Amerikan alkuperäiskansojen kosmologiaa

Karibianmeren saarille saapuneet espan­ja­lai­set val­loit­ta­jat pyrkivät sel­vit­tä­mään 1500-luvun alussa, onko pai­kal­li­sil­la sielua. Kysymys oli keskeinen löy­tö­ret­kien kannalta, sillä vain ihmisiä joilla on sielu, voidaan kään­nyt­tää kris­ti­nus­koon. Saarten pai­kal­li­sia asukkaita taas kiinnosti tutkia val­loit­ta­jien ruumiita. He hukut­ti­vat saa­pu­nei­ta ja tark­kai­li­vat, mätä­ne­vät­kö kehot kuoleman jälkeen.

Nämä erilaiset kiin­nos­tuk­sen kohteet kertovat hyvin eri­lai­sis­ta kos­mo­lo­giois­ta. Eurooppalaisten maa­il­man­ku­van mukaan vain ihmisellä on sielu tai henki, yksi­löl­li­nen eri­tyi­syys, joka erottaa ihmiset eläimistä. Vuosisatojen kuluessa, evo­luu­tio­ajat­te­lun myötä, näkemys on laa­jen­tu­nut käsit­tä­mään ihmiset yhtenä eläin­la­ji­na, mutta edelleen muista eri­lai­se­na. Kosmologian pohjalla on ajatus fyy­si­ses­tä yhtey­des­tä, jossa kehon bio­lo­gi­sen materian ja DNA:n kautta ihminen on osa muuta luo­ma­kun­taa. Yksilöllinen henki taas tekee kustakin ihmisestä ainut­laa­tui­sen.

Amerikan alku­pe­räis­väes­tö­jen kos­mo­lo­giois­sa on päin­vas­tai­nen oletus: henki on kaikkia lajeja yhdistävä tekijä, mutta kehot ovat erilaisia ja yksi­löl­li­siä.

Eurooppalaisista poiketen, kari­bia­lai­set eivät epäilleet muu­ka­lais­ten sielujen ole­mas­sao­loa. He halusivat sen sijaan tietää, olivatko näiden sielujen kehot ihmisten kehoja; vai kenties yli­luon­nol­lis­ten olentojen, jotka eivät mätäne ja kykenevät muut­ta­maan olo­muo­to­aan.

Amerikan alku­pe­räis­kan­so­jen perin­teis­sä kehon muok­kaa­mi­nen ja koristelu on keskeistä. Perinteisen kos­mo­lo­gian valossa kehon meta­mor­foo­si vastaa samaa kuin espan­ja­lai­sil­le val­loit­ta­jil­le hen­gel­li­nen käännytys. Siinä, missä hen­gel­li­nen muutos muokkaa ihmisen olemusta ja iden­ti­teet­tiä perin­poh­jai­ses­ti, alku­pe­räi­sa­me­rik­ka­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa kehon muok­kaa­mi­sen tai koris­te­lun avulla — vaat­teil­la, tatuoin­neil­la tai naamiota käyt­tä­mäl­lä — saadaan käyttöön erityisiä kykyjä tai omi­nai­suuk­sia. Esimerkiksi eläin­naa­mio ei peitä sitä käyttävää ihmistä, vaan toimii sukellus- tai ava­ruus­pu­vun tavoin laa­jen­taen kehon mah­dol­li­suuk­sia.

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Shamanismia on kutsuttu ihmiskunnan vanhimmaksi henkiseksi perinteeksi. Sen harjoittajien määrä Suomessa näyttää olevan kasvussa, ja shamanismi on aiempaa näkyvämpää. Shamanismin tutkija pohtii kysymyksiä tietämisen tavoista ja tutkimuksen taustalla vaikuttavasta maailmankuvasta.

Ihmisten syväjäädyttäminen eli kryoniikka on nykyään melko pitkälti epätieteeksi ja toiveajatteluksi leimattua. Kryoniikan kannattajat luottavat tulevaisuuden teknologiaan, jonka avulla jäädytetyt ihmiset voitaisiin herättää henkiin ja antaa heille uusi elämä. Heräävät kuolleet aikanaan henkiin säilytystankeistaan tai eivät, aihe yhdistää kysymyksiä aikakäsityksistä, taloudesta ja suhtautumisestamme kuolemaan.

Täydentäviä hoitomuotoja koskeva julkinen keskustelu on kamppailua tiedosta ja vallasta. Kenellä on oikeus hoitaa ihmisiä? Millaisten kriteerien pohjalta esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus tai muu perinnehoito voidaan hyväksyä osaksi terveydenhuoltoa? Mitä vaikutusta on sillä, millaisin käsittein aiheesta keskustellaan?