Kenelle kuuluu vastuu vanhuksista

Viime aikoina mediassa on todettu, että van­hus­pal­ve­lut Suomessa ovat riit­tä­mät­tö­miä. Vähemmän kantaa on otettu yhteis­kun­tam­me sosi­aa­li­siin ulot­tu­vuuk­siin: indi­vi­dua­lis­miin, suh­tee­seem­me kuolemaan, ja siihen kuinka nämä mää­rit­tä­vät suh­tau­tu­mis­ta van­huu­teen ja hoi­to­pal­ve­lu­jen krii­siy­ty­mis­tä. Antropologinen tieto van­huu­des­ta Intiassa avartaa näkö­kul­maa van­hus­ten­hoi­dos­ta, vastuusta ja sosi­aa­li­ses­ta käyttäytymisestä. 

Vanhusten lai­min­lyön­tiä pohtiessa kes­kei­sik­si kysy­myk­sik­si ovat nousseet yritysten voiton tavoit­te­lua suosivan hoi­to­po­li­tii­kan laatu ja eettisyys. Hoitopalvelujen kil­pai­lu­tus­ta on selitetty valin­nan­va­pau­del­la ja valtion vähäi­sil­lä resurs­seil­la. Taustalla piilee huoli vanhusten kas­va­vas­ta määrästä ja hoi­to­paik­ko­jen vähyy­des­tä. Kapitalistisen logiikan mukaan toimivat yritykset tavoit­te­le­vat voittoa jous­ta­vam­mil­la työ­olo­suh­teil­la, kevyem­mäl­lä hal­lin­nol­la ja matalilla palkoilla. 

Hyvinvointimallin pur­ka­mi­ses­ta puhutaan paljon, mutta onko yksilöä koros­ta­vas­sa hyvin­voin­ti­mal­lis­sa itsessään paran­ta­mi­sen varaa? Individualismia koros­ta­vas­sa yhteis­kun­nas­sam­me yksilön tehtävä on toteuttaa hen­ki­lö­koh­tais­ta polkuaan. Hyvinvointivaltion malli kompensoi sitä, että työs­sä­käy­väl­lä ihmisellä ei ole aikaa tai mah­dol­li­suuk­sia huolehtia van­he­ne­vis­ta omai­sis­taan. Väestöliiton tut­ki­muk­ses­sa enemmistö vas­taa­jis­ta näki vanhusten talou­del­li­sen tukemisen ja arki­päi­vän aska­reis­sa aut­ta­mi­sen hyvin­voin­ti­val­tion vel­vol­li­suu­te­na. Noin puolet näki hoi­va­vas­tuun jakau­tu­van tasai­ses­ti perheen ja valtion kesken. Laitoshoitoon siir­ty­mi­sen myötä monet vanhukset kuitenkin jäävät yksin, kun perhe ei enää vieraile. Vanhukset suo­ma­lai­sis­sa lai­tok­sis­sa kertovat yhteisten kah­vi­het­kien perheen kanssa olevan tärkeintä heidän päi­väs­sään, ja toivovat niitä lisää. 

Suuressa osassa maailmaa tunnetaan laajempia per­he­muo­to­ja, jotka eivät toimi hyvin­voin­ti­val­tioi­den piirissä, mutta perus­tu­vat vas­ta­vuo­roi­suu­den peri­aat­teel­le. Vastuu van­huk­ses­ta voi määrittyä myös sen kautta, miten elämä ja kuolema ymmär­re­tään. Antropologi Sarah Lamb  on tutkinut Pohjois-Intian Bengalin aluetta, jossa ikään­ty­väs­tä per­heen­jä­se­nes­tä huo­leh­ti­mi­nen koetaan takaisin mak­set­ta­va­na velkana omasta elämästä. Kuolema ei jäl­leen­syn­ty­mä­opin vuoksi ole tabu, ja vanhuus on helpompi kohdata. Vanhukset toivovat avoimesti itselleen lyhyempää ikää, jotteivat joutuisi kärsimään sai­rauk­sis­ta. Kuolema vaikeutuu, jos kuoleva kokee liian vahvoja tunteita per­het­tään kohtaan. Tämän vält­tääk­seen vanhukset alkavat tehdä eroa per­hee­seen­sä vii­mei­si­nä päivinään. 

Myös Suomessa vanhukset erotetaan ympä­röi­väs­tä yhtei­sös­tä. Kuolema on tabu: annamme vanhuksen ins­ti­tuu­tion hoi­det­ta­vak­si mie­luum­min, kuin kat­se­lem­me elämän lop­pu­mis­ta. Pohjois-Intiassa vanhus voi taas itse päättää, milloin ja miten irtautua perheestään. 

Hoitovastuun siir­ty­mi­nen valtiolle ja sen jälkeen mark­ki­noil­le on varsin uusi ilmiö. Voisimme nähdä van­he­ne­mi­sen myös toisessa valossa. Lakimuutosten lisäksi tämä tar­koit­tai­si uudel­lee­no­rien­toi­tu­mis­ta van­huu­teen. Mitä hyvin­voin­nin mää­ri­tel­mäs­tä uupuu? Kuinka paljon uhraamme tärkeitä asioita rahan tai muun hyödyn vuoksi? Kuinka lisätä vanhusten toi­mi­juut­ta? Voiko kes­kus­te­lu yhteisen ajan lisää­mi­ses­tä tulla osaksi poli­tiik­kaa? Kenties voimme panostaa humaa­nim­paan vas­ta­vuo­roi­suu­teen, kuten yhteisiin kahvihetkiin. 

  1. Ninnu Koskenalho ja Suvi Jaakkola: Yksin Pohjantähden alla
  2. Liina Mustonen: Feminiini kehon työ ja solidaarisuus
  3. Sarah Lamb, 2000. White saris and sweet mangoes: aging, gender and body in North India

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Jasmin Immonen on Goldsmithin yliopistolta väitellyt sosiaaliantropologian tohtori. Hänen väitöksensä käsitteli koulunkäyntiä ja maapolitiikkaa, ja niihin liittyviä ajatuksia kansalaisuudesta Perussa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Verotus on valtion asettama mittausjärjestelmä, jonka avulla punnitaan asioiden arvoa. Miksi maksamme veroja juuri rahassa? Voisiko verotuksen perusyksikkö olla euron sijasta kerta-annos ruokaa? Muun muassa näitä kysymyksiä voi tarkastella uppoutumalla arvon mittaamisen ideologisiin ulottuvuuksiin suomalaisessa ja fidžiläisessä valtionverotuksessa.