Kesäohjelma 2017

Teksti: Ninnu Koskenalho. Podcast-lukija: Bruno Gronow.

Kesä on vihdoin täällä. AntroBlogin toinen tuo­tan­to­kausi päättyy juhan­nuk­seen, jolloin jäämme kesäksi jul­kai­su­tauol­le. Tehdään vielä ennen lomaa pieni ennak­ko­kat­saus kesän tapah­tu­miin — emme nimittäin malta olla toi­met­to­mi­na sil­loin­kaan, ja luvassa on kut­kut­ta­van hauskoja asioita! 

Olemme uusien artik­ke­lei­den osalta jul­kai­su­tauol­la syyskuun kol­man­teen päivään saakka. Sosiaalisen median kanavamme pysyvät kuitenkin aktii­vi­si­na. Jaamme niissä kesän mittaan aiempaa sisäl­töäm­me, joista löytyy varmasti uutta luettavaa varsinkin uusille seuraajille. 

Sunnuntaiset Kulttuurishokit ovat tauolla heinäkuun ajan, ja palaavat taas elokuun alussa. Heinäkuussa toteu­tam­me yhteis­työ­ku­vion Yle Radio 1:n Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon -sarjan kanssa. Neliosaisessa sarjassa toi­mit­ta­ja Satu Kivelä etsii toivoa muusikko Jarkko Martikaisen, ekop­sy­ko­lo­gi Kirsi Salosen, kir­jai­li­ja ja val­men­ta­ja Taru Hallikaisen sekä ant­ro­po­lo­gi Inkeri Aulan kanssa. Julkaisemme hei­nä­kui­si­na per­jan­tai­na ant­ro­po­lo­gi­sia kom­ment­te­ja kuun­nel­man teemoihin. Kannattaa siis pysyä kanavilla! 

Kesän aikana toi­mi­tuk­sen väkeä voi tavata parissa eri tapah­tu­mas­sa. Näistä ensim­mäi­nen on Helsingissä elokuun 12. – 13. päivä jär­jes­tet­tä­vä Tubecon, joka tuo Suomen YouTube-starat ja yleisöt yhteen. Videotiimimme osal­lis­tuu tapah­tu­maan 12.8., ja tuotamme sieltä varmasti jotakin kiin­nos­ta­vaa sisältöä. Meidät tunnistaa AntroBlogi -paidoista — tulkaa tervehtimään!

Tärkein päi­vä­mää­rä kesän kalen­te­ris­sa on 24. elokuuta. Silloin jär­jes­te­tään Helsingissä Taiteiden yö, jonka ohjelmaan osal­lis­tum­me omalla tapah­tu­mal­la. Tabufestivaali — Onko normaalia olla mie­li­sai­ras? on mie­len­ter­vey­den kult­tuu­ri­si­don­nai­siin ja sosi­aa­li­siin teki­jöi­hin kes­kit­ty­vä avoin ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Mukana on mie­len­ter­veys­työn ammat­ti­lai­sia, mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä tutkivia ant­ro­po­lo­ge­ja, mahtavan mie­len­kiin­toi­sia tai­tei­li­joi­ta ja osal­lis­tu­maan kutsuvia ohjel­ma­nu­me­roi­ta. Paikkana toimii entinen Marian sairaala.

Tabufestivaalista voi lukea lisää tapah­tu­ma­si­vul­ta ja Juhlaviikkojen sivuilta, ja sen omaa Facebook-sivua kannattaa ehdot­to­mas­ti seurata. Päivitämme sinne kesän mittaan tarkempia tietoja esiin­ty­jis­tä ja osallistujista.

Kaiken tämän ohella kesän aikana raken­ne­taan kulissien takana. Syyskausi tuo mukanaan uusia juttuja, joista suinkaan vähäisin ei ole suuri sivus­to­uu­dis­tus! AntroBlogi 2.0 on jo hyvässä vauhdissa, ja syksyn tullen pääsemme jakamaan sisältöä paljon nykyistä moni­puo­li­sem­mas­sa muodossa.

AntroBlogin toi­min­ta­kent­tä on tieteen popu­la­ri­soin­ti ja kan­san­ta­juis­ta­mi­nen. Tällaiselle toi­min­nal­le on tänä päivänä — ilah­dut­ta­vas­ti — kasvava kysyntä. Monilla muilla aloilla on vastaavia hankkeita, jotka päästävät tutkijat ja ammat­ti­lai­set kom­men­toi­maan yhteis­kun­nal­li­sia asioita suoraan oman asian­tun­ti­juu­ten­sa näkö­vink­ke­lis­tä, ja tuomaan tut­ki­mus­taan näkyväksi suurelle yleisölle. Tieteen tekeminen ja tutkimus ovat kiin­nos­ta­via, ajattelua sti­mu­loi­via aiheita. Niille löytyy jatkossa varmasti vielä suurempi yleisö kuin se, minkä me ja kol­le­gam­me olemme tähän asti tavoittaneet.

Viime vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la vai­kut­ta­nut ant­ro­po­lo­gi Ruth Benedict on sanonut, että “ant­ro­po­lo­gian tehtävä on tehdä maa­il­mas­ta tur­val­li­nen paikka eri­lai­suu­del­le”. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Antropologia, kuten muutkaan yhteis­kun­nal­li­set ja huma­nis­ti­set tieteet, ei tiivisty helposti sisäis­tet­tä­viin lukuihin tai paljon puhuviin graa­fei­hin. Ihmiselämän monen­kir­ja­vien muotojen ymmär­tä­mi­nen ja auki selit­tä­mi­nen vaatii paljon sanoja ja sel­lais­ten aja­tus­ra­ken­tei­den purkua, jotka taval­li­ses­ti otamme itsestäänselvinä.

Meidän teh­tä­väm­me AntroBlogissa on toimia näiden tärkeiden ja haas­ta­vien näkö­kul­mien vies­tin­vie­ji­nä. Tänä keväänä sitä työtä on ollut erityisen pal­kit­se­vaa tehdä.

Mutta nyt: aurin­kois­ta kesää ja kiitos niin luki­joil­le, kir­joit­ta­jil­le kuin toi­mi­tuk­sel­le­kin! Toivottavasti tapaamme kesätapahtumissa!

Iloista kesää toi­mi­tuk­sen kevät­pik­ni­kil­tä! Vasemmalta: Sanna Rauhala, Bruno Gronow, Ninnu Koskenalho, Suvi Jaakkola, Timo Kallinen, Hilja Aunela, Emmi Huhtaniemi, Suvi Sillanpää; edessä Gennady Kurushin, Kirsi Hellman, Aleksi Ilpala ja Heikki Wilenius. Kuvan nappasi Tuulia Perttula.


Artikkelikuva: Visualistimme K.E. Hellman on vastuussa Tabufestivaalin visu­aa­li­ses­ta ilmeestä. Kansikuvassa posee­raa­vat Kulttuurishokki-videoita YouTubessa juontavat ant­ro­po­lo­git Sanna Rauhala ja Aleksi Ilpala.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta, AntroBlogin toinen perustaja ja päätoimittaja. Hän toimii aktiivisesti AntroBlogia julkaisevan Allegra Lab Helsinki ry:n tiedeviestintätoiminnassa ja viettää muun aikansa pohtien avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Helsingin Taiteiden yö kaikui tänä vuonna tiedeviestinnän ilosanomaa, kun kesän suuri projektimme "Tabufestivaali: Onko normaalia olla mielisairas?" täytti startup-keskus Maria 01:n ja koko sairaala-alueen pihamaan yleisöllä. Antropologia, mielenterveys ja -sairaus, normaalin ja epänormaalin kulttuurinen määrittely sekä monet erilaiset, rajoja rikkovat taiteen muodot houkuttelivat paikalle valtavasti yleisöä. Nelituntinen tapahtumamme keräsi paikalle yli 1000 kävijää, ja pihamaalla oli pitkä jono koko tapahtuman ajan. Lienee tarpeetonta todeta, että tiimimme oli menestyksestä riemuissaan.

Tieteelliset konferenssit näyttäytyvät opiskelijoille usein etäisenä ammattilaisten areenana. Keskusteluun ei uskalla osallistua, koska kokemus puuttuu. Mistä antropologin uraa aloittelevat opiskelijat voisivat saada itseluottamusta argumentaatioon ja mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan? Toukokuussa Antropologipäivillä järjestettiin konferenssin historian ensimmäinen opiskelijapaneeli.

Rytmikäs musiikki tervehtii avajaisvieraita Helinä Rautavaaran uuden museon ovella. Meneillään on taistelutanssi capoeiran roda eli tanssirinki, jota johtaa kokenut mestre Cobra Mansa Brasilian Bahiasta. Paikalla on osallistujia Ruotsista, Venäjältä, Saksasta ja Brasilian Sao Paolosta asti. Rumpujen rytmi ja kielisoitin berimbaulla soitettu säestys täyttävät avaran aulan, ja ikkunoiden vehreä kasviteema tuo aavistuksen trooppista Brasiliaa Tapiolan maaliskuiseen betonimaisemaan