Kuvitteellinen muslimimaailma ja “huonot kulttuurit”

Suomi on rasismin kärkimaa, raportoi Euroopan perus­oi­keus­vi­ras­to hil­jat­tain. Järkyttävät luvut puhuvat Suomessa tiukassa istuvasta uskosta rodul­li­seen ja kult­tuu­ri­seen hie­rar­ki­aan, jota yllä­pi­de­tään yhteis­kun­nan eri sek­to­reil­la syr­jin­näl­lä ja väki­val­lal­la. Taustalla vaikuttaa ajatus val­koi­sek­si kuvi­tel­lun Suomen ja niin kut­sut­tu­jen “län­si­mai­den” kult­tuu­rin parem­muu­des­ta. Kulttuurien hie­rar­kian puolesta argu­men­toi myös hiljan HS:n kir­jeen­vaih­ta­ja Annamari Sipilä.

Rasismia käsit­te­le­vä raportti ja Sipilän kirjoitus eivät ole toi­sis­taan irral­li­sia. Sipilän kirjoitus uusintaa syvälle juur­tu­nei­ta tie­don­tuo­tan­non raken­tei­ta, jotka yllä­pi­tä­vät hie­rar­kioi­ta ja jako­lin­jo­ja, tehden rasis­mis­ta arki­päi­väis­tä. Lähi-idän alueelta kotoisin olevat ja mus­li­meik­si kate­go­ri­soi­dut ihmiset ovat jat­ku­vas­ti sel­lais­ten kes­kus­te­lu­jen kohteena, joissa heistä tehdään “toisia” ja suljetaan kan­sa­kun­nan ulkopuolelle. 

Lyhyt katsaus val­ta­vir­ran mediaan auttaa tämän havan­noi­mi­ses­sa. Ei ole har­vi­nais­ta lukea, kuinka ”mus­li­mi­maa­il­ma kuohuu”, ”juhlii”, tai kuinka ”isla­mi­lai­nen maailma protestoi” tai ”tuomitsee”. Esimerkiksi HS otsikoi taannoin ”Muslimimaailma tuomitsee homot ja esia­viol­li­sen seksin” viitaten tut­ki­muk­seen, jossa ”sel­vi­tet­tiin mus­li­mi­maa­il­man näke­myk­siä muun muassa poli­tii­kas­ta ja perhe-elämästä”. Näin nipu­te­taan yhden termin alle noin neljännes maailman asuk­kais­ta ja kate­go­ri­soi­daan 1.8 miljardia ihmistä “eri maailmaksi”. 

Termi “mus­li­mi­maa­il­ma” ei ole Suomen median keksintö. Se on ollut käytössä pitkään. Historian pro­fes­so­ri Cemil Aydin käsi­te­his­to­rian tutkimus tuo esille “muslimimaailma”-narratiivin ongel­mal­li­suu­den. Se osoittaa kuinka maailman ”länteen” ja ”mus­li­mi­maa­il­maan” jakanut idea syntyi 1800-luvulla. Erinäiset poliit­ti­set dis­kurs­sit ja impe­ria­lis­ti­ses­ta poli­tii­kas­ta kummunnut rasismi johtivat sen syntyyn. Vastareaktiona eri maiden mus­li­miyh­tei­sö­jen edustajat ottivat niin ikään käsitteen käyttöön. Pyrkimyksenä oli todistaa, että myytti muslimien ja heidän yhteis­kun­tien­sa hie­rark­ki­ses­ta huo­nom­muu­des­ta oli väärä. 

Tämän jako­lin­jan seu­rauk­se­na syntyi edelleen kukois­ta­va idea “lännen” ja “isla­mi­lai­sen maailman” välisestä konflik­tis­ta. Aydin kiteyttää, kuinka idea “mus­li­mi­maa­il­mas­ta”, mus­li­meis­ta ja heidän kult­tuu­ris­taan ruokkii sekä mus­li­mei­hin koh­dis­tu­vaa rasismia että väki­val­lan nimiin vannovien ter­ro­ris­tien propagandaa. 

Suomessa Otavan tänä vuonna jul­kai­se­ma kirja Jihad ja Terrorismi perustuu myös ideaan yhte­näi­ses­tä “mus­li­mi­maa­il­mas­ta” sekä kult­tuu­rien hie­rark­ki­suu­des­ta ja staat­ti­suu­des­ta. Suomalaiset tutkijat ovat tuoneet esille kirjan asia­si­säl­töön liittyviä virheitä ja ongelmia. Asiavirheiden lisäksi kirja on oiva esimerkki Aydinin kri­tii­kis­tä: islam toimii kautta kirjan ana­lyyt­ti­se­na kate­go­ria­na. Sillä seli­te­tään ter­ro­ris­min lisäksi ”mus­li­mi­maa­il­man” juo­ma­la­sien kokoa ja sitä, miksi nyky­ka­pi­ta­lis­min para­tii­sis­sa Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa raken­ne­taan korkeita torneja. 

Esimerkit osoit­ta­vat, kuinka ”mus­li­mi­maa­il­mas­ta” tuotetaan tut­ki­mus­ta ja jour­na­lis­tis­ta tietoa kysee­na­lais­ta­mat­ta kate­go­rioi­den ”muslimi” ja ”islam” ana­lyyt­tis­ta seli­tys­voi­maa. Käsitteiden his­to­rias­ta vaieten tois­te­taan impe­ria­lis­tis­ta ajatusta Euroopan parem­muu­des­ta. Kuten muitakin uskontoja, islamia voidaan tar­kas­tel­la mie­lek­kääs­ti vain niissä lukui­sis­sa kon­teks­teis­sa, joissa se saa moni­nai­set merkityksensä.

 1. Aydin, Cemil. 2017. The Idea of the Muslim World. A Global Intellectual History.
 2. Yildiz, Yasemin. 2011. “Governing European Subjects: Tolerance and Guilt in the Discourse of “Muslim Women”.” 
 3. Schielke, S. 2018. Islam. In The Cambridge Encyclopedia of Anthropology (eds) F. Stein, S. Lazar, M. Candea, H. Diemberger, J. Robbins, A. Sanchez & R. Stasch.
 4. Juusola, Hannu. 2018. Atte Kalevan Jihad ja terrori: Huolimattomasti kir­joi­tet­tu esitys modernin jiha­dis­min kehityksestä. 

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Liina Mustonen on yhteiskuntatieteiden tohtori (EUI 2017) ja työskentelee tutkijana ja dosenttina Saksassa Duisburg-Essenin yliopistossa sosiologian laitoksella. Hänen tutkimuksensa käsittelee muun muuassa sukupuolta, muuttoliikettä, toiseuttamisen diskursseja ja hierarkioita Euroopassa sekä Lähi-idässä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

 • Pinja Luoma 5.12.2018 klo 13:52

  Kiinnostava ja ajatuksia herättävä avaus käsitteen “mus­li­mi­maa­il­ma” hai­tal­li­suu­des­ta. On ikävää, että Suomi on rapor­toi­tu rasismin kär­ki­maak­si, mutta asiaa ei voi nähdä ainoas­taan Suomen syyksi. Kuten kir­joi­tuk­ses­sa aihetta käsit­te­lit, on tehdyn län­si­maa­lai­suu­den ja isla­mi­maa­il­man eron historia suh­teel­li­sen pitkä, ja vai­kut­ta­nut vahvasti myös nyt nimetyn, rasismin kärkimaan Suomen ajat­te­luun muista. Omalla tavallaan jos ei rasis­tis­ta, niin ainakin vahin­gol­li­ses­ti yksin­ker­tais­ta­vaa on se tieto, mitä län­si­maa­lai­set, varsinkin tutkijat, tuottavat “mus­li­mi­maa­il­mas­ta”. Luulisi euroop­pa­lais­ten ymmär­tä­vän, kuinka moni­muo­toi­nen joku tietty maan­tie­teel­li­nen alue voi olla.

  Vastaa
 • Heidi Salparanta 8.12.2018 klo 13:02

  Kuulostaa aika­lail­la Saidilaiselta orien­ta­lis­mil­ta. Hän oli kiin­nos­tu­nut siitä miten eri kult­tuu­re­ja esitetään. Hänen mukaansa orien­ta­lis­mia määrittää lännen ylen­kat­so­va suh­tau­tu­mi­nen ”itä­mai­seen toiseen”. Edistynyt ratio­naa­li­nen länsi ja taka­pa­ju­lai­nen mystinen itä on keskeistä. Esim. ”isla­mi­lai­nen maailma” – termi esitetään mono­liit­ti­na ja yhte­näi­se­nä, missä ei mitään eroja. Tämä hei­jas­te­lee myös talouteen ja valtaan.

  Vastaa
 • Heidi Salparanta 8.12.2018 klo 13:06

  Kuullostaa Saidilaiselta orien­ta­lis­mil­ta eli ollaan kiin­nos­tu­nei­ta siitä miten eri kult­tuu­re­ja esitetään. Hänen mukaansa orien­ta­lis­mia määrittää lännen ylen­kat­so­va suh­tau­tu­mi­nen ”itä­mai­seen toiseen”. Edistynyt ratio­naa­li­nen länsi, taka­pa­ju­lai­nen mystinen itä on keskeistä. Esim. ”isla­mi­lai­nen maailma” – termi, esitetään mono­liit­ti­na ja yhte­näi­se­nä, missä ei mitään eroja. Tämä hei­jas­te­lee myös talouteen ja valtaan.

  Vastaa
  • Tiina Kaikkonen 10.12.2018 klo 20:12

   Surullista, että Suomessa, joka koetaan kehit­ty­neek­si valtioksi rasismi on edelleen arki­päi­väis­tä. Tulisi keskittyä tuleviin suku­pol­viin ja opettaa tuo­mit­se­mi­sen sijaan avoi­muut­ta, hyväk­syn­tää ja opettaa eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta ja uskon­nois­ta paremmin. Mikään kulttuuri ei ole kui­ten­kaan toista vähä-arvoisempi.

   Vastaa
 • Amanda 29.11.2019 klo 10:01

  Lainasin Kalevan teoksen kir­jas­tos­ta viime viikolla ja nyt luen kirja-arvos­te­lu­ja. Tästä arvos­te­lus­ta huomaa muun kirjaan koh­dis­tu­neen kritiikin tavoin, että itse kirjan aihe on täysin ohitettu. On toki hyvä kri­ti­soi­da rasis­ti­sia nar­ra­tii­ve­ja, mutta tätä teosta ei ole tarkoitus lukea vain toiseuden näkö­kul­mas­ta. Kirja ei käsittele mus­li­mei­ta ihmisinä tai isla­mi­lais­ta kult­tuu­ria. Nimensä mukaan se keskittyy jihadiin ja ter­ro­ris­miin. Voimme toki sanoa ettei islamilla ole mitään tekemistä ter­ro­ris­min kanssa, mutta tällöin jätetään huo­mioi­mat­ta Medina-ajan islamin antamat oikeu­tuk­set ja motiivit jiha­dis­tien toi­min­nal­le. Jihadismi on nime­no­maan väki­val­tai­nen uskon­nol­li­nen ideologia, jonka päämäärä on sota ‘vää­rä­us­koi­sia’ vastaan. Monissa isla­mi­nus­koi­sis­sa maissakin, kuten Pakistanissa, tun­nus­te­taan islamin ja ter­ro­ris­min välinen yhteys. 

  Suosittelen läm­pi­mäs­ti kirjan lukemista. Historialliset syy-yhteydet on osattu huomioida hyvin niin lyhyeksi teokseksi. Parasta antia on Osama bin Ladenin elä­män­ta­ri­naan kes­kit­ty­vä osuus, jonka Kaleva osaa esittää neut­raa­lis­ti ja näin auttaa lukijaa tajuamaan jiha­dis­tien maa­il­man­ku­vaa. Tämä usein puuttuu ter­ro­ris­mia käsit­te­le­väs­tä tietokirjallisuudesta.

  http://​atte​ka​le​va​.puheen​vuo​ro​.uusisuomi​.fi/​2​5​4​0​5​1​-​p​r​o​f​e​s​s​o​r​i​-​j​u​u​s​o​l​a​n​-​o​n​t​t​o​-​k​r​i​t​i​i​kki

  https://​agrico​la​verk​ko​.fi/​r​e​v​i​e​w​/​j​i​h​a​d​i​s​m​i​n​-​p​i​t​k​a​t​-​v​a​r​j​ot/

  http://​kirjasta​-kirjaan​.blogspot​.com/​2​0​1​8​/​0​3​/​a​t​t​e​-​k​a​l​e​v​a​-​j​i​h​a​d​-​j​a​-​t​e​r​r​o​r​i​.​h​t​m​l​?​m=1

  Vastaa

Lue myös nämä: