Aseksuaalisuus ilmiönä kertoo ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta

Aseksuaalisuutta tutkineen ant­ro­po­lo­gi Katriina Koposen mukaan asek­su­aa­li­suus ilmiönä kertoo ympä­röi­väs­tä kult­tuu­ris­ta ja yhteis­kun­nas­ta: “Vain sel­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa, jossa pai­no­te­taan sek­su­aa­li­sen koke­muk­sen tärkeyttä, on mie­le­käs­tä luoda iden­ti­teet­ti sen pohjalta, ettei koe sek­su­aa­li­suu­den koke­muk­se­na olevan kovin vahva tai mer­kit­tä­vä. Yleensähän luomme iden­ti­tee­tin sen mukaan, mistä olemme kiin­nos­tu­nei­ta, emmekä sen pohjalle mistä emme ole kiin­nos­tu­nei­ta.” Hän painottaa, että asek­su­aa­le­ja on aina ollut olemassa, mutta iden­ti­teet­ti­nä ja ilmiönä se on Suomessa uusi.

Artikkeli julkaistu Helsingin Sanomissa 13.12.2018. (tilaa­jil­le)

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Tuhansia vuosia vanhoja ihmisen ja eläinten jäänteitä ja esineitä tutkimalla saadaan tietoa siitä, millä tavoin merkityksellisimmät eläimet muokkasivat ihmisyhteisöjä. Monilajisessa maailmassa ihminen ei nähnyt itseään olemassaolon keskipisteenä, vaan eli vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa. Mitä eläimissä kunnioitettiin? Miten hirvenpyytäjä toimi varmistaakseen onnistuneen pyynnin?

Pikamuoti vetoaa edullisuudella, nopeasti vaihtuvilla valikoimilla ja houkuttelevilla tyyleillä. Teollisuudenalana se on kuitenkin eräs pahimmista saastuttajista, ja sen on arvioitu sijoittuvan globaaleissa päästöissä toiseksi heti öljyteollisuuden jälkeen. Viimeaikaisen kritiikin seurauksena alalle on hiipinyt vastuullisuusstrategioita.

Harva lähiö on maineensa vanki itä-Helsingin Kontulan lailla. Lähiöstigma heijastuu median tuottamien merkitysten lisäksi asukkaiden tavassa puhua itsestään ja elämänpiiristään. Ulkopuolelta tuotettu, arjessa sisäistetty näkemys ongelmien riivaamasta ja syrjäisestä lähiöstä yhdistyy usein voimakkaaseen paikallisylpeyteen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kuinka molemmat näkemykset voidaan kokea totena, ja kuinka niiden väliset ristiriidat hahmottuvat kaupunkitilassa?