AlterNATIIVI-podcast: Keskusteluja elämästä ja antropologiasta

Kuuntele AlterNATIIVI-podcastin uusin jakso:

AlterNATIIVIn kah­dek­san­nen, eri­tyis­pit­kän jakson aiheena on tut­ki­jai­den­ti­teet­ti, etno­gra­fian sovel­ta­mi­nen ja vaih­toeh­toi­set urapolut. Vieraana on sosi­aa­liant­ro­po­lo­gi, luova aka­tee­mik­ko ja oman elämänsä etnografi Miia Halme-Tuomisaari.

Jakso kiteyttää paljon viimeisen vuoden aikana käytyjä AlterNATIIVIn kes­kus­te­lu­ja. Jaksoissa on pohdittu aka­tee­mis­ta minuutta, polkuja ant­ro­po­lo­gian pariin, ant­ro­po­lo­gian mene­tel­miä ja sovel­ta­mis­ta, hitaan ja nopean tiedon tuot­ta­mi­sen moni­mut­kai­suut­ta sekä tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä niin työ­elä­mäs­sä kuin oman iden­ti­tee­tin esille tuo­mi­ses­sa ja raken­ta­mi­ses­sa. Jaksoon ei tällä kertaa valittu erityistä teemaa, vaan halusimme avata mah­dol­li­suu­den impro­vi­saa­tiol­le ja vapaalle assosiaatiolle.

Nykyinen työelämä on pirs­ta­loi­tu­nut, haastava ja elää jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa. Jakson kes­kus­te­lun perus­teel­la sen voi nähdä myös enemmän mah­dol­li­suu­te­na kuin uhkana. Miian viestinä on, että omaa tut­ki­juut­taan voi rakentaa luovasti ja eri­lai­ses­ti, ja tärkeä osa työn mie­lek­kyyt­tä on oman­nä­köi­sen­sä polun rakentaminen. 

Aiempien vuo­si­kym­me­nien yksi­näi­nen ‘san­ka­riant­ro­po­lo­gi’ on enää vain myytti. Nykyajan ant­ro­po­lo­gil­la on mah­dol­li­suuk­sia elää ja vaikuttaa monen­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä. Tarvitsemme moni­puo­li­sem­pia esikuvia ant­ro­po­lo­gi­aan ja kokei­le­vam­paa tapaa tuottaa ymmär­rys­tä siitä, mitä ihmisyys ja inhi­mil­li­nen kokemus oikeas­taan on.

Näissä tun­nel­mis­sa päätämme AlterNATIIVIn ensim­mäi­sen kauden ja kiitämme läm­pi­mäs­ti kaikkia kuulijoita!

Osallistu kes­kus­te­luun somessa #alter­na­tii­vi!
  • Podcast-juontaja: Anna Haverinen

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Anna Haverinen, FT, on design-antropologi ja asiakasymmärrykseen erikoistunut strategi, joka on tutkinut ilmiöitä stand upista sururituaaleihin ja verkkoväkivaltaan. Viime vuodet hän on toiminut design-, teknologia- ja brändiviestinnän alan yrityksissä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Viime marraskuussa AAA julkaisi Amerikan alkuperäiskansoille suunnatun anteeksipyynnön. Siinä antropologian ja Amerikan alkuperäisväestöjen suhdetta kuvataan hyväksikäyttösuhteena, ja pyydetään anteeksi antropologisen tutkimuksen perinnön traumaattista ja edelleen jatkuvaa negatiivista vaikutusta näihin yhteisöihin.