Heittoja: Äitiyspakkauksesta puuttuvat käyttöohjeet

Äitiyspakkaus puhu­tut­taa sään­nöl­li­ses­ti. Viime aikoina mediassa on kes­kus­tel­tu mm. pak­kaus­ma­te­ri­aa­lien kemi­kaa­leis­ta ja pak­kauk­sen mah­dol­li­ses­ta uudelleen nimeä­mi­ses­tä. Myös laatikon sisältö ja vaat­tei­den kuosit mie­ti­tyt­tä­vät usein niin Kelaa kuin kan­sa­lai­sia­kin. Antropologin näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na äitiys­pak­kauk­ses­sa on yksi iso puute, jonka mer­ki­tys­tä etenkin ensi­ker­ta­lais­ten van­hem­pien hyvin­voin­nin kannalta ei Suomessa laajemmin tie­dos­te­ta. Pakkauksesta nimittäin puuttuvat käyt­tö­oh­jeet – ilman ohje­kir­jaa lähe­tet­tä­vä pakkaus tuo mukanaan mie­li­ku­van, että ohjeita ei tarvita.

Äitiyspakkaus on kuin antaisi auton ajo­kor­tit­to­mal­le. Tulevat vanhemmat saavat ihme­tel­tä­väk­seen kasan tavaraa, joka herättää heissä useita kysy­myk­siä. Ovatko nämä hanskat vai sukat? Miten tätä käytetään? Onko tämä sisä- vai ulko­käyt­töön? Pakkaukseen kuului aiemmin käytännön opas, jossa ker­rot­tiin ras­kau­des­ta, syn­ny­tyk­ses­tä ja vau­van­hoi­dos­ta. Vuonna 2011 Kela luopui “esit­tei­den” jaka­mi­ses­ta pak­kauk­sen yhtey­des­sä. Neuvolan ja syn­ny­tys­sai­raa­loi­den jakamat esitteet taas eivät koske pakkausta tai sen sisältöä. Konkreettista ohjeis­tus­ta vau­van­hoi­toon ne tarjoavat muutenkin suh­teel­li­sen vähän.

Ensikertalaiselle van­hem­muus tuo mukanaan kymmeniä kysy­myk­siä ja uusia asioita päi­vit­täin. Tämä on luon­nol­li­nen osa uuden elä­män­vai­heen alkua. Hämmennys ja epä­var­muus eivät kui­ten­kaan ole posi­tii­vi­sia kom­po­nent­te­ja yhtälössä, jonka kautta van­hem­muu­teen kasvetaan. Monissa kult­tuu­reis­sa niiden uhkaa pyritään torjumaan koh­dis­ta­mal­la etenkin äiteihin erityisiä varo­toi­men­pi­tei­tä.

Ensikertalaiselle van­hem­mak­si tulo on pro­ses­sin­omai­nen elä­män­vai­he, jossa siir­ry­tään uuteen rooliin. Antropologit puhuvat limi­naa­li­suu­des­ta; huterasta tasa­pai­noi­lus­ta kahden statuksen välillä, josta yksilö tavalla tai toisella suuntaa kohti uutta vakaata asemaansa. Antropologit Gwen Stern ja Laurence Kruckman kuvai­le­vat, kuinka tätä ajan­jak­soa pidetään monissa ei-län­si­mai­sis­sa kult­tuu­reis­sa aikana, jolloin äiti on hyvin haa­voit­tu­vai­nen. Jotta siirtymä uuteen rooliin tapah­tui­si ongel­mit­ta, ei tuoretta äitiä jätetä het­kek­si­kään yksin vauvansa ja aja­tus­ten­sa kanssa. Tällaisissa kult­tuu­reis­sa lähisuvun tarjoaman kon­kreet­ti­sen ja emo­tio­naa­li­sen tuen keskiössä on avunanto uuteen rooliin liit­ty­vien odotusten täyt­tä­mi­ses­sä ja vas­ta­syn­ty­neen hoidossa. Tuoreille van­hem­mil­le kerrotaan ja näytetään “miten” toimia van­hem­pa­na.

Suomalaisessa kult­tuu­ris­sa “miten” on pitkälti jokaisen oma asia. Nettifoorumeita selail­les­sa käy selväksi, että etenkin äidin kuuluisi kuin luon­nos­taan pystyä hoitamaan lastansa ilman kenenkään muun apua. Antropologit Anne Becker ja Dominic Lee huo­maut­ta­vat, että moder­neis­sa län­si­mais­sa tuoreen vanhemman haurautta ei tie­dos­te­ta tarpeeksi ja naisten odotetaan todis­ta­van kykynsä selviytyä äitiyden haas­teis­ta. Näissä yhteis­kun­nis­sa haa­voit­tu­vuu­den osoit­ta­mi­nen liitetään usein heik­kou­teen, epä­pä­te­vyy­teen ja epä­on­nis­tu­mi­seen. Yksin pär­jää­mi­sen kulttuuri han­ka­loit­taa avun tai neuvojen pyy­tä­mis­tä. Vaikka ympärillä olisikin tuki­ver­kos­to, monet vanhemmat tus­kai­le­vat poh­ties­saan, kuinka usein kehtaa kysyä neuvoa ja keneltä.

Niin kauan kuin äitiys­pak­kaus ei anna tietoa siitä, “miten” toimia van­hem­pa­na, se vahvistaa kult­tuu­ris­ta käsitystä van­hem­muu­des­ta auto­maat­ti­ses­ti osat­ta­va­na yksi­lö­suo­ri­tuk­se­na. Aivan kuin vas­taa­not­ta­jan kuuluisi tietää, mihin ja miten näitä tavaroita käytetään. Pakkauksen vas­taa­not­ta­mi­nen on monille mer­kit­tä­vä hetki: Saapunut laatikko on ison viral­li­sen tahon tunnustus siitä, että sinusta on nyt tulossa vanhempi. Tämä tunnustus kuitenkin kuiskaa: “kyllä sinä osaat, ihan itse.” Jos kult­tuu­ris­sam­me oletetaan tästä val­ta­vas­ta elä­män­muu­tok­ses­ta suo­riu­tu­mi­sen olevan poh­jim­mil­taan kiinni van­hem­mis­ta itsestään, on etenkin tuoreen äidin helppo tulkita koke­mat­to­muu­den mukanaan tuoma luon­nol­li­nen osaa­mat­to­muus omaksi syyksi. Siksi äitiys­pak­kauk­sen herät­tä­mät kysy­myk­set ilman vas­tauk­sia ovat erään­lai­nen tahaton ansa.

Esimerkit muista kult­tuu­reis­ta osoit­ta­vat, että siirtymää van­hem­muu­teen tulisi tukea etenkin kon­kreet­tis­ten neuvojen ja tiedon kautta. Vaikka epä­var­muus on normaali osa van­hem­mak­si kas­va­mis­ta, voi sen kanssa yksin jääminen altistaa syvem­mäl­le ahdin­gol­le. Sen sijaan, että van­hem­mil­le tarjotaan laa­ti­kol­li­nen kysy­myk­siä tilan­tees­sa, jossa monet asiat tuntuvat jo valmiiksi epä­var­moil­ta, pitäisi resurs­se­ja tule­vai­suu­des­sa käyttää entistä ohjeis­ta­vam­man pak­kauk­sen kokoa­mi­seen. Pukemisessa neu­vo­mi­nen on luon­nol­li­ses­ti hankalaa muun muassa vuo­de­nai­ko­jen vai­kut­taes­sa siihen mer­kit­tä­väs­ti, mutta vaikkapa suuntaa-antava “näin puet ja hoidat vauvaasi äitiys­pak­kauk­sen tava­roil­la” -opas kon­kreet­ti­si­ne esi­merk­kei­neen auttaisi jo paljon. Se poistaisi osan kysy­myk­siä, joita odot­ta­vien ja tuoreiden van­hem­pien päässä pyörii. Ja kun neuvo annetaan pyy­tä­mät­tä, ei vanhempi joudu tilan­tee­seen, jossa hän joutuu pohtimaan keh­taa­mis­ta tai kasvojen menet­tä­mis­tä.

Nykyinen tarve etsiä “käyt­tö­oh­jeet” äitiys­pak­kauk­sen ulko­puo­lel­ta kertoo siitä, että eri julkisten orga­ni­saa­tioi­den vas­tuu­alu­eet on asetettu perheiden hyvin­voin­nin edelle. Luotettavuusasteeltaan vaih­te­le­vaa tietoa on maailma ja internet pul­lol­laan, mutta Kelan tapaisen kaikkien tunteman viral­li­sen tahon tarjoamat sanomat ovat ihmisten silmissä erityisen mer­ki­tyk­sel­li­siä. Nykyisessä muo­dos­saan äitiys­pak­kaus antaa välineet täysin uuteen työ­teh­tä­vään, muttei perehdytä siihen. Pakkaus on vain pieni osa suo­ma­lais­ta van­hem­muus­kult­tuu­ria, mutta sen mukanaan tuomaa viestiä ei pitäisi vähätellä. “Ei kukaan ole seppä syn­tyes­sään” olisi van­hem­pien henkisen hyvin­voin­nin kannalta parempi viesti, kuin “tässä välineet, anna mennä”.

  • Verkkotaitto: Aino Pohjola

Kirjoittaja

Suvi Jaakkola on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja AntroBlogin toinen päätoimittaja. Suvia kiinnostavat mm. liminaaliset elämäntilanteet, psykologisen antropologian soveltaminen käytäntöön sekä robottien ja ihmisten yhteiselo.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suomen kansainvälisesti tunnetuin elokuvafestivaali Sodankylän elokuvajuhlat järjestettiin kesäkuun puolivälissä 33:tta kertaa. Viisipäiväisen festivaalin aikana tarjolla oli yli 150 elokuvanäytöstä. Festivaali kokoaa yhteen elokuva-alan ammattilaisia, vannoutuneita harrastajia sekä uteliaita katsojia Suomesta ja ulkomailta. Paitsi viihtymistä, festivaalit tarjoavat areenan harjoittaa antropologista katsetta - festivaaliympäristö kun sisältää monia arkijärjestyksen kiepautuksia, joilla on oma tärkeä tehtävänsä.

Vuoden 1918 sotaa on tulkittu aikalaisten toimesta eri tavoin niin sodan aikana kuin sen jälkeenkin. Myös sodanjälkeinen historiantutkimus on tuottanut erilaisia tulkintoja. Tätä moninaisuutta selittää se, että Suomessa sodittiin samanaikaisesti monesta eri syystä: työväenluokan vapauttamiseksi kapitalismin kahleista, valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja kotimaisia kapinallisia vastaan. Lisäksi vuoden 1918 sota oli osa ensimmäistä maailmansotaa. Miten sodan kokeneet ihmiset ovat ilmaisseet ja tulkinneet kokemuksiaan? Missä määrin kokemusten sisällöt muotoutuvat ja muuntuvat niissä prosesseissa, joissa henkilökohtaisesti koettu tapahtuma välitetään muille kerronnan avulla? Toisin sanoen, miten kokemuksia käsitellään – ilmaistaan ja tulkitaan – kun henkilökohtainen ja yksilöllinen tieto, tunne ja tulkinta asetetaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen kontekstiin ja välitetään tietylle kohderyhmälle sanojen voimalla?

Kenttätöiden luonteeseen kuuluu, että kaikkeen ei voi varautua etukäteen. On muutettava suunnitelmaa, jos alkuperäinen idea ei toimi; ja on uskallettava tarttua uusiin tilaisuuksiin, jos niitä osuu kohdalle. Aluksi yllätykset ja muutokset voivat tuntua stressaavilta, mutta kun on avoimin mielin ja sinnikäs, monesti se palkitaan. Vastoinkäymiset ovat usein jopa paljon hyödyllisempiä ja opettavaisempia kuin odotusten mukaan sujuneet tilanteet.