Heittoja: Hiotaan antropologit vakoojiksi, taas

Suojelupoliisin (Supo) roolia ollaan muut­ta­mas­sa uusissa laki­luon­nok­sis­sa kotimaan polii­si­voi­mis­ta enemmän ulko­mail­le koh­dis­tu­vak­si tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si. Supon työ­tun­te­ja aiotaan kohdistaa uhkien tun­nis­ta­mi­seen kaukana kotoa, tar­koi­tuk­se­na ehkäistä pahimpia Suomeen koh­dis­tu­via aikeita. Vähän niin kuin isojen poikien lelut, CIA tai GRU. Lakimuutosten myötä Supo perus­tai­si myös kou­lu­tusyk­si­kön, joka vastaisi agenttien erikois- ja jat­ko­kou­lu­tuk­ses­ta. Uutta väkeä on tarkoitus saada taloon jopa 36 henkeä! Töitä näyttää olevan, tekijöitä vaan kaivataan. Nämä sankarit voisivat laki­luon­nok­sen mukaan toimia jopa kohdemaan lain­sää­dän­nön vas­tai­ses­ti — jos Suomen etu sitä vaatii.

Hurjaa menoa. Näihin tehtäviin tarvitaan pätevää ja välkkyä väkeä, jonka kou­lut­ta­mi­nen käy helposti kalliiksi. Olisikin parempi löytää jo valmiiksi vakoiluun ”viritetty” ihmis­ryh­mä kyseisiin tehtäviin. AntroBlogi ehdot­taa­kin, että Supo vakavasti har­kit­si­si ant­ro­po­lo­gien ”hie­no­sää­tä­mis­tä” tie­dos­te­lu­ko­neis­ton hyötykäyttöön!

Antropologia on oppiai­nee­na ja tie­teel­li­se­nä suun­tauk­se­na omiaan tie­dus­te­luun ja vakoiluun: havain­noin­ti, haas­tat­te­lut, tie­don­ke­ruu, arkeen osal­lis­tu­mi­nen, pyrkimys ymmärtää toista ja laajempaa sosi­aa­lis­ta ja kult­tuu­ris­ta kon­teks­tia ovat kaikki sekä hyvän etno­gra­fian että tie­dus­te­lu­ra­por­tin kri­tee­re­jä. Ehkä juuri siksi ant­ro­po­lo­gian ja vakoilun suhteen juuret ulot­tu­vat­kin kauas men­nei­syy­teen. Jo vuonna 1919 yksi oppiai­neen kan­tai­sis­tä Franz Boas julkaisi esseen Scientists as Spies, jossa hän syytti neljän ant­ro­po­lo­gin käyt­tä­neen aka­tee­mis­ta rooliaan väärin: he olivat har­joit­ta­neet vakoilua kent­tä­töi­tä teh­des­sään Keski-Amerikassa. Boas herjasi syy­tet­ty­jen ”huo­ran­neen tiedettä toi­mies­saan vakoi­li­joi­na sen varjolla”. American Anthropological Association (AAA), ant­ro­po­lo­gien suurin yhdistys ja eettisen koodiston por­tin­var­ti­ja, päätti sen­su­roi­da koko jutun ja käy­tän­nös­sä pakottaa Boasin eroamaan AAA:n joh­to­kun­nas­ta. Syytökset osoit­tau­tui­vat myöhemmin luon­nol­li­ses­ti aiheellisiksi.

Hyvänä nyrk­ki­sään­tö­nä voidaan todeta vaikka näin: käy­tän­nös­sä niin kauan kuin ant­ro­po­lo­ge­ja on ollut, on heistä kou­ral­li­nen tehnyt hommia eri tie­dus­te­lu­ko­neis­toil­le ympäri maailmaa. Tätä ant­ro­po­lo­gien ja agen­tuu­rien välistä suhdetta on avannut esi­mer­kik­si ant­ro­po­lo­gi David H. Price kir­jas­saan Cold War anth­ro­po­lo­gy: The CIA, the Pentagon, and the growth of dual use anth­ro­po­lo­gy (2016). Kylmän sodan aikana monien ant­ro­po­lo­gien tutkimus rahoi­tet­tiin Human Ecology Fundin kautta, jonka CIA oli alun perin perus­ta­nut MK-ULTRA:n aivo­pe­su­hank­keil­le, ja tut­ki­mus­da­ta otettiin suoraan tie­dus­te­lu­vi­ras­ton käyttöön. CIA:lla oli Pricen mukaan tapana käydä joka vuosi mm. University of Coloradossa kosis­ke­le­mas­sa tut­ki­joi­ta ja opis­ke­li­joi­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­lua kiin­nos­ta­viin ”arkoihin” koh­tei­siin ja tut­ki­musai­hei­siin CIA:lta tulevalla rahoi­tuk­sel­la. Mitä tehok­kuut­ta: opis­ke­li­joi­den palk­kaa­mi­nen suoraan koulun käy­tä­vil­tä sekä ”hyvän perus­tut­ki­muk­sen” ja yli­opis­to­jen rahoit­ta­mis­ta samalla iskulla!

Antropologit sopivat siis tie­dus­te­lua­gen­teik­si tai vähintään vart­ti­va­koo­jik­si. Mutta miksi kui­ten­kaan lopettaa vakoiluun, kun ant­ro­po­lo­ge­ja voi­tai­siin lähettää suoraan kentälle soti­las­teh­tä­viin! Suomen Puolustusvoimat voisivat herättää pilo­toin­tiin Yhdysvaltojen armei­jas­sa kokei­lus­sa olleen Human Terrain Systemin (HTS). HTS toi yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jöi­tä (etupäässä ant­ro­po­lo­ge­ja) kou­lut­ta­maan ja infor­moi­maan stra­te­gis­ta johtoa soti­las­teh­tä­vien pai­kal­lis­väes­tös­tä tai ”ihmis­maas­tos­ta”. Miltä kuu­los­tai­si suo­ma­lai­set ant­ro­po­lo­git selit­tä­mäs­sä soti­lail­le, miten parhaiten saada pai­kal­li­set klaanit rii­te­le­mään? Tai mitkä uhri­lah­jat alueen sota­lor­dil­le ovat soveliaimpia?

AAA veti HTS:stä aika­moi­set pultit ja vaati koko osaston lopet­ta­mis­ta: pai­kal­lis­tie­don kerää­mi­nen infor­man­teil­ta sen käyt­tä­mi­sek­si heitä vastaan kuulostaa mel­koi­sel­ta hämä­rä­hom­mal­ta monen korvaan. Sinänsä AAA:n kanta tut­ki­mus­da­tan käytöstä vakoiluun on vaih­del­lut David H. Pricen mukaan vuo­si­kym­men­ten saatossa. 1971 yhteisö oli selkeästi anti-espionage ‑linjalla, mutta vuosien mittaan eettisen koodiston kieli on lipsunut maa­lai­le­vam­mak­si: nyt AAA antaa vain ymmärtää, että tie­dus­te­lu­tie­don kerää­mi­nen on ilkeiden ant­ro­po­lo­gien hommaa. Huhhuh. Mutta ehkä Suomessa osat­tai­siin tehdä vakoi­lu­kin eet­ti­sem­min. Samalla sääs­tet­täi­siin rahaa ja ennen kaikkea pal­kat­tai­siin antropologeja!

  • Kirjoittaja: Tapio Kumpula, VTK.
  • Verkkotaitto: Satu-Emilia Myllymäki, Valt. Yo.
  1. Price, D. H. (2016). Cold War anth­ro­po­lo­gy: The CIA, the Pentagon, and the growth of dual use anth­ro­po­lo­gy. Duke University Press. 
  2. AAA:n viral­li­nen kan­nan­ot­to Human Terrain Systeemistä

Aiheesta lisää AntroBlogissa

Kirjoittaja

Tapio Kumpula on valtiotieteiden kandidaatti sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja AntroBlogin työelämätoimituksen entinen toimituspäällikkö. Mm. sovittelu, ympäristö, maisema ja sen arvot ovat Tapion pro gradu -tutkimuksen keskiössä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Tieto Kamloops Indian Residential Schoolin alueelta Brittiläisessä Kolumbiassa löytyneistä 215 lapsen jäänteistä on järkyttänyt ympäri maailmaa. Lasten henkilöllisyydestä, kuolinsyistä tai ‑ajankohdista ei ole vielä tietoa, mutta heidän oletetaan menehtyneen vuonna 1969 sulkeutuneessa koulussa.

Hilma Granqvist on yksi antropologisen kenttätyön uranuurtajista, mutta hänen tutkimuksensa jäi aikanaan vähälle huomiolle. Suomen ruotsalaisen kirjallisuuden seuran ja Suomen Lähi-Idän instituutin järjestämässä tapahtumassa sukellettiin Granqvistin äskettäin digitalisoituun kenttätyöarkistoon, joka nostaa tutkijan perinnön vihdoin sen ansaitsemaan arvoon.

Miten keravalainen nuoruus 1970- ja 1980-luvuilla liittyy 50-luvun rock ‘n’ rolliin ja Yhdysvaltojen etelävaltioiden lippuun? Lippuun yhdistyy paljon ristiriitaisia merkityksiä, joita joudutaan pohtimaan, kun lipun historiaa ja erilaisia käyttöyhteyksiä esitellään suomalaisen museon kontekstissa 2020-luvulla.