Kurkistelua kesätauon kynnyksellä

Tämä on AntroBlogin kevät­kau­den viimeinen artikkeli. Jäämme kesäksi jul­kai­su­tauol­le, jolta palaamme syyskuun alussa. Meillä on ollut tapana kir­joit­taa kauden vii­mei­sek­si jutuksi pienet terveiset toi­mi­tuk­sel­ta. Tällä kertaa ajat­te­lim­me käyttää tilan siihen, että kerromme teille hieman itses­tän­ne.

Antropologeina pidämme tärkeänä, että julkaisu tuntee yleisönsä. Paras tapa saada tietoa tietystä ihmis­ryh­mäs­tä on tietenkin osal­lis­tu­va havain­noin­ti. Sen ollessa hivenen haastavaa päätimme pyytää yleisöä kertomaan itse itsestään. Tätä varten toteu­tim­me touko-kesäkuun vaih­tees­sa AntroBlogin ensim­mäi­sen luki­ja­ky­se­lyn. Reilun viikon avoinna olleeseen, verkossa levi­tet­tyyn kyselyyn tuli 267 vastausta — paljon enemmän kuin odotimme, kiitos vas­tan­neil­le ja kyselyä levit­tä­neil­le!

Kysyimme teiltä mie­li­pi­tei­tä toi­min­nas­tam­me, sivus­tom­me käyt­tö­ko­ke­muk­sian­ne ja muutamia perus­tie­to­ja itses­tän­ne — ikää, asuin­paik­kaa, pää­toi­mis­ta hommaa elämässä tällä hetkellä, suku­puol­ta. Vastausten mukaan te näytätte tältä.

Lukija ja tekijä muistuttavat toisiaan

AntroBlogin tyy­pil­li­sin lukija on Helsingissä asuva, työs­sä­käy­vä tai opis­ke­le­va nainen. Hän on toden­nä­köi­ses­ti joko 26- tai 34-vuotias, joka tapauk­ses­sa useim­mi­ten jotain siltä väliltä. Tämä vastaa myös AntroBlogin toi­mi­tuk­sen jäsenten demo­gra­fis­ta sijoit­tu­mis­ta melko tarkasti. Vastaajien joukossa oli myös muutama seit­se­män­kymp­pi­nen ja muutama alle 20-vuotias.

Ikäjakaumassa ei sinänsä ole mitään erityisen yllät­tä­vää. Meitä kuitenkin kiin­nos­taa sekä nuo­rem­pien että van­hem­pien luki­joi­den tavoit­ta­mi­nen! Kuluneeseen kevääseen on kuulunut osaltamme muun muassa yksi lupaava ant­ro­po­lo­gian oppitunti lukiossa. Opiskelupaikkaa ja yli­pää­tään tule­vai­suut­taan miettivät nuoret ovatkin eräs ylei­sö­ryh­mä, jolle uskomme sisäl­lös­täm­me olevan paljon vielä hyö­dyn­tä­mä­tön­tä iloa.

Vastanneiden suku­puo­li­ja­kau­ma sen sijaan on dra­maat­ti­nen. Peräti 75,3 % vas­tan­neis­ta ilmoitti suku­puo­lek­seen nainen! 16,9 % samaistui miehiksi, 3 % muuhun suku­puo­leen ja 4,9 % ei halunnut kertoa. Mistä ihmeestä tämä kertoo? Antropologian luen­noil­la istuneet tietävät, että myös alan opis­ke­li­joi­den joukossa suku­puo­li­ja­kau­ma on melkoisen vinou­tu­nut samaan suuntaan.

Miehet, miksi ette lue AntroBlogia? Karkottaako logomme pinkki sävy? Eivätkö yhteis­kun­nal­li­set aiheet löydä mie­sy­lei­söä — ja miksi ihmeessä muka eivät? Naislukijat, osaatteko kertoa meille miksi avio­mie­hen­ne, poi­kays­tä­vän­ne, veljenne tai isänne ei innostu sisäl­löis­täm­me, suo­si­tuk­sis­tan­ne huo­li­mat­ta? Tulosta ei selitä yksin se, että naiset olisivat jostain syystä olleet innok­kaam­pia osal­lis­tu­maan kyselyyn: myös sivus­tom­me käyttäjä-ana­ly­tiik­ka puhuu saman jakauman puolesta. Vai onko urbaani, kou­lu­tet­tu nuori nainen ker­ta­kaik­ki­aan edel­lä­kä­vi­jä myös ant­ro­po­lo­gian nousevan trendin suhteen?

Missä sitten asustatte? Vastaajista lähes puolet kertoi asuvansa Helsingissä; myös Tampere ja Turku olivat hyvin edus­tet­tui­na. Mutta meillä on lukijoita myös muun muassa Stuttgartissa, Balilla, Ecuadorissa, Kangasniemellä, Canberrassa ja Újlengyelissä! Työssäkäyviä vastaajia oli noin 50 %, opis­ke­li­joi­ta 22 %. Te ilmoi­tit­te amma­teik­sen­ne muun muassa yli­opis­to­hal­lin­non, kotiäi­tiy­den tai ‑isyyden, varus­mie­hen, lähi­hoi­ta­jan, opettajan, psy­ko­lo­gin, poli­tii­kan asian­tun­ti­jan ja tutkijan. Eläkeläisiä oli vas­taa­jis­ta noin 2,5 % ja työttömiä 8 %.

Hyödyllistä palautetta

Kuinka AntroBlogin pariin löydetään? Ehdoton valtaosa vas­taa­jis­ta, yli 72 %, on löytänyt meidät somen kautta — tämä ei yllätä myöskään ottaen huomioon, että kyselyä levi­tet­tiin ensi­si­jai­ses­ti some­ka­na­vis­sa. Oppilaitoksen tai työn kautta meidät löy­tä­nei­tä oli vain 6,4 %. Meillä on siis selvästi vielä tehtävää itsemme tun­ne­tuk­si teke­mi­ses­sä esi­mer­kik­si yli­opis­toil­la. Suosituksen kautta meidät oli toisaalta löytänyt lähes 10 % — siitä kiitokset teille! Jatketaan ant­ro­po­lo­gian ilo­sa­no­man levitystä!

Kanavistamme seuratuin oli vas­taa­jien joukossa Facebook, jonka kuo­le­mas­ta puhutaan paljon. Viime syksynä moni kal­tai­sem­me toimija järkyttyi, kun FB-näkyvyys romahti kir­jai­mel­li­ses­ti yhdessä yössä dra­maat­ti­ses­ti — meidän tapauk­ses­sam­me yksit­täi­sen pos­tauk­sen näkyvyys putosi 40 000 sil­mä­pa­ris­ta kym­me­nes­osaan. Tästä huo­li­mat­ta Facebook ei vieläkään näytä olevan vai­pu­mas­sa jake­lu­ka­na­va­na unholaan: 91,4 % vas­taa­jis­ta seuraa meitä siellä. Seuraavaksi suosituin kanavamme oli sivusto itse (31,5 %), sitten Twitter (19,1 %) ja Instagram (12,7 %). Varmin tapa saada kaikki tuoreet artik­ke­lit lukuun on tilata vii­kot­tai­nen tai kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­jeem­me, jolloin ei olla arvaa­mat­to­mien some-algo­rit­mien armoilla.

Ehdottomasti tun­ne­tuim­mat sisäl­töm­me olivat artik­ke­lit (98,9 %) ja Kulttuurishokit (77,2 %). Kysymyksenasettelu oli hieman har­kit­se­ma­ton: vaikka meille toi­mi­tuk­ses­sa on selvää, että uutis­kom­men­tit tai työ­elä­mä­toi­mi­tuk­sen sisältö ovat “eri” asia kuin var­si­nai­nen artik­ke­li­si­säl­tö, tämä ero ei tie­ten­kään vält­tä­mät­tä näy tai merkitse lukijalle mitään. Ilahduttavasti noin neljäsosa vas­taa­jis­ta oli myös tutus­tu­nut sekä video- että podcast-sisäl­töi­him­me. Radio Antron kehit­tä­mi­nen syksyksi on jo alkanut — ja elokuussa video­tii­mim­me voi jälleen bongata Tubeconista!

Kevätkauteemme kuului myös Voima-lehden kesäkuun numeron vie­rai­le­va pää­toi­mit­ta­juus. Antropologinen Voima löytyy jake­lu­pis­teis­tä vielä heinäkuun alussa!

Kysyimme tulevaa ajatellen myös tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä. AntroBlogi järjesti vuonna 2017 kaksi tapah­tu­maa, Antropologisen hyön­tei­sa­te­rian sekä Tabufestivaalin. Vaikka molemmat tapah­tu­mat olivat mallia “tupa täynnä, jono ulkona”, ei valtaosa vas­tan­neis­ta (53,2 %) tiennyt näistä tapah­tu­mis­ta mitään, ja vain 3,4 % oli osal­lis­tu­nut. Mahdollisten tulevien tapah­tu­mien teemoihin teillä oli kuitenkin paljon hyviä ideoita. Lisäksi moni huomautti, että osal­lis­tui­si mie­lel­lään tapah­tu­miin — mutta ei asu Helsingissä, jossa toi­mi­tuk­sem­me suurin osa majailee.

Sydäntä läm­mit­tä­vää palau­tet­ta, tärkeitä paran­nuseh­do­tuk­sia ja ennen kaikkea häkel­lyt­tä­vän hyviä jut­tui­deoi­ta teiltä tuli niin paljon, että niiden käsit­te­lys­sä kestää vielä kauan. Jokainen palaute luetaan huolella, jut­tui­deat tal­le­te­taan suurella kii­tol­li­suu­del­la tulevia kausia varten, ja kaikkiin paran­nuseh­do­tuk­siin­ne paneu­du­taan — osa on jo otettu työn alle. 

Lopuksi vielä koottuna muutamia kauniita ja meitä ilah­dut­ta­nei­ta terveisiä teiltä.

Kiitos! Aivo tuulettuu joka päivä teidän seu­ras­san­ne!”

Mielestäni on erittäin posi­tii­vi­nen asia että olette pysyneet mie­len­kiin­toi­sel­la ja perus tie­de­si­vus­to­ja infor­ma­tii­vi­sem­mal­la ja think piece ‑linjalla, ettekä ole alkaneet taipumaan varmasti talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vam­paan “10 juttua mitä et tiennyt sala­lii­tois­ta” yms. Älkää tehkö laadun kanssa vas­tai­suu­des­sa­kaan kom­pro­mis­se­ja. Olette kultaa!”

Ihanaa, että olette tuomassa huma­nis­ti­sia tieteitä ja niiden arvoa kaikkien meidän käyttöön ja saa­ta­vil­le!”

AntroBlogi tekee maa­il­mas­ta paremman paikan! Kiitos!”

Ihan mahtavaa, että olen löytänyt Antroblogin! Olen oppinut niin paljon!”

Kiitokset inter­ne­tin kuta­kuin­kin kiin­nos­ta­vim­mas­ta sisäl­lös­tä. :)”

Näiden sanojen saat­te­le­ma­na on ihanaa lähteä lomai­le­maan. AntroBlogin toimitus toivottaa erin­omai­sen hyvää kesää kaikille — palataan syys­kuus­sa!

ab2
  • Podcast-lukija: Bruno Gronow
  • Verkkotaitto: Ninnu Koskenalho

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.

AntroBlogi starttaa uudelle kaudelle niin vanhojen suosikkien kuin uusien kujeiden kera! Syksyllä 2018 on luvassa muun muassa kokonainen viikko asiaa jääkarhusta, AntroBlogi-tuotteita myyvän kaupan avajaiset, uutta podcastien saralla sekä jatkoa pitkään tauolla olleeseen erikoisalasarjaan. Myös uusia yhteistyökuvioita on tuloillaan! Kulttuurishokki-postaukset jatkuvat tuttuun tapaan sunnuntai-iltaisin ja työelämäosiomme artikkelit saavat rinnalleen uuden Tulokulmia-sarjan, jossa eri alojen asiantuntijat kommentoivat antropologian ja työelämän solmukohtia näköalapaikoiltaan käsin.