AlterNATIIVI-podcast: Keskusteluja elämästä ja antropologiasta

Kuuntele AlterNATIIVI-podcastin uusin jakso:

AlterNATIIVIn kah­dek­san­nen, eri­tyis­pit­kän jakson aiheena on tut­ki­jai­den­ti­teet­ti, etno­gra­fian sovel­ta­mi­nen ja vaih­toeh­toi­set urapolut. Vieraana on sosi­aa­liant­ro­po­lo­gi, luova aka­tee­mik­ko ja oman elämänsä etnografi Miia Halme-Tuomisaari.

Jakso kiteyttää paljon viimeisen vuoden aikana käytyjä AlterNATIIVIn kes­kus­te­lu­ja. Jaksoissa on pohdittu aka­tee­mis­ta minuutta, polkuja ant­ro­po­lo­gian pariin, ant­ro­po­lo­gian mene­tel­miä ja sovel­ta­mis­ta, hitaan ja nopean tiedon tuot­ta­mi­sen moni­mut­kai­suut­ta sekä tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä niin työ­elä­mäs­sä kuin oman iden­ti­tee­tin esille tuo­mi­ses­sa ja raken­ta­mi­ses­sa. Jaksoon ei tällä kertaa valittu erityistä teemaa, vaan halusimme avata mah­dol­li­suu­den impro­vi­saa­tiol­le ja vapaalle asso­si­aa­tiol­le.

Nykyinen työelämä on pirs­ta­loi­tu­nut, haastava ja elää jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa. Jakson kes­kus­te­lun perus­teel­la sen voi nähdä myös enemmän mah­dol­li­suu­te­na kuin uhkana. Miian viestinä on, että omaa tut­ki­juut­taan voi rakentaa luovasti ja eri­lai­ses­ti, ja tärkeä osa työn mie­lek­kyyt­tä on oman­nä­köi­sen­sä polun raken­ta­mi­nen.

Aiempien vuo­si­kym­me­nien yksi­näi­nen ‘san­ka­riant­ro­po­lo­gi’ on enää vain myytti. Nykyajan ant­ro­po­lo­gil­la on mah­dol­li­suuk­sia elää ja vaikuttaa monen­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä. Tarvitsemme moni­puo­li­sem­pia esikuvia ant­ro­po­lo­gi­aan ja kokei­le­vam­paa tapaa tuottaa ymmär­rys­tä siitä, mitä ihmisyys ja inhi­mil­li­nen kokemus oikeas­taan on.

Näissä tun­nel­mis­sa päätämme AlterNATIIVIn ensim­mäi­sen kauden ja kiitämme läm­pi­mäs­ti kaikkia kuu­li­joi­ta!

Osallistu kes­kus­te­luun somessa #alter­na­tii­vi!
  • Podcast-juontaja: Anna Haverinen

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Anna Haverinen, FT, on design-antropologi ja asiakasymmärrykseen erikoistunut strategi, joka on tutkinut ilmiöitä stand upista sururituaaleihin ja verkkoväkivaltaan. Viime vuodet hän on toiminut design-, teknologia- ja brändiviestinnän alan yrityksissä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Oikea-aikaisen ja luotettavan viestinnän merkitys korostuu nopeaa reagointia vaativissa kriisitilanteissa, joita Punaisen Ristin viestintäpäällikkö, antropologi Siru Aura kohtaa työssään. Työkentällä-haastattelussa hän kertoo, millaista on työskennellä viestinnän parissa globaalia auttamistyötä tekevässä järjestössä.

Antropologiaa on alettu hyödyntää autenttisuuden lähteenä luovilla aloilla elokuvateollisuudesta gastronomiaan. Työkentällä-haastattelussa tutustutaan turkkilaiseen ruoka-antropologi Tangör Taniin ja siihen, mitä hän tekee istanbulilaisen huippuravintola Miklan taustajoukoissa.

Ilman työsuhdetta työskentelevän toimittajan työ on paikoin epävarmaa, mutta usein palkitsevaa. Työkentällä-haastattelussa freelancetoimittaja ja järjestöviestijä Lea Pakkanen kertoo uusimmasta inkerinsuomalaisuutta käsittelevästä näyttely- ja tietokirjahankkeestaan, joka vei hänet matkalle sukunsa historiaan.

Strategiakonsultti Mikko Leskelältä julkaistiin lokakuun alussa teos ‘Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä’. Nimensä mukaisesti kirja valottaa, miten yritysten strategiatyö on muuttunut, miten ihmistieteellisellä osaamisella voidaan selvittää strategiatyön vaikeimpia kysymyksiä ja miten ihmistieteellistä konsultointia käytännössä tehdään. Design-antropologi Anna Haverinen tarttuu teokseen kirja-arvostelussa.