Korealainen feminismi vastustaa normeja

Etelä-Koreassa käytetään ennä­tys­mää­rä aikaa ja rahaa kauneuden tavoit­te­luun. Nyt pai­kal­li­nen femi­nis­ti­nen lii­keh­din­tä rohkaisee naisia vapau­tu­maan pai­nos­ta­vis­ta kauneusrutiineista.

Naisten sanotaan Koreassa käyttävän lait­tau­tu­mi­seen kuusin­ker­tai­sen ajan ver­rat­tu­na rans­kat­ta­reen. Vallitsevan käsi­tyk­sen mukaan on sopivaa käyttää aamuisin pari tuntia meik­kaa­mi­seen, pukeu­tu­mi­seen ja hiusten lait­ta­mi­seen. Lempinimellä Escape the Corset tunnettu liike pyrkii vapaut­ta­maan naiset näiden vaa­ti­mus­ten ikeestä. Kauneusrutiinit nähdään eri­tyi­se­nä työn muotona, jota edel­ly­te­tään vain naisilta, ja johon käytetty aika on pois muusta elämästä. 

Sosiaalisessa mediassa meik­kaus­vi­deois­taan tunnetut video­blog­ga­rit ja taval­li­set naiset ovat alkaneet esit­tä­mään itsensä mei­kit­tö­min kasvoin. Jaossa on ollut videoita omien meikkien polt­ta­mi­ses­ta, kenties rin­nas­tuk­se­na vuoden 1968 iko­ni­sek­si nous­see­seen rin­ta­lii­vien polt­ta­mi­seen. Pitkien hiusten tilalle on tullut sii­li­tuk­kaa, ja aiemmin pik­ku­me­kois­sa esiin­ty­neet naiset ovat pukeu­tu­neet mukaviin, andro­gyy­ni­siin, peit­tä­viin vaat­tei­siin. Toukokuussa 2018 nais­puo­li­nen uuti­sank­ku­ri pääsi otsi­koi­hin oltuaan lähe­tyk­ses­sä sil­mä­la­sit päässä. Naisilta edel­ly­te­tään yleensä piilolinssejä.

Korealaisten suhdetta kau­neu­teen on tutkittu paljon. Ulkonäöstä huo­leh­ti­mi­sen vaa­ti­muk­set ovat kattavia, ja plas­tiik­ka­ki­rur­gi­aan tur­vau­tu­mi­nen erittäin taval­lis­ta. Kauneutta pidetään kes­kei­se­nä sosi­aa­li­se­na pääomana. Korealaisen kau­neusi­han­teen eri­koi­suus on sen yhden­mu­kai­suus: tavoi­tel­tu ulkonäkö on har­vi­nai­sen spesifi. Tämä on nähty osoi­tuk­se­na kult­tuu­ri­ses­ta tarpeesta sulautua ryhmään. 

Escape the Corset rinnastaa nimessään kau­neus­ru­tii­nien aiheut­ta­mat paineet kor­set­tei­hin. Korsettia käy­te­tään­kin toisinaan symbolina naisen kehon rajoit­ta­mi­sel­le ja kont­rol­loi­mi­sel­le “miehisen katseen” iloksi, naisen toi­mi­juu­den kus­tan­nuk­sel­la. Liike on osa laajempaa korea­lais­ta femi­nis­tis­tä toimintaa, joka vaatii parempaa tasa-arvoa ja taistelee sek­su­aa­lis­ta häirintää vastaan. 

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: