Kulttuurishokit

Kulttuurishokki-sarja esittelee joka sunnuntai-ilta uusia näkö­kul­mia tuttuihin tapoihin ja muiden kult­tuu­rien elä­män­me­noon. Alunperin eri­tyi­ses­ti someym­pä­ris­töön suun­ni­tel­tu sarja vie lukijat matkalle ympäri maailmaa ja ihmis­kun­nan historiaa. Millaisia tapoja, käy­tän­tö­jä, usko­muk­sia ja jär­jes­tel­miä muualla maa­il­mas­sa on kehitetty? Entä millaisia seli­tyk­siä omien kult­tuu­ris­ten tapojemme takaa löytyy?

Kulttuurishokilla viitataan shokkiin, jonka ihminen kokee vieraassa kult­tuu­ri­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Kulttuurisen sopeu­tu­mi­sen pro­ses­siin kuuluu useita vaiheita. Suomalaissyntyinen ant­ro­po­lo­gi Kalervo Oberg tutki näitä jo 1950-luvulla. Oberg nimesi kult­tuu­ris­ho­kin eri vaiheet kuher­rus­kuu­kausi-vaiheeksi, kriisi-vaiheeksi, toi­pu­mis­vai­heek­si ja sopeu­tu­mis­vai­heek­si. Viidesvaihe on kään­tei­nen kult­tuu­ris­hok­ki, joka koetaan palatessa alku­pe­rä­maa­han.

Kulttuurishokki-sar­jas­sam­me ei ainoas­taan kur­kis­tel­la tapohin eri puolilla maailmaa, vaan kään­ne­tään katse myös Suomen rajojen sisä­puo­li­siin sosi­aa­li­siin ja kult­tuu­ri­siin ilmiöihin. Varaudu yllät­ty­mään, ihmet­te­le­mään, oival­ta­maan ja jär­kyt­ty­mään!

Kaikki shokit löytyvät allao­le­vas­ta listasta. Kulttuurishokkeja jul­kais­taan myös videoiden muodossa.

Kuva: Petra Bensted, CC BY 2.0 (Flickr​.com)