Julkisesti torkkuvat japanilaiset

Japanilaiset näkevät pitkät yöunet lais­kuu­te­na, mutta luennolla tai kokouk­ses­sa nuok­ku­mi­nen on hyväk­syt­tä­vää — miksi? Talouskasvun ihmeenä tun­ne­tus­sa Japanissa vallitsee ihan­ne­ku­va ahkerasta ihmisestä, joka herää aikaisin aamulla ja menee myöhään nukkumaan. Vähäisen unen seu­rauk­se­na jul­ki­sil­la paikoilla, kuten kul­ku­vä­li­neis­sä, työ­pai­koil­la ja kouluissa torkutaan.

Julkisella paikalla nukah­ta­mi­nen ei japa­ni­lais­ten mukaan ole var­si­nais­ta nuk­ku­mis­ta, vaan inemuria. Kirjoitusmerkin ‘i’ merkitsee läsnäoloa, ja ‘nemuri’ unta. Vaikka inemurin har­joit­ta­ja saattaa olla pois­sao­le­va mielensä tasolla, on hän läsnä sosi­aa­li­ses­sa tilan­tees­sa kehon­kie­len­sä ja tilan­tee­seen sopivan vaa­te­tuk­sen puolesta sekä valmis toi­min­taan tar­vit­taes­sa.

Varsinainen laiskuus työ­pai­kal­la ei tulisi kuu­loon­kaan, mutta inemuri nähdään työhön liittyvän väsy­myk­sen oireena ja merkkinä ahke­ruu­des­ta. Ahkeruus on Japanissa erittäin arvos­tet­tu moraa­li­nen piirre, jota osoi­te­taan puur­ta­mal­la ylitöissä ja yli­pää­tään antamalla kaikkensa. Ihminen, joka näkee vaivaa osal­lis­tuak­seen kokouk­seen vaikka olisi väsynyt tai sairas, on luo­tet­ta­va ja halukas tekemään uhrauksia yhteisön eteen.

Omaa ahke­ruut­ta ei kui­ten­kaan sovi tuoda esiin liian innok­kaas­ti, sillä japa­ni­lai­set pitävät vaa­ti­mat­to­muut­ta tärkeänä hyveenä. Inemuria saa­te­taan­kin myös tees­ken­nel­lä sul­ke­mal­la silmät sopivassa tilan­tees­sa. Näin vies­ti­te­tään hie­no­va­rai­ses­ti: kyseinen henkilö on tehnyt kovasti töitä, mutta hän on silti tarpeeksi voimakas ja moraa­li­ses­ti hyveel­li­nen hal­li­tak­seen itsensä ja tunteensa.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Jokaisella työpaikalla on oma työkulttuuri. Se sisältää sellaisia asioita kuten suhtautumisen ylitöihin, mistä kaikesta kahvihuoneessa puhutaan ja vaietaan, ja miten töihin on sopivaa pukeutua. Kolumnissa pohditaan AntroBlogin toimituksen työskentelykulttuuria, toimintaperiaatteita ja (vapaaehtois)työn kuormittavuutta.

Ebola on yksi vuosikymmenen pahimmista terveyskriiseistä. Kun epidemia heinäkuussa 2019 levisi Kongon demokraattisessa tasavallassa Pohjois-Kivun provinssin pääkaupunkiin Gomaan, WHO julisti epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Ebolan ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida paikallisen kulttuurin ja tapojen vaikutus, kuten tämä esimerkki Ruandan ja Kongon rajakaupungeista osoittaa.