Naapurina jääkarhu -hanke

Naapurina jääkarhu on etno­gra­fi­nen jour­na­lis­mi­han­ke, joka toteu­te­taan Norjan Huippuvuorilla kesä­kuus­sa 2018. Lopputuotteena syntyy visu­aa­li­sen etno­gra­fian keinoin jääkarhun kult­tuu­ris­ta mer­ki­tys­tä pai­kal­li­sel­le yhtei­söl­le esit­te­le­vä kattava repor­taa­si, joka jul­kais­taan AntroBlogissa syys­kuus­sa 2018.

Tervetuloa mukaan ark­ti­sel­le tut­ki­mus­mat­kal­le! Seuraa hankkeen ete­ne­mis­tä Twitterissä ja Instagramissa!

Jääkarhu on Norjan Huippuvuorten symboli. Eläimen läsnäolo luonnossa vaikuttaa monin tavoin ihmisten arkeen. Laji kytkeytyy myös monien pai­kal­lis­ten elin­kei­noon sillä mah­dol­li­suus nähdä ilmas­ton­muu­tok­sen uhkaama laji luon­tai­ses­sa ympä­ris­tös­sään hou­kut­te­lee Huippuvuorille turisteja. Jääkarhu on saman­ai­kai­ses­ti vaa­ral­li­nen petoeläin, pai­kal­li­sen luonnon kuningas ja elin­kei­noe­lä­män bis­nes­kump­pa­ni. Lajin rooli pai­kal­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa on selkeästi valtava. Millainen sosio­kult­tuu­ri­nen merkitys pai­kal­lis­ta luontoa hal­lit­se­val­la jää­kar­hul­la on Huippuvuorten ihmi­syh­tei­söl­le? 

Huippuvuorten väestöä ja suo­ma­lai­sia yhdistää erityinen kult­tuu­ri­nen suhde eli­nym­pä­ris­töis­säm­me esiin­ty­viin kar­hu­la­jei­hin. Mitä samaa ja mitä eroa­vai­suuk­sia suh­tees­tam­me karhuihin löytyy?

Hankkeen toteut­ta­vat:

  • Antropologi, VTM, AntroBlogin pää­toi­mit­ta­ja, Suvi Jaakkola
  • Valo-ja video­ku­vaa­ja Gennady Kurushin

Projektin on rahoit­ta­nut Suomalais-nor­ja­lai­nen kult­tuu­ri­ra­has­to. Kiitos!

Sponsorit ja yhteis­työ­kump­pa­nit:

logo-round

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kenttätöiden luonteeseen kuuluu, että kaikkeen ei voi varautua etukäteen. On muutettava suunnitelmaa, jos alkuperäinen idea ei toimi; ja on uskallettava tarttua uusiin tilaisuuksiin, jos niitä osuu kohdalle. Aluksi yllätykset ja muutokset voivat tuntua stressaavilta, mutta kun on avoimin mielin ja sinnikäs, monesti se palkitaan. Vastoinkäymiset ovat usein jopa paljon hyödyllisempiä ja opettavaisempia kuin odotusten mukaan sujuneet tilanteet.

Ellos Deatnu! syntyi vastalauseeksi Tenojoen 2017 voimaantulleille kalastussäännöksille, jossa rajoitettiin kalastusta noin 30 %. Kansanliikkeen mielestä säännöksillä siirretään kalastusoikeuksia ulkopaikkakuntaisille ja kohdistetaan vähennyksiä ennen kaikkea saamelaisten perinteisille kalastustavoille. Kenen pitäisi vastata Tenojoen kohtalosta? Tenojoki voitaisiin määrittää oikeussubjektiksi jotta joki voitaisiin ottaa osaksi keskustelua sen tulevaisuudesta.

Tiibetiläisessä ilmahautauksessa vainajan ruumiista hankkiudutaan eroon tarjoamalle se haaskalintujen syötäväksi. Käytäntöön liittyy näkemyksiä elämän kunnioittamisesta ja kuolemasta ensisijaisesti henkisenä tapahtumana.