AlterNATIIVI-podcast: Keskusteluja elämästä ja antropologiasta

Kuuntele AlterNATIIVI-podcastin uusin jakso:

AlterNATIIVIn kah­dek­san­nen, eri­tyis­pit­kän jakson aiheena on tut­ki­jai­den­ti­teet­ti, etno­gra­fian sovel­ta­mi­nen ja vaih­toeh­toi­set urapolut. Vieraana on sosi­aa­liant­ro­po­lo­gi, luova aka­tee­mik­ko ja oman elämänsä etnografi Miia Halme-Tuomisaari.

Jakso kiteyttää paljon viimeisen vuoden aikana käytyjä AlterNATIIVIn kes­kus­te­lu­ja. Jaksoissa on pohdittu aka­tee­mis­ta minuutta, polkuja ant­ro­po­lo­gian pariin, ant­ro­po­lo­gian mene­tel­miä ja sovel­ta­mis­ta, hitaan ja nopean tiedon tuot­ta­mi­sen moni­mut­kai­suut­ta sekä tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä niin työ­elä­mäs­sä kuin oman iden­ti­tee­tin esille tuo­mi­ses­sa ja raken­ta­mi­ses­sa. Jaksoon ei tällä kertaa valittu erityistä teemaa, vaan halusimme avata mah­dol­li­suu­den impro­vi­saa­tiol­le ja vapaalle asso­si­aa­tiol­le.

Nykyinen työelämä on pirs­ta­loi­tu­nut, haastava ja elää jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa. Jakson kes­kus­te­lun perus­teel­la sen voi nähdä myös enemmän mah­dol­li­suu­te­na kuin uhkana. Miian viestinä on, että omaa tut­ki­juut­taan voi rakentaa luovasti ja eri­lai­ses­ti, ja tärkeä osa työn mie­lek­kyyt­tä on oman­nä­köi­sen­sä polun raken­ta­mi­nen.

Aiempien vuo­si­kym­me­nien yksi­näi­nen ‘san­ka­riant­ro­po­lo­gi’ on enää vain myytti. Nykyajan ant­ro­po­lo­gil­la on mah­dol­li­suuk­sia elää ja vaikuttaa monen­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä. Tarvitsemme moni­puo­li­sem­pia esikuvia ant­ro­po­lo­gi­aan ja kokei­le­vam­paa tapaa tuottaa ymmär­rys­tä siitä, mitä ihmisyys ja inhi­mil­li­nen kokemus oikeas­taan on.

Näissä tun­nel­mis­sa päätämme AlterNATIIVIn ensim­mäi­sen kauden ja kiitämme läm­pi­mäs­ti kaikkia kuu­li­joi­ta!

Osallistu kes­kus­te­luun somessa #alter­na­tii­vi!
  • Podcast-juontaja: Anna Haverinen

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Anna Haverinen, FT, on digitaalisen kulttuurin tutkija, luennoitsija ja design-antropologi, joka on tutkinut ilmiöitä stand upista sururituaaleihin ja verkkoväkivaltaan. Tällä hetkellä hän työskentelee digitaalisen palvelumuotoilun parissa Taisteella.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Demokratian tilasta maailmassa puhutaan paljon. Aihe nousee tapetille erityisesti koronapandemian kaltaisten poikkeusolojen aikana. Suomessa monipuolueyhteistyötä ja demokratiaa arvostetaan ja sen oppeja viedään myös maailmalle. Mukana demokratiaa tukemassa on Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen, joka Työkentällä-haastattelussa kertoo urastaan järjestömaailmassa.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat antropologisen tutkimuksen ytimessä, sillä aihe koskettaa meitä kaikkia. Työkentällä-haastattelussa keskustelemme antropologi Laura Menardin kanssa hänen työstään kansanterveystieteen lehtorina Sussexin yliopistossa Iso-Britanniassa.

Akatemiatutkija, etnografi ja dokumentaristi Marjaana Jauhola tutkii konfliktien ja katastrofien jälkeiseen jälleenrakennukseen liittyviä kysymyksiä. Hänen dokumenttivideoitaan on nähty esimerkiksi kirjastoissa ja Vantaan taidemuseo Artsissa. Haastattelussa Jauhola kertoo visuaalisuudesta osana tutkimustyötä ja pohtii, millaisia yleisöjä audiovisuaalinen tutkimus voi parhaimmillaan tavoittaa.