Kesäohjelma 2017

Teksti: Ninnu Koskenalho. Podcast-lukija: Bruno Gronow.

Kesä on vihdoin täällä. AntroBlogin toinen tuo­tan­to­kausi päättyy juhan­nuk­seen, jolloin jäämme kesäksi jul­kai­su­tauol­le. Tehdään vielä ennen lomaa pieni ennak­ko­kat­saus kesän tapah­tu­miin — emme nimittäin malta olla toi­met­to­mi­na sil­loin­kaan, ja luvassa on kut­kut­ta­van hauskoja asioita!

Olemme uusien artik­ke­lei­den osalta jul­kai­su­tauol­la syyskuun kol­man­teen päivään saakka. Sosiaalisen median kanavamme pysyvät kuitenkin aktii­vi­si­na. Jaamme niissä kesän mittaan aiempaa sisäl­töäm­me, joista löytyy varmasti uutta luettavaa varsinkin uusille seu­raa­jil­le.

Sunnuntaiset Kulttuurishokit ovat tauolla heinäkuun ajan, ja palaavat taas elokuun alussa. Heinäkuussa toteu­tam­me yhteis­työ­ku­vion Yle Radio 1:n Löytöretki suo­ma­lai­seen toivoon -sarjan kanssa. Neliosaisessa sarjassa toi­mit­ta­ja Satu Kivelä etsii toivoa muusikko Jarkko Martikaisen, ekop­sy­ko­lo­gi Kirsi Salosen, kir­jai­li­ja ja val­men­ta­ja Taru Hallikaisen sekä ant­ro­po­lo­gi Inkeri Aulan kanssa. Julkaisemme hei­nä­kui­si­na per­jan­tai­na ant­ro­po­lo­gi­sia kom­ment­te­ja kuun­nel­man teemoihin. Kannattaa siis pysyä kanavilla!

Kesän aikana toi­mi­tuk­sen väkeä voi tavata parissa eri tapah­tu­mas­sa. Näistä ensim­mäi­nen on Helsingissä elokuun 12. – 13. päivä jär­jes­tet­tä­vä Tubecon, joka tuo Suomen YouTube-starat ja yleisöt yhteen. Videotiimimme osal­lis­tuu tapah­tu­maan 12.8., ja tuotamme sieltä varmasti jotakin kiin­nos­ta­vaa sisältöä. Meidät tunnistaa AntroBlogi ‑paidoista — tulkaa ter­veh­ti­mään!

Tärkein päi­vä­mää­rä kesän kalen­te­ris­sa on 24. elokuuta. Silloin jär­jes­te­tään Helsingissä Taiteiden yö, jonka ohjelmaan osal­lis­tum­me omalla tapah­tu­mal­la. Tabufestivaali — Onko normaalia olla mie­li­sai­ras? on mie­len­ter­vey­den kult­tuu­ri­si­don­nai­siin ja sosi­aa­li­siin teki­jöi­hin kes­kit­ty­vä avoin ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Mukana on mie­len­ter­veys­työn ammat­ti­lai­sia, mie­len­ter­vey­den kysy­myk­siä tutkivia ant­ro­po­lo­ge­ja, mahtavan mie­len­kiin­toi­sia tai­tei­li­joi­ta ja osal­lis­tu­maan kutsuvia ohjel­ma­nu­me­roi­ta. Paikkana toimii entinen Marian sairaala.

Tabufestivaalista voi lukea lisää tapah­tu­ma­si­vul­ta ja Juhlaviikkojen sivuilta, ja sen omaa Facebook-sivua kannattaa ehdot­to­mas­ti seurata. Päivitämme sinne kesän mittaan tarkempia tietoja esiin­ty­jis­tä ja osal­lis­tu­jis­ta.

Kaiken tämän ohella kesän aikana raken­ne­taan kulissien takana. Syyskausi tuo mukanaan uusia juttuja, joista suinkaan vähäisin ei ole suuri sivus­to­uu­dis­tus! AntroBlogi 2.0 on jo hyvässä vauhdissa, ja syksyn tullen pääsemme jakamaan sisältöä paljon nykyistä moni­puo­li­sem­mas­sa muodossa.

AntroBlogin toi­min­ta­kent­tä on tieteen popu­la­ri­soin­ti ja kan­san­ta­juis­ta­mi­nen. Tällaiselle toi­min­nal­le on tänä päivänä — ilah­dut­ta­vas­ti — kasvava kysyntä. Monilla muilla aloilla on vastaavia hankkeita, jotka päästävät tutkijat ja ammat­ti­lai­set kom­men­toi­maan yhteis­kun­nal­li­sia asioita suoraan oman asian­tun­ti­juu­ten­sa näkö­vink­ke­lis­tä, ja tuomaan tut­ki­mus­taan näkyväksi suurelle yleisölle. Tieteen tekeminen ja tutkimus ovat kiin­nos­ta­via, ajattelua sti­mu­loi­via aiheita. Niille löytyy jatkossa varmasti vielä suurempi yleisö kuin se, minkä me ja kol­le­gam­me olemme tähän asti tavoit­ta­neet.

Viime vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la vai­kut­ta­nut ant­ro­po­lo­gi Ruth Benedict on sanonut, että “ant­ro­po­lo­gian tehtävä on tehdä maa­il­mas­ta tur­val­li­nen paikka eri­lai­suu­del­le”. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Antropologia, kuten muutkaan yhteis­kun­nal­li­set ja huma­nis­ti­set tieteet, ei tiivisty helposti sisäis­tet­tä­viin lukuihin tai paljon puhuviin graa­fei­hin. Ihmiselämän monen­kir­ja­vien muotojen ymmär­tä­mi­nen ja auki selit­tä­mi­nen vaatii paljon sanoja ja sel­lais­ten aja­tus­ra­ken­tei­den purkua, jotka taval­li­ses­ti otamme itses­tään­sel­vi­nä.

Meidän teh­tä­väm­me AntroBlogissa on toimia näiden tärkeiden ja haas­ta­vien näkö­kul­mien vies­tin­vie­ji­nä. Tänä keväänä sitä työtä on ollut erityisen pal­kit­se­vaa tehdä.

Mutta nyt: aurin­kois­ta kesää ja kiitos niin luki­joil­le, kir­joit­ta­jil­le kuin toi­mi­tuk­sel­le­kin! Toivottavasti tapaamme kesä­ta­pah­tu­mis­sa!

Iloista kesää toi­mi­tuk­sen kevät­pik­ni­kil­tä! Vasemmalta: Sanna Rauhala, Bruno Gronow, Ninnu Koskenalho, Suvi Jaakkola, Timo Kallinen, Hilja Aunela, Emmi Huhtaniemi, Suvi Sillanpää; edessä Gennady Kurushin, Kirsi Hellman, Aleksi Ilpala ja Heikki Wilenius. Kuvan nappasi Tuulia Perttula.


Artikkelikuva: Visualistimme K.E. Hellman on vastuussa Tabufestivaalin visu­aa­li­ses­ta ilmeestä. Kansikuvassa posee­raa­vat Kulttuurishokki-videoita YouTubessa juontavat ant­ro­po­lo­git Sanna Rauhala ja Aleksi Ilpala.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.

AntroBlogi starttaa uudelle kaudelle niin vanhojen suosikkien kuin uusien kujeiden kera! Syksyllä 2018 on luvassa muun muassa kokonainen viikko asiaa jääkarhusta, AntroBlogi-tuotteita myyvän kaupan avajaiset, uutta podcastien saralla sekä jatkoa pitkään tauolla olleeseen erikoisalasarjaan. Myös uusia yhteistyökuvioita on tuloillaan! Kulttuurishokki-postaukset jatkuvat tuttuun tapaan sunnuntai-iltaisin ja työelämäosiomme artikkelit saavat rinnalleen uuden Tulokulmia-sarjan, jossa eri alojen asiantuntijat kommentoivat antropologian ja työelämän solmukohtia näköalapaikoiltaan käsin.