vuosia sitten. Lukas tutkii saa­me­lais­ten elä­män­ta­van muutosta ja historiaa muis­ti­tie­don pohjalta. Nyt hän on vii­meis­te­le­mäs­sä tut­ki­mus­ryh­män jo päät­ty­nyt­tä tundran yhdis­tä­mien noma­di­kan­so­jen muis­ti­tie­to­han­ket­ta.


Lukas työntää tie­to­ko­nee­seen muovista pank­ki­kort­tia muis­tut­ta­van muis­ti­kor­tin. Ohjelma esittelee hankkeen tuloksia mul­ti­me­dia­na. Tundran eri kansojen edustajat kertovat tari­naan­sa haas­tat­te­luis­sa, mukana on kuvia elä­vöit­tä­mäs­sä ker­to­mus­ta. Kieli on tärkeässä osa haas­tat­te­lua: nauhoite ei tallenna ainoas­taan kertojan tarinaa, vaan myös ker­to­mi­sen tavan. Tarinat koskevat muun muassa muut­ta­mis­ta ja neu­vos­toa­jan sosi­aa­li­sen suun­nit­te­lun seu­rauk­sia. Muistikortti on tehty ensi­si­jai­ses­ti haas­ta­tel­ta­via itseään varten. Kaukaisimmallakin alueella talosta tai kodista löytyy tietokone tai tabletti, jolla aineistoa on helppo selata.


Löytyy työ­ryh­mäs­tä suo­ma­lai­sia­kin tut­ki­joi­ta, kuten ympä­ris­tö­so­sio­lo­gian väi­tös­kir­jaa tekevä Henri Wallen. Hän tutkii alu­eel­lis­ta kehitystä ja kai­vos­teol­li­suut­ta poh­joi­ses­sa. Sen lisäksi hän kar­toit­taa nuorten poron­hoi­ta­jien työssään käyttämiä digi­taa­li­sia työkaluja. Henrillä on taustaa myös luon­non­tie­teel­li­sel­lä tut­ki­mus­puo­lel­la. Nyt hän työs­ken­te­lee ilmas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien kysy­mys­ten parissa.

Antropologia on monitieteisen tutkimuksen sidos

Arktisen keskuksen toi­min­nas­sa kiteytyy monia­lai­nen tutkimus. Yhteistyötä tehdään Arktisen keskuksen muiden tut­ki­mus­ryh­mien kanssa glo­baa­li­muu­tok­sen, kestävän kehi­tyk­sen, pohjoisen ympäristö- ja vähem­mis­tö­oi­keu­den ja arktisen hallinnan saralla. Tutkimusaiheina ovat ilmas­ton­muu­tos, maan­käyt­tö ja luon­to­suh­de. Suomessa ant­ro­po­lo­git ovat tutkineet met­sä­teol­li­suu­den, matkailun ja saa­me­lai­sen alku­pe­räis­kan­san int­res­sien yhteen­so­vit­ta­mis­ta Lapissa. Venäjällä saman­kal­tais­ta tut­ki­mus­ta tehdään kai­vos­toi­min­nan sekä öljy- ja kaa­su­teol­li­suu­den parissa.


Antro­po­lo­ge­ja kutsutaan luon­non­tie­teel­li­siin tut­ki­mus­hank­kei­siin tutkimaan “inhi­mil­lis­tä ulot­tu­vuut­ta”. Tätä asetelmaa Arktisen keskuksen ant­ro­po­lo­git kri­ti­soi­vat yhteen ääneen. Ihmisten ja luonnon erillinen tut­ki­mi­nen ei saa ryhmältä kan­na­tus­ta. Viime vuosien aikana luonnon ja luon­to­suh­teen tutkimus on alkanut kiin­nos­taa yhä enemmän ant­ro­po­lo­gias­sa ja muillakin tie­tee­na­loil­la. Ilmastonmuutoksen tut­ki­muk­ses­sa tämä raja on viimein rik­kou­tu­nut. Stammler-Gossmannin mukaan “me olemme kiin­nos­tu­neet ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, sillä haluamme elää siitä huo­li­mat­ta. Se tutkimus tehdään oikeas­taan ensi­si­jai­ses­ti ihmistä varten.”


Nyt ant­ro­po­lo­gi­sel­la osaa­mi­sel­la on ark­ti­sel­la tut­ki­mus­ken­täl­lä suuri tarve. Anna Stammler-Gossmann kertoo, että kun ryhmä aloitti vuonna 2005, kukaan ei ollut kiin­nos­tu­nut ant­ro­po­lo­gias­ta. Pikku hiljaa ant­ro­po­lo­gi­sen osaamisen arvostus tut­ki­mus­hank­keis­sa on noussut, ja nyt ant­ro­po­lo­gi­nen osaaminen kiin­nos­taa. Laki vaatii yhä voi­mak­kaam­min ottamaan pai­kal­lis­väes­tön ja etenkin alku­pe­räis­kan­so­jen näkö­kul­man huomioon maan­käy­tös­sä. Myös luon­non­tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa ant­ro­po­lo­gian tarve on kasvussa.

Kuva: Arktikumin perus­näyt­te­ly Muuttuva arktis

Florian Stammler uskoo, että ant­ro­po­lo­gi­aa ollaan hyö­dyn­tä­mäs­sä yhä enemmän osana moni­tie­teel­li­siä tut­ki­mus­hank­kei­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti.


Stephan Dudeckin mukaan myös tut­ki­mus­ken­til­lä on tapah­tu­nut muutos. Nykyään ihmiset kutsuvat ant­ro­po­lo­ge­ja tutkimaan kult­tuu­ri­aan. “Teemme työtä kentällä myös tut­ki­mus­koh­teil­lem­me. Antropologit tulevat osaksi kult­tuu­rin elvyt­tä­mis­hank­kei­ta. Minua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pyy­det­tiin nau­hoit­ta­maan hantien pyhää kar­hu­ri­tu­aa­lia. Siitä tilai­suu­des­ta ja kunniasta oli melko mah­do­ton­ta kiel­täy­tyä”, kertoo Dudeck.


Antro­po­lo­gi Tim Ingoldin mukaan ant­ro­po­lo­gia on ainoa tie­tee­na­la, joka sopii rikkomaan rajoja ja yhdistää eri tut­ki­musa­lo­ja. Ingold on arktisen ant­ro­po­lo­gian pioneeri, jota Florian Stammler kiittää siitä, että hän toi monet Arktisen keskuksen nykyi­sis­tä tut­ki­jois­ta yhteen. Juuri Ingoldin esimerkin mukaan ant­ro­po­lo­gi­aa on Arktisessa kes­kuk­ses­sa alettu soveltaa moni­tie­tei­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa. 

Kuva: Arktikumin perus­näyt­te­ly Muuttuva arktis

Kirjoittaja

Kaisa Vainio on kulttuuriantropologi (FM) ja tohtorikoulutettava Itä-Suomen yliopistossa. Kaisa on kiinnostunut kulttuurisesta luontosuhteesta, identiteetin rakennusprosesseista ja kulttuurien kohtaamisessa tapahtuvasta yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Vainion väitöstutkimus kuuluu monitieteiseen Puut lähellämme-tutkimushankkeeseen (2019-2022). Hanketta vetää Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja rahoittaa Koneen Säätiö.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

 • Tuula Tuisku 11.6.2017 klo 10:00

  Eihän OUlun yli­opis­ton Thule-ins­ti­tuu­tis­sa ole mitään ant­ro­po­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta enää ole. Eikös se tutkimus keskity kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian oppiai­nee­seen. ARktisessa kes­kuk­ses­sa on tehty kult­tuu­riantr­po­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta ennen vuotta 2005, mutta ilman vahvaa ryhmää kylläkin.

  Vastaa
  • Kaisa Vainio 29.6.2017 klo 16:23

   Oikeassa olet Tuula, näin se näyttää olevan. Kirjoittajalla on ollut van­hen­tu­nut­ta tietoa. Niin se on ant­ro­po­lo­gia lip­sah­ta­nut pois Thule-ins­ti­tuu­tin tut­ki­musa­gen­dal­ta. Tarkistin, eikä ainakaan nykyään tut­ki­mus­ryh­mis­sä ole mukana yhtään ant­ro­po­lo­gia. Kannattaisiko ehkä kuitenkin olla? Onneksi arktisten teemojen painotus elää vahvana Oulun Yliopiston kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian oppiai­nees­sa. Tällä hetkellä on käynnissä tut­ki­mus­pro­jek­ti Primary Industries and Transformational Change (2014 – 2018), jossa sel­vi­te­tään reu­naeh­to­ja alku­tuo­tan­nos­sa vaa­dit­ta­viin muu­tok­siin, joilla vastataan ennus­te­tun ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­miin vai­ku­tuk­siin. Oulun yli­opis­ton kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian oppiaine vastaa poron­hoi­toon kes­kit­ty­väs­tä osa­hank­kees­ta. Lisätietoa: http://​www​.oulu​.fi/​k​u​l​t​t​u​u​r​i​a​n​t​r​o​p​o​l​o​g​i​a​/​n​o​d​e​/​4​705

   Vastaa

Lue myös nämä:

Maailmanlaajuiset poikkeustilanteet pakottavat meidät pohtimaan vaihtoehtoja matkustamiselle ja kasvokkain tapaamiselle. Yhä useammat tapahtumat on järjestetty kokonaan virtuaalisesti — niin myös monet konferenssit. Toukokuinen antropologian virtuaalikonferenssi tarjosi kiinnostavan sisällön lisäksi ideoita siitä, miltä tapahtumien uudet muodot voivat näyttää tulevaisuudessa.

Demokratian tilasta maailmassa puhutaan paljon. Aihe nousee tapetille erityisesti koronapandemian kaltaisten poikkeusolojen aikana. Suomessa monipuolueyhteistyötä ja demokratiaa arvostetaan ja sen oppeja viedään myös maailmalle. Mukana demokratiaa tukemassa on Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen, joka Työkentällä-haastattelussa kertoo urastaan järjestömaailmassa.