Unkarin vaaleissa kiteytyy Euroopan jännite arvojen ja talouden välillä

Unkarin par­la­ment­ti­vaa­leis­sa oppo­si­tio­puo­luei­den liit­tou­man tavoite on kammeta vallasta pää­mi­nis­te­ri Viktor Orbán ja anti­li­be­raa­li, oikeis­to­kon­ser­va­tii­vi­nen Fidesz-puolue. 

Parlamenttienemmistön turvin Fidesz on viimeisen 12 vuoden aikana juur­rut­ta­nut Unkariin ”Kansallisen Yhteistyön Järjestelmän” (KYJ). Se perustuu yhteis­kun­nan uudelleen muok­kaa­mi­seen ins­ti­tu­tio­naa­li­sel­la, talou­del­li­sel­la ja kult­tuu­ri­sel­la kontrollilla. 

Viime vuosina KYJ on syven­ty­nyt enti­ses­tään, vaikka syksyn 2019 kun­nal­lis­vaa­lit säh­köis­ti­vät poli­tiik­kaa ja loivat toivoa yhtei­sop­po­si­tion mahdollisuudelle.

Hallituskautta mää­rit­te­li myös yli 45 000 unka­ri­lai­sen hengen vienyt koro­na­pan­de­mia, joka toi esiin 10 miljoonan asukkaan maan ter­vey­den­huol­lon raken­teel­li­sen heikkouden. 

Taloudellisesti Fidesz on nojannut mittavaan län­si­mais­ten yritysten inves­toin­tiin ja tii­vii­seen yhteis­työ­hön Venäjän ja Kiinan kanssa. Hallinto on hou­ku­tel­lut äänes­tä­jiä myön­tä­mäl­lä suuria vero­va­pau­tuk­sia esim. suur­per­hei­den äideille ja alle 25-vuo­tiail­le, sekä nos­ta­mal­la lää­kä­rei­den ja opet­ta­jien palkkoja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan veti vaa­li­lin­jat uusiksi. Unkari on riip­pu­vai­nen venä­läi­ses­tä ener­gias­ta, ja sodan seu­rauk­se­na Orbánin liit­to­lai­suus Putinin kanssa näyt­täy­tyy huonossa valossa. 

Orbán on pitkään ajanut kaksilla vank­ku­reil­la. Antiliberaalista reto­rii­kas­ta huo­li­mat­ta Fidesz on seurannut EU:n talous­po­liit­tis­ta linjaa ja esi­mer­kik­si tukenut Venäjän vastaisia talouspakotteita. 

Samaan aikaan hal­lin­toon lin­kit­ty­vä pro­pa­gan­da­ko­neis­to toistaa Venäjän pro­pa­gan­das­ta tuttuja viestejä ja ener­gian­tuon­nin tärkeyttä. 

Symboleilla ja mie­li­ku­vil­la kam­pan­joi­van oppo­si­tion mukaan vaalien suurin kysymys on, valit­see­ko Unkari Venäjän vai EU:n. Fidesz taas kampanjoi kansan kuk­ka­rois­sa näkyvillä käytännön kysy­myk­sil­lä ja lupaa turvata koti­ta­louk­sil­le halvan energian. 

Kampanjoinnin epä­ta­sa­pai­no on tyy­pil­lis­tä Unkarin epä­de­mo­kraat­ti­sel­le jär­jes­tel­mäl­le, jossa kaikki käytännön poli­tiik­kaan liittyvä valta on kes­ki­tet­ty Fideszille. 

Hallituskauden näkyvintä antia ovat olleet Fideszille tyy­pil­li­set pro­pa­gan­da­kam­pan­jat, sala­liit­to­teo­rioi­hin perustuva tiedon poli­tiik­ka ja kult­tuu­ri­so­tien mukainen mus­ta­val­koi­nen vastakkainasettelu. 

Fidesz on pyrkinyt koros­ta­maan hete­ro­sek­su­aa­li­sen ydin­per­heen asemaa kon­ser­va­tii­vi­sen yhteis­kun­nan perus­yk­sik­kö­nä ja rajoit­ta­nut seksuaali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen asemaa perustuslaissa. 

Orbánin leiskuva reto­riik­ka on menes­tyk­se­käs hämäys­kei­no. Se kääntää län­si­mais­ten kom­men­taat­to­rien katseet pois talou­del­li­sis­ta ja poliit­ti­sis­ta yhteyk­sis­tä, jotka sitovat Unkarin osaksi EU:n markkinataloutta. 

Unkarin vaalit ovat tärkeä etappi koko EU:lle. Maassa kris­tal­li­soi­tuu EU:lle tyy­pil­li­nen jännite talouden ja arvojen välillä. Länsi- ja Pohjois-Eurooppa kri­ti­soi­vat Fidesziä oikeus­val­tion hei­ken­tä­mi­ses­tä, mutta jatkavat talou­del­lis­ta yhteis­työ­tä sen kanssa inves­toin­tien ja EU-tukien muodossa.

Ukrainan sodan seu­rauk­se­na tätä jän­ni­tet­tä voidaan arvioida uudelleen, kun euroop­pa­lai­set ovat valmiita talou­del­li­siin kom­pro­mis­sei­hin arvojen nimissä.

Mielipidemittaukset asettavat Fideszin ja yhtei­sop­po­si­tion rinta rinnan. Vaikka oppositio voittaisi, se joutuisi toimimaan Fideszin säätämän perus­tus­lain puitteissa. 

Unkarin poliit­ti­nen kehitys ei ole tuulahdus men­nei­syy­des­tä, vaan katsaus tulevaan: Orbán asemoi Unkarin anti­li­be­raa­lin kon­ser­va­tis­min edel­lä­kä­vi­jäk­si, ja itsensä uuden­lai­sen Euroopan johtajaksi.

Kirjoittaja

Annastiina Kallius on sosiaali- ja kulttuuriantropologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa, joka tutkii tietokulttuurin muutosta Unkarissa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Mitä merkitystä hauskanpidolla, aistillisuudella ja nautinnolla on etnografisessa kenttätyössä? Antropologi Siru Auran esikoisromaani Myötäjäiset haastaa kaikkivoipaisen sankaritutkijan myyttiä ja ohjaa lukijaa näkemään nautinnon poliittisuuden.