Videosarja: Antropologit avaruudessa

Kulunut viikko on ollut ensim­mäi­nen tee­ma­viik­kom­me, jonka aikana olemme seik­kail­leet — ainakin aja­tuk­sis­sam­me — ava­ruu­des­sa. Maanantaina jul­kais­tun avaruuden ant­ro­po­lo­gi­aa käsit­te­le­vän artik­ke­lin lisäksi viikko on sisäl­tä­nyt ihka ensim­mäi­sen video­tuo­tan­tom­me! Videot jul­kais­tiin pitkin viikkoa Youtubessa ja niitä levi­tet­tiin sosi­aa­li­sen median kanavissa. Alta löydät kaikki kolme videota esi­tys­jär­jes­tyk­ses­sä.

Videoidun kes­kus­te­lun tarkoitus oli paitsi pohtia mie­li­ku­vi­tus­ta kut­kut­ta­via aiheita porukalla ja jakaa jutus­te­lun hedelmiä yleisön kanssa, myös testata, miten ant­ro­po­lo­gi­nen ajattelu ja AntroBlogin tämän hetkiset resurssit venyvät video­tuo­tan­non teke­mi­seen. Sivustomme tarkoitus on ant­ro­po­lo­gian valtavan kiin­nos­ta­vien näkö­kul­mien tuominen sel­lai­seen muotoon, että mah­dol­li­sim­man moni kiin­nos­tu­nut pääsee niihin kiinni. Yhä edelleen har­mil­li­sen suuri osa aka­tee­mi­koi­den tuot­ta­mas­ta, usko­mat­to­man kieh­to­vas­ta tiedosta ja poh­dis­ke­lus­ta on piilossa mak­sul­lis­ten tilausten takana tai tie­to­kan­nois­sa, joihin ei pääse kuin yli­opis­to­jen mak­sa­mil­la tun­nuk­sil­la.

Omassa jul­kai­su­toi­min­nas­sam­me haluamme käyttää kaikkia mah­dol­li­sia väyliä kiin­nos­ta­vien ajatusten levit­tä­mi­seen. Tätä varten kaikki (no, kir­joi­tus­het­kel­lä vuoden 2016 kaikki) artik­ke­lit ovat kuun­nel­ta­vis­sa Radio Antron puolella. Sunnuntai-iltaisin Facebook-sivul­lam­me jul­kais­ta­va Kulttuurishokki-pos­taus­ten sarja löytyy nykyään myös Instagramista. Twitter-tilimme kautta kom­men­toim­me muun muassa Docventuresin uutta tuo­tan­to­kaut­ta, ja lähetämme pika­ra­port­te­ja ja her­kul­li­sia ajatuksia omaa alaamme sivua­vis­ta kon­fe­rens­seis­ta. Somessa on toisinaan muutakin sellaista sisältöä, joka ei tois­tai­sek­si ole löytänyt oman muo­tois­taan paikkaa var­si­nai­sen sivuston puolelta, joten kannattaa seurailla.

Mutta nyt: ava­ruusant­ro­po­lo­gi­nen tiimimme Sanna Rauhala, Eemi Nordström, Aleksi Ilpala ja Ninnu Koskenalho kes­kus­te­le­vat avaruuden val­loit­ta­mi­ses­ta ant­ro­po­lo­gin silmin! Mitä on avaruuden ant­ro­po­lo­gia? Millaisia tarinoita ava­ruu­des­ta ja sen val­loit­ta­mi­ses­ta kerrotaan? Kuka saa edustaa ihmis­kun­taa ava­ruu­des­sa? Millaista kult­tuu­ria ja moraalia viemme mukanamme tähtiin? Voiko ihminen selvitä täysin eris­te­tys­sä ympä­ris­tös­sä?

https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​h​e​g​u​S​X​c​v​JgM

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Koronavirustapausten määrä on jälleen kääntynyt kasvuun. Tilanne on tutumpi kuin keväällä, mutta aiheuttaa edelleen huolta ja epävarmuutta. Julkisessa keskustelussa koronaviruksesta puhutaan näkymättömänä vihollisena, joka tulee päihittää. Henkisen hyvinvointimme kannalta saattaisi olla parempi suhtautua virukseen kutsumattomana vieraana vihollismielikuvien ruokkimisen sijaan.

Jalkoihin voidaan kiinnittää monenlaista teknologiaa eri ympäristöjä varten, ja niitä voidaan käyttää luovasti apuna niin arkisissa askareissa kuin urheilusuorituksissa. Jalkojen roolin ymmärtäminen pelkkinä ihmistä liikuttavina mekaanisina laitteina voi paitsi muokata jalkojen toimintaa ja fyysistä rakennetta, myös vaikuttaa taustaoletuksina tieteellisissä teorioissa.

Maailmanloppu ei ehkä tunnu modernille ajalle keskeiseltä kertomukselta.  Moderni herättää mielikuvia jatkuvasta kasvusta ja edistyksestä – maailmanjärjestyksestä, jota ei voi paeta. Moderni mielikuvitus kuitenkin villiintyy ajatuksesta, että vallitseva järjestelmä voisi myös loppua. Maailmanlopusta kertovat myyttimme ovat moniäänisempiä kuin koskaan.

Ihmisten syväjäädyttäminen eli kryoniikka on nykyään melko pitkälti epätieteeksi ja toiveajatteluksi leimattua. Kryoniikan kannattajat luottavat tulevaisuuden teknologiaan, jonka avulla jäädytetyt ihmiset voitaisiin herättää henkiin ja antaa heille uusi elämä. Heräävät kuolleet aikanaan henkiin säilytystankeistaan tai eivät, aihe yhdistää kysymyksiä aikakäsityksistä, taloudesta ja suhtautumisestamme kuolemaan.