Niinistö, Trump ja hulluuden suvereniteetti

Yhdysvaltojen ja Suomen pre­si­den­tit pitivät Valkoisessa talossa leh­dis­tö­ti­lai­suu­den. Tapahtumassa juh­lis­tet­tiin sitä, että on kulunut 100 vuotta siitä kun USA tunnusti Suomen itse­näi­syy­den eli suve­re­ni­tee­tin: yksi­noi­keu­den hallita omaa aluettaan. Tilaisuus kääntyi kuitenkin isän­tä­maan sisä­po­li­tii­kan kiis­toi­hin tavalla, joka kiinnitti huomiota itse USA:n suve­re­ni­tee­tin ongelmiin.

Lehdistötilaisuuden mer­kit­tä­vin yksi­tyis­koh­ta oli suuri kontrasti Niinistön ja Trumpin olemusten ja ulos­an­tien välillä. Niinistö oli vakava, liikkui vähän ja puhui itselleen omi­nai­sel­la asial­li­sel­la sävyllä, muutamaa kätkettyä piikkiä lukuun ottamatta. Trump taas käytti useita erilaisia puhe­tyy­le­jä. Virallista puhettaan hän luki mon­o­to­ni­sel­la sävyllä paperista, pysähtyen vähän väliä kom­men­toi­maan sitä iro­ni­ses­ti, ikäänkuin tehden eroa hänelle kir­joi­te­tun tekstin ja omien näke­mys­ten­sä välillä.

Kolmatta puhe­tyy­liä Trump käytti vas­ta­tes­saan lehdistön kysy­myk­siin. Tämä oli se Trump, josta toi­mit­ta­jat ovat repineet otsikoita viime vuodet: oma­hy­väi­nen, laver­te­le­va, infan­tii­li ja vas­tus­ta­ji­aan panet­te­le­va. Ero Niinistön ilmai­su­tyy­liin oli suuri. Antropologi Michael Lempertin mukaan ame­rik­ka­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa tällaista perin­teis­tä “suoraa puhetta” ei pidetä enää vil­pit­tö­mä­nä. Trump sekoittaa pakan puhumalla niin sekavia, että tuntuu mah­dot­to­mal­ta ajatella sen olevan vil­pil­lis­tä – hänen puheensa vaikuttaa olevan “hullun todel­lis­ta”. Toisaalta Lempert toteaa, että Trumpin ruu­miin­kie­li ja eleet ovat hyvin ennus­tet­ta­via ja saman­lai­sia kuin muillakin polii­ti­koil­la: toistolla on tärkeä merkitys, ja lisäksi erilaiset käsillä tehdyt eleet ryt­mit­tä­vät puhetta ja tukevat sen sisältöä.

Antropologit Aurora Donzelli ja Alexandra Bugden ovat ana­ly­soi­neet Trumpin kie­len­käyt­töä, ja toteavat sen olevan täynnä toimintaa koskevia ilmaisuja kuten “minä lupaan” ja “minä vakuutan”, ja lisäksi lauseita, joista on karsittu kaikki yli­mää­räi­nen, kuten “Väärin!” tai “Surullista”. Nämä tyy­li­kei­not saavat Trumpin vai­kut­ta­maan rehel­li­sel­tä ver­rat­tu­na muihin ame­rik­ka­lais­po­lii­tik­koi­hin.

Yleensä tällaista oma­laa­tuis­ta mutta joh­don­mu­kais­ta puhetta kuullaan vain yhteis­kun­nan reu­na­mil­la. USA:n poli­tii­kas­sa siitä on kuitenkin tullut val­ta­vir­taa, koska se vaikuttaa osalle äänes­tä­jis­tä vakiin­tu­nut­ta poliit­tis­ta ilmai­su­tyy­liä vil­pit­tö­mäm­mäl­tä. Niinistö viittasi puhees­saan epä­suo­ras­ti kir­jai­li­ja Oscar Wilden kyynikon mää­ri­tel­mään – “tietää kaiken hinnan, eikä minkään arvoa” – kehot­taes­saan Trumpia suo­je­le­maan maan demo­kra­ti­aa. Tässä on ajan henki: jos poli­tii­kas­sa ei palkita vil­pit­tö­myyt­tä, kyynikot menes­ty­vät parhaiten.

Kun val­lan­pi­tä­jien puhe vaikuttaa hullulta, on syytä huolestua. Sosiologi Risto Alapuro on kir­joit­ta­nut Suomen sisäl­lis­so­dan alkaneen tilan­tees­sa, jossa oli “jakau­tu­nut suve­re­ni­teet­ti”: kaksi kil­pai­le­vaa näkemystä siitä, kenellä on yksi­noi­keus hallita maata. Trumpilla taas on hulluuden suve­re­ni­teet­ti: hänen tapansa tehdä poli­tiik­kaa on niin erikoista, että hän on tullut luoneeksi kil­pai­le­van näke­myk­sen siitä, millä perus­teil­la maata tulee hallita. Monet ame­rik­ka­lai­set poli­tii­kan tutkijat ovatkin sanoneet, että jos Trump joutuu väis­ty­mään vir­ka­syyt­teen vuoksi, laa­ja­mit­tai­sen väki­val­lan riski maassa on suuri. Niinistöä mukaillen: Jos ei tiedä minkään arvoa, ei pysty suo­je­le­maan demo­kra­ti­aa. 

 1. Alapuro, Risto. 2017. Valtio ja val­lan­ku­mous Suomessa. Vastapaino.
 2. Donzelli, Aurora ja Alexandra Powell Bugden. 2019. “The ‘Tiny Hand’ of Donald Trump and the Metapragmatics of Typographic Parody.” Signs and Society 7 (2): 217 – 244.
 3. Koskenalho, Ninnu. 2016. Viihdyttäjästä val­tion­joh­ta­jak­si. AntroBlogi. 
 4. Lempert, Michael ja Michael Silverstein. 2012. Creatures of Politics: Media, Message, and the American Presidency. Bloomington, Ind: Indiana University Press.
 5. Lempert, Michael. 2018. “On the Pragmatic Poetry of Pose: Gesture, Parallelism, Politics.” Signs and Society 6 (1): 120 – 46.

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Heikki Wilenius on antropologi, kouluttaja ja ohjelmoija, ja kuuluu AntroBlogin toimituskuntaan. Hänen väitöskirjansa käsitteli jaavalaista paikallispolitiikkaa. Tällä hetkellä hän tekee postdoc-tutkimusta valtionmuodostuksesta ja luonnonvarojen käytöstä Kalimantanin saarella Indonesiassa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

 • kimmo koivisto 8.10.2019 klo 21:26

  Taas hyvä, laadukas analyysi Usan poli­tii­kas­ta. Pellejä on vaikea paro­dioi­da millään tavalla. Niin kuin Pelle Miljoona lauloi aikoinaan: Mä en jumaloi Amerikkaa. Amerikka vapaa maa, siellä kum­mit­te­lee ku klux klan ja hallitsee CIA… tai miten se oli. Mitä se nyt on twitteri miehen käsissä! Jos maapallon elämä ei vielä lopu, niin meillä on hullu klovni joka sen voi räjäyttää! Lisää tällaista syvä­ana­lyy­siä! Olen ylpeä saa­des­sa­ni lukea tasokasta, syväl­lis­tä jour­na­lis­mia.

  Parhain terveisin, Kimmo Koivisto.

  Vastaa
 • kimmotapiokoivisto@​outlook.​com 9.10.2019 klo 05:53

  Tämä on Trumpin pro­pa­gan­daa ja twiitter hulluutta, tie­tä­mät­tö­myyt­tä ja sivis­ty­mät­tö­myyt­tä. Tämä uutis­nurk­ka

  meni pintaa syvem­mäl­le, se on viiltävää analyysiä nyky­ame­ri­kan viliistä lännestä. Pelle Miljoona lauloi aikoinaan kap­pa­leen­sa Mä en jumaloi Amerikkaa, amerikka vapaa maa, siellä kum­mit­te­lee ku klux klan, hallitsee CIA

  Tämä on ehkä ajan­koh­tai­sem­pi kappale nyt kuin silloin kun se ilmestyi 1970-luvun lop­pu­vai­heis­sa.

  Tätä lisää! Terveisin, Kimmo Koivisto.

  Vastaa
 • kimmo koivisto 9.10.2019 klo 06:13

  Lähetin kom­ment­ti­ni juttuun. Julkaistaanko se? T. Kimmo Koivisto.

  Vastaa

Lue myös nämä:

On taas terveiden elämäntapojen aika – tipaton tammikuu, uusi kunto-ohjelma tai päivittäinen meditaatio. Ihminen, joka huolehtii omasta hyvinvoinnistaan näyttäytyy terveenä, vastuullisena kansalaisena. Millaisiin arvoihin hyvinvointiin keskittyminen pohjaa? Mitä tapa puhua hyvinvoinnista voi kertoa meille itsestämme?

Koronavirustapausten määrä on jälleen kääntynyt kasvuun. Tilanne on tutumpi kuin keväällä, mutta aiheuttaa edelleen huolta ja epävarmuutta. Julkisessa keskustelussa koronaviruksesta puhutaan näkymättömänä vihollisena, joka tulee päihittää. Henkisen hyvinvointimme kannalta saattaisi olla parempi suhtautua virukseen kutsumattomana vieraana vihollismielikuvien ruokkimisen sijaan.

Jalkoihin voidaan kiinnittää monenlaista teknologiaa eri ympäristöjä varten, ja niitä voidaan käyttää luovasti apuna niin arkisissa askareissa kuin urheilusuorituksissa. Jalkojen roolin ymmärtäminen pelkkinä ihmistä liikuttavina mekaanisina laitteina voi paitsi muokata jalkojen toimintaa ja fyysistä rakennetta, myös vaikuttaa taustaoletuksina tieteellisissä teorioissa.