Henkilökultti suomalaisessa ydinvoimaprojektissa

Physics Today -lehti julkaisi lokakuun nume­ros­saan artik­ke­lin, jossa yhdys­val­ta­lai­sen Cornellin yli­opis­ton ant­ro­po­lo­gi Vincent Ialenti perehtyy Olkiluodon ydin­jä­te­säi­liö Onkalon raken­ta­mi­seen ja pro­jek­tis­sa syntyneen hen­ki­lö­kul­tin vai­ku­tuk­siin. Ialenti teki etno­gra­fis­ta tut­ki­mus­ta Suomessa vuosina 2012 – 2014 tutkien sitä, miten esi­ku­vak­si nostetun pro­jek­tin­joh­ta­jan äkillinen kuolema vaikutti koko yhteisön henkeen ja raken­nus­pro­jek­tin ete­ne­mi­seen.

Onkalo on Olkiluodon ydin­voi­ma­lan yhteyteen suun­ni­tel­tu radio­ak­tii­vi­sen jätteen säiliö, jonka raken­nut­taa yritys nimeltä Posiva Oy. Tulevien vuosien aikana Onkalo remon­toi­daan, jotta se voisi tule­vai­suu­des­sa säilöä sisäänsä jopa 6500 tonnia radio­ak­tii­vis­ta jätettä. Lopulta, vuoden 2120 tienoilla, Onkalo tullaan eris­tä­mään ja hyl­kää­mään.

Ialenti kir­joit­taa siitä, miten Posivan ammat­ti­lai­set suun­nit­te­li­vat ja varau­tui­vat tulevaan. Häntä kiinnosti eri­tyi­ses­ti se, mitä tapahtui, kun Onkaloon liittyvä kehi­tys­työ oli tyssätä pro­jek­tin­joh­ta­ja Sepon (Ialentin käyttämä pseu­do­nyy­mi) äkil­li­seen kuolemaan. Ialenti pohtii, mitä Sepon tarina voi opettaa muille tänä päivänä, kun ydinvoima-alaa ympäri maailman koettelee mittava suku­pol­ven­vaih­dos.

Seppo oli tunnettu siitä, että hän tunsi Onkalon raken­ta­mis­pro­jek­tiin liittyvät asiat parhaiten. Hän oli johtanut projektia 1980-luvulta lähtien. Eräs Ialentin infor­man­teis­ta kuvasi häntä projektin “dik­taat­to­rik­si”. Toinen infor­mant­ti puhui Seposta ”tur­val­li­suus­pro­jek­tin Kekkosena”.

Sepon kuoltua 2000-luvun puo­li­vä­lis­sä koko projekti pysähtyi tila­päi­ses­ti. Jäljelle jääneet työn­te­ki­jät yrittivät uudel­leen­jär­jes­tää rooleja ja etsiä esi­mer­kik­si Sepon tie­to­ko­neel­ta ja rapor­teis­ta vihjeitä siitä, miten hän aikanaan ajatteli.

Sepon vaikutus työyh­tei­söön ja projektin suju­mi­seen ei kui­ten­kaan päättynyt hänen kuo­le­maan­sa. Ialentin infor­mant­ti kommentoi, että Sepon ”haamu” elää yhä. Ihmiset pysäh­ty­vät projektin eri vaiheissa pohtimaan, mitä Seppo olisi tehnyt tai sanonut mihinkin asiaan.

Seppo tun­net­tiin työyh­tei­sös­sä tem­pe­ra­ment­ti­se­na, jurona ja äärim­mäi­sen työ­orien­toi­tu­nee­na. Hän oli kuvausten mukaan luja­tah­toi­nen, karis­maat­ti­nen ja erittäin älykäs mies. Hänellä oli tapana suuttua alai­sil­leen ja kol­le­goil­leen sekä lähteä kokouk­sis­ta ovet paukkuen. Toisaalta Seppoa kuvail­tiin myös hyvän­tuu­li­sek­si ihmiseksi, eri­tyi­ses­ti yrityksen sau­nail­lois­sa tai juhlissa ollessaan.

Kun Sepon kollegat kuvai­le­vat edes­men­nyt­tä pro­jek­tin­joh­ta­jaa tällä tavoin, voidaan Ialentin mukaan puhua ant­ro­po­lo­gias­sa­kin käy­te­tys­tä esikuvan käsit­tees­tä. Esikuva tar­koit­taa yksilöä, jonka ympäröivä yhteisö nostaa jalus­tal­le, ja joka voi­mak­kaas­ti vaikuttaa muiden elämään. Tällaisista auk­to­ri­tee­teis­ta kerrotaan paljon tarinoita ja muistoja, joita myös vali­koi­daan ja muokataan – tahat­to­mas­ti tai tie­toi­ses­ti. Ialenti kir­joit­taa, että ant­ro­po­lo­gian parissa esi­mer­kik­si esi­van­hem­mat tai edes­men­neet päälliköt ulottavat usein vai­ku­tuk­sen­sa vielä pitkälle tule­vai­suu­teen.

Toisinaan tarinat Seposta olivat keskenään ris­ti­rii­tai­sia. Osa tari­nois­ta lujitti ryhmän yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnetta, toisissa tilan­teis­sa taas kerrotut jutut jakoivat mie­li­pi­teet. Varmaa kuitenkin on, että vaikka Seppoa ei enää ole, hänen muistonsa vaikuttaa yhä projektin ympärillä toimivien ammat­ti­lais­ten toi­min­taan.

Ialenti vertaa artik­ke­lis­saan kuvauksia Seposta kuvauk­siin esi­mer­kik­si Hyman Rickoverista (1900−1986). Hän oli Yhdysvaltain laivaston ”grand old man”, USS Nautilus -ydin­voi­ma­su­kel­lus­ve­neen kehittäjä. Näitä kahta miestä yhdistää Ialentin mukaan se, että tie­to­tai­ton­sa lisäksi he jättivät jälkeensä erään­lai­sen hen­ki­lö­kul­tin, joka vaikuttaa koko jäljelle jää­nee­seen yhteisöön.

Sepon kuolema osoitti yri­tyk­sel­le, kuinka koko projekti oli lop­pu­pe­leis­sä riip­pu­vai­nen kyseisen ihmisen ammat­ti­tai­dos­ta – jopa siinä määrin, että pro­jek­tis­ta oli tullut ”yhden miehen show”. Nykyään Posiva toimii toisin ja pyrkii vält­tä­mään yhden ihmisen nos­ta­mis­ta ylitse muiden. Sepon työ­teh­tä­viä hoitaa useamman ihmisen tiimi, joka nojaa myös esi­mie­hiin ja ulko­mai­siin kon­sult­tei­hin. Yritys pyrkii siihen, että pro­jek­tiin liittyvä tieto olisi läpi­nä­ky­väm­pää ja helpommin jäl­ji­tet­tä­vis­sä.

Ialentin mukaan Sepon tapaus on vain osa maa­il­man­laa­juis­ta asian­tun­ti­juu­den katoa­mi­sen ongelmaa. Eläköitymiset, ulkois­ta­mi­nen ja äkilliset kuo­le­man­ta­pauk­set voivat horjuttaa ydin­voi­ma­pro­jek­te­ja eri­tyi­ses­ti silloin, kun arvokas ja uniikki tietämys on kes­kit­ty­nee­nä vain yhteen avain­hen­ki­löön.

Muutkin ydin­voi­maor­ga­ni­saa­tiot maa­il­mal­la voivat joutua vas­taa­van­lai­seen tilan­tee­seen, etenkin jos hen­ki­lö­kult­te­ja syntyy van­hem­pien asian­tun­ti­joi­den ympärille. Ydinvoima-ala tulee kokemaan tule­vai­suu­des­sa haasteita, kun vanhat työn­te­ki­jät siirtyvät eläk­keel­le ja uusia pitäisi saada hou­ku­tel­tua alalle, joka Three Mile Islandin (1979) ja Tšernobylin (1986) tapausten jälkeen ei ole ollut järin hyvässä maineessa.

Ialenti kir­joit­taa, että ydinvoima-alan ammat­ti­lais­ten tulisikin pysähtyä pohtimaan, miten he voisivat työ­elä­mäs­sä parhaiten säilyttää vanhojen asian­tun­ti­joi­den aja­tus­ta­po­ja ja tietoutta. Tätä taitoa tullaan tar­vit­se­maan tule­vai­suu­des­sa, kun työvoima kokee mer­kit­tä­viä muutoksia.

Onkalon pilot­ti­luo­la. Kuva: Kallerna (CC BY-SA 3.0)

  • Podcast-lukija: Bruno Gronow
  • Verkkotaitto: Eemi Nordström
  • Artikkelikuva: K.E. Hellman

Vincent Ialenti. Death and Succession Among Finland’s Nuclear Waste Experts. Physics Today, lokakuu 2017.

Kirjoittaja

Bea Bergholm valmistunut sosiaali- ja kulttuuriantropologian kandiksi Helsingin yliopistosta ja valmistelee tällä hetkellä graduaan Pohjois-Amerikan ympäristökonflikteista. Ympäristöasioiden lisäksi Bea innostuu lingvistisestä antropologiasta, lääketieteestä ja seinäkiipeilystä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

A-klinikan johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki on Hesarissa ja Ylellä ollut huolissaan digilaitteiden ja erityisesti somen käytöstä. Kukapa ei toisinaan syyllistäisi itseään tai toisia liiasta netissä roikkumisesta, joka vie aikaa joltain arvokkaampana pidetyltä toiminnalta. Simojoki tosin menee hieman pidemmälle ja näkee netinkäytön itsekeskeisyyttä ruokkivana toimintana, joka voi olla riski koko yhteiskunnalle. Simojoen puheenvuorot ovat tärkeitä ja herättävät keskustelua, mutta samalla ne ovat esimerkki uuteen viestintämuotoon kohdistuvasta moraalisesta paniikista.

Yle uutisoi jokin aika sitten verkkokauppojen hyödyntämistä algoritmeista, jotka kykenevät ennakoimaan yksittäisten kuluttajien ostopäätöksiä. Algoritmien avulla mainontaa voidaan kohdentaa entisestään. Samaan aikaan ihmisten kulutuskäyttäytymisestä kerätään valtavan paljon dataa esimerkiksi erilaisten kanta-asiakaskorttien avulla. Myös esimerkiksi Google myy käyttäjätietoja muille yrityksille. Vaikka firmat toisinaan liikevoiton toivossa myyvät tietoja valtioille, useimmiten tiedonkeruun tavoitteena on toisinajattelijoiden vainoamisen sijasta näiden ideologian tuotteistaminen.

Kun pakolliset kenttätyöjaksot ovat takanapäin, edessä on urakan aikana haalitun materiaalin työstäminen etnografiaksi. Tiedeyhteisö peräänkuuluttaa tuloksia. Tutkimusyhteisö kysyy, miten työni edistyy. Itse kaipaan selontekoa siitä, mitä viime vuosien aikana oikeastaan on tapahtunut. Miten sen kaiken voisi tiivistää? Miten muuntaa etnografinen aineisto tieteeksi?

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hänet suljetaan sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle? Ihminen on sosiaalinen eläin, jolla on syvä tarve tulla nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Yhteisöstä ulossulkeminen on ihmiskunnan kaikkialla maailmassa tuntema rangaistuksen muoto, jolla on kuritettu sosiaalisia normeja tai lakeja rikkovia yksilöitä. Rangaistuksen kokeminen äärimmäisen ankaraksi ja sen yleisyys sekä maantieteellisesti että historiallisesti paljastaa sen, kuinka tärkeää yhteisöön kuuluminen on ihmiselle.