Heittoja: Hiotaan antropologit vakoojiksi, taas

Suojelupoliisin (Supo) roolia ollaan muut­ta­mas­sa uusissa laki­luon­nok­sis­sa kotimaan polii­si­voi­mis­ta enemmän ulko­mail­le koh­dis­tu­vak­si tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si. Supon työ­tun­te­ja aiotaan kohdistaa uhkien tun­nis­ta­mi­seen kaukana kotoa, tar­koi­tuk­se­na ehkäistä pahimpia Suomeen koh­dis­tu­via aikeita. Vähän niin kuin isojen poikien lelut, CIA tai GRU. Lakimuutosten myötä Supo perus­tai­si myös kou­lu­tusyk­si­kön, joka vastaisi agenttien erikois- ja jat­ko­kou­lu­tuk­ses­ta. Uutta väkeä on tarkoitus saada taloon jopa 36 henkeä! Töitä näyttää olevan, tekijöitä vaan kaivataan. Nämä sankarit voisivat laki­luon­nok­sen mukaan toimia jopa kohdemaan lain­sää­dän­nön vas­tai­ses­ti — jos Suomen etu sitä vaatii.

Hurjaa menoa. Näihin tehtäviin tarvitaan pätevää ja välkkyä väkeä, jonka kou­lut­ta­mi­nen käy helposti kalliiksi. Olisikin parempi löytää jo valmiiksi vakoiluun ”viritetty” ihmis­ryh­mä kyseisiin tehtäviin. AntroBlogi ehdot­taa­kin, että Supo vakavasti har­kit­si­si ant­ro­po­lo­gien ”hie­no­sää­tä­mis­tä” tie­dos­te­lu­ko­neis­ton hyö­ty­käyt­töön!

Antropologia on oppiai­nee­na ja tie­teel­li­se­nä suun­tauk­se­na omiaan tie­dus­te­luun ja vakoiluun: havain­noin­ti, haas­tat­te­lut, tie­don­ke­ruu, arkeen osal­lis­tu­mi­nen, pyrkimys ymmärtää toista ja laajempaa sosi­aa­lis­ta ja kult­tuu­ris­ta kon­teks­tia ovat kaikki sekä hyvän etno­gra­fian että tie­dus­te­lu­ra­por­tin kri­tee­re­jä. Ehkä juuri siksi ant­ro­po­lo­gian ja vakoilun suhteen juuret ulot­tu­vat­kin kauas men­nei­syy­teen. Jo vuonna 1919 yksi oppiai­neen kan­tai­sis­tä Franz Boas julkaisi esseen Scientists as Spies, jossa hän syytti neljän ant­ro­po­lo­gin käyt­tä­neen aka­tee­mis­ta rooliaan väärin: he olivat har­joit­ta­neet vakoilua kent­tä­töi­tä teh­des­sään Keski-Amerikassa. Boas herjasi syy­tet­ty­jen ”huo­ran­neen tiedettä toi­mies­saan vakoi­li­joi­na sen varjolla”. American Anthropological Association (AAA), ant­ro­po­lo­gien suurin yhdistys ja eettisen koodiston por­tin­var­ti­ja, päätti sen­su­roi­da koko jutun ja käy­tän­nös­sä pakottaa Boasin eroamaan AAA:n joh­to­kun­nas­ta. Syytökset osoit­tau­tui­vat myöhemmin luon­nol­li­ses­ti aiheel­li­sik­si.

Hyvänä nyrk­ki­sään­tö­nä voidaan todeta vaikka näin: käy­tän­nös­sä niin kauan kuin ant­ro­po­lo­ge­ja on ollut, on heistä kou­ral­li­nen tehnyt hommia eri tie­dus­te­lu­ko­neis­toil­le ympäri maailmaa. Tätä ant­ro­po­lo­gien ja agen­tuu­rien välistä suhdetta on avannut esi­mer­kik­si ant­ro­po­lo­gi David H. Price kir­jas­saan Cold War anth­ro­po­lo­gy: The CIA, the Pentagon, and the growth of dual use anth­ro­po­lo­gy (2016). Kylmän sodan aikana monien ant­ro­po­lo­gien tutkimus rahoi­tet­tiin Human Ecology Fundin kautta, jonka CIA oli alun perin perus­ta­nut MK-ULTRA:n aivo­pe­su­hank­keil­le, ja tut­ki­mus­da­ta otettiin suoraan tie­dus­te­lu­vi­ras­ton käyttöön. CIA:lla oli Pricen mukaan tapana käydä joka vuosi mm. University of Coloradossa kosis­ke­le­mas­sa tut­ki­joi­ta ja opis­ke­li­joi­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­lua kiin­nos­ta­viin ”arkoihin” koh­tei­siin ja tut­ki­musai­hei­siin CIA:lta tulevalla rahoi­tuk­sel­la. Mitä tehok­kuut­ta: opis­ke­li­joi­den palk­kaa­mi­nen suoraan koulun käy­tä­vil­tä sekä ”hyvän perus­tut­ki­muk­sen” ja yli­opis­to­jen rahoit­ta­mis­ta samalla iskulla!

Antropologit sopivat siis tie­dus­te­lua­gen­teik­si tai vähintään vart­ti­va­koo­jik­si. Mutta miksi kui­ten­kaan lopettaa vakoiluun, kun ant­ro­po­lo­ge­ja voi­tai­siin lähettää suoraan kentälle soti­las­teh­tä­viin! Suomen Puolustusvoimat voisivat herättää pilo­toin­tiin Yhdysvaltojen armei­jas­sa kokei­lus­sa olleen Human Terrain Systemin (HTS). HTS toi yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jöi­tä (etupäässä ant­ro­po­lo­ge­ja) kou­lut­ta­maan ja infor­moi­maan stra­te­gis­ta johtoa soti­las­teh­tä­vien pai­kal­lis­väes­tös­tä tai ”ihmis­maas­tos­ta”. Miltä kuu­los­tai­si suo­ma­lai­set ant­ro­po­lo­git selit­tä­mäs­sä soti­lail­le, miten parhaiten saada pai­kal­li­set klaanit rii­te­le­mään? Tai mitkä uhri­lah­jat alueen sota­lor­dil­le ovat sove­liaim­pia?

AAA veti HTS:stä aika­moi­set pultit ja vaati koko osaston lopet­ta­mis­ta: pai­kal­lis­tie­don kerää­mi­nen infor­man­teil­ta sen käyt­tä­mi­sek­si heitä vastaan kuulostaa mel­koi­sel­ta hämä­rä­hom­mal­ta monen korvaan. Sinänsä AAA:n kanta tut­ki­mus­da­tan käytöstä vakoiluun on vaih­del­lut David H. Pricen mukaan vuo­si­kym­men­ten saatossa. 1971 yhteisö oli selkeästi anti-espionage ‑linjalla, mutta vuosien mittaan eettisen koodiston kieli on lipsunut maa­lai­le­vam­mak­si: nyt AAA antaa vain ymmärtää, että tie­dus­te­lu­tie­don kerää­mi­nen on ilkeiden ant­ro­po­lo­gien hommaa. Huhhuh. Mutta ehkä Suomessa osat­tai­siin tehdä vakoi­lu­kin eet­ti­sem­min. Samalla sääs­tet­täi­siin rahaa ja ennen kaikkea pal­kat­tai­siin ant­ro­po­lo­ge­ja!

  • Kirjoittaja: Tapio Kumpula, VTK.
  • Verkkotaitto: Satu-Emilia Myllymäki, Valt. Yo.
  1. Price, D. H. (2016). Cold War anth­ro­po­lo­gy: The CIA, the Pentagon, and the growth of dual use anth­ro­po­lo­gy. Duke University Press. 
  2. AAA:n viral­li­nen kan­nan­ot­to Human Terrain Systeemistä

Aiheesta lisää AntroBlogissa

Kirjoittaja

Tapio Kumpula on valtiotieteiden kandidaatti sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja AntroBlogin työelämätoimituksen toinen toimituspäällikkö. Mm. sovittelu, ympäristö, maisema ja sen arvot ovat Tapion pro gradu -tutkimuksen keskiössä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suomea edustaa joukko huippuluokan viranomaisia ympäri maailmaa. Yksi heistä on Olli Ruohomäki. Niin tutkijana, kehityshankekoordinaattorina kuin rauhanvälittäjänä toiminut Ruohomäki kertoo työkentällä-haastattelussa, miten hienolta tuntuu todistaa, kun maa valitsee sodan sijaan rauhan.