Kuka saa määritellä avaruuden käytöskoodin?

Astrobiologi Kirsi Lehto kir­joit­taa Ylellä, että avaruuden elämän koh­taa­mi­seen pitää varautua jo ennen kuin sellaista löydetään. Mutta miten? 

Kulttuuriset kate­go­riat ohjaavat ajat­te­luam­me ava­ruu­des­ta mah­dol­li­ses­ti löytyvien elä­män­muo­to­jen suhteen. Ne ohjaavat myös käsi­tyk­siäm­me siitä, miten näitä elä­män­muo­to­ja olisi sopivaa kohdella. Avaruusantropologia pyrkii tuomaan näitä kate­go­rioi­ta näkyviksi. Ihmiskunnan maan­pääl­li­sen val­loi­tus­his­to­rian valossa voidaan esittää valis­tu­nut arvio siitä, että tähän on polttava tarve. 

Kulttuurin kiis­tä­mi­nen joltakin ryhmältä on klassinen toi­seut­ta­mi­sen keino, jonka avulla riistoa ja sortoa oikeu­te­taan. Ylen jutussa sitee­rat­tu filosofi Kelly C. Smith on tullut ehdot­ta­neek­si juuri tämän mallin viemistä ulkoa­va­ruu­teen: “vieraiden elä­män­muo­to­jen tär­keim­mäk­si mit­ta­rik­si otet­tai­siin tie­toi­suus, yhtei­söl­li­syys ja kulttuuri”. Olennot jaet­tai­siin kolmeen ryhmään: kanssamme yhden­ver­tai­set olennot, joilla on omaa kult­tuu­ria; moni­mut­kai­set mutta kult­tuu­rit­to­mat eläimet, jotka rin­nas­tui­si­vat kotie­läi­miin; ja “tie­dos­ta­mat­to­mat” eliöt, joita saisi käyttää vapaasti hyväksi. 

Smithin jaottelu pohjaa van­hen­tu­nei­siin käsi­tyk­siin. Nykytiedon valossa ainakin kaikilla nisäk­käil­lä on yhteisöjä ja kult­tuu­re­ja, ja ymmär­ryk­sem­me esi­mer­kik­si mere­ne­lä­vien, liskojen ja lintujen sosi­aa­li­ses­ta elämästä ja älyk­kyy­des­tä on täysin kesken. Aivan uusien elä­män­muo­to­jen kohdalla tie­toi­suu­den, yhtei­söl­li­syy­den ja kult­tuu­rin arvioi­mi­sen olisi syytä pohjata mah­dol­li­sim­man laajaan ymmär­ryk­seen siitä, miten monella tavalla näitä näen­näi­sen itses­tään­sel­viä kate­go­rioi­ta voidaan tällä yhdel­lä­kin pla­nee­tal­la hahmottaa. 

Lehto kysee­na­lais­taa­kin Smithin “maan­pääl­lis­ten moraa­li­koo­dien” viemisen ava­ruu­teen. Minkään elävien olentojen vapaa hyväk­si­käyt­tö ei edes tällä pla­nee­tal­la ole yleisesti hyväk­syt­tyä: esi­mer­kik­si Intian jai­na­lai­set pyrkivät vält­tä­mään jopa pie­nim­pien olentojen tahatonta tap­pa­mis­ta, lakaisten ötökät edeltään kadulla. 

Ihmiskunta ei tois­tai­sek­si ole toimiva, yhte­näi­nen joukko edes nimel­li­ses­ti. Avaruudesta puhuessa sisäryhmä-ulkoryhmä ‑jaottelu kuitenkin siirtyy tasolle, jossa Telluksen asukit ovat “meitä” ja avaruuden vieraat älyk­kyy­det “heitä”. Lehdon perään­kuu­lut­ta­ma avaruuden käy­tös­koo­di olisikin ihmis­kun­nan yhteinen etiketti toisten koh­taa­mi­seen. Jos tämä koodi kir­joi­tet­tai­siin ylös nyt, se pohjaisi vahvasti euroa­me­rik­ka­lai­siin moraa­li­kä­si­tyk­siin ja arvoihin. 

Jotta voisimme jonain päivänä suunnata ava­ruu­teen yhtenä ihmis­kun­ta­na, olisi syytä lähteä raken­ta­maan oikeasti aitoa yhte­näi­syyt­tä ja inklusii­vi­suut­ta nyt heti. Vieraiden elä­män­muo­to­jen — varsinkin älyk­käi­den sel­lais­ten — koh­taa­mi­nen olisi ravi­sut­ta­va kään­ne­koh­ta ihmis­kun­nan his­to­rias­sa. Yhtenäisyyden puute sen edessä tuottaisi luul­ta­vas­ti kaikkea muuta kuin har­mo­nis­ta maan­pääl­lis­tä elämää. 

Avaruuden val­loi­tuk­sem­me ei ole vielä edes lap­sen­ken­gis­sään, mutta siihen liittyviä kysy­myk­siä on syytä käsitellä jo nyt — eikä ainoas­taan täh­tien­vä­li­sen tule­vai­suu­den vuoksi. Monet näistä kysy­myk­sis­tä valot­ta­vat ymmär­rys­täm­me elä­män­muo­to­jen kirjosta tällä pla­nee­tal­la. Ne tuovat myös näkyväksi sitä, ketkä kaikki lasketaan mukaan ihmi­syy­des­sä arvok­kaak­si tul­kit­ta­vien kult­tuu­ris­ten, moraa­lis­ten, älyl­lis­ten ja tai­teel­lis­ten tuotosten tekijöihin.

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

 • Anni Teppo 2.5.2018 klo 17:24

  Erittäin mie­len­kiin­toi­nen näkökulma asiaan! Itsekin olen sitä mieltä, että ava­ruu­des­ta hyvin toden­nä­köi­ses­ti löytyy erilaisia elä­män­muo­to­ja. Varsinkin älykkäitä olentoja löy­det­täes­sä olisi hyvä olla jo valmiina ajatuksia liittyen kans­sa­käy­mi­seen heidän kanssaan.

  Tuot esille, kuinka ns. avaruuden käy­tös­koo­din poh­ti­mi­nen voisi auttaa meitä ymmär­tä­mään paremmin myös oman pla­neet­tam­me olentoja ja erilaisia arvoja, moraa­liam­me. Olen tästä täysin samaa mieltä! Aina löytyy paran­net­ta­vaa, niin ihmisten kuin eläin­ten­kin kohtelun parissa, ja katseen suun­taa­mi­nen vie­raa­seen ava­ruu­teen voisi ehkä auttaa. Kenties saisimme itsel­lem­me uusia näkö­kul­mia, kun vie­raan­nu­tam­me aja­tuk­sem­me omalta planeetaltamme.

  Vastaa
  • Ninnu Koskenalho 2.5.2018 klo 17:30

   Moi Anni, kiitos kom­men­tis­ta! Keskinäisten eri­mie­li­syyk­siem­me määrää, kun­nioi­tuk­sen ja ystä­väl­li­syy­den puutetta kat­sel­les­sa tuntuu välillä mah­dot­to­mal­ta, että voisimme kokea pla­ne­taa­ris­ta soli­daa­ri­suut­ta… mutta olen itse toisaalta aika toiveikas sen suhteen, miten paljon hyötyä ihmis­la­jia niin voi­mal­li­ses­ti lei­maa­vas­ta mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta voi olla! Vaikka ava­ruus­seik­kai­lut ovatkin tois­tai­sek­si enemmän haikailua ja unel­moin­tia kuin mitään muuta, näen ne poten­ti­aa­li­ses­ti hirveän hyö­dyl­li­si­nä unelmina. Here’s hoping :)

   Vastaa

Lue myös nämä:

Koronavirustapausten määrä on jälleen kääntynyt kasvuun. Tilanne on tutumpi kuin keväällä, mutta aiheuttaa edelleen huolta ja epävarmuutta. Julkisessa keskustelussa koronaviruksesta puhutaan näkymättömänä vihollisena, joka tulee päihittää. Henkisen hyvinvointimme kannalta saattaisi olla parempi suhtautua virukseen kutsumattomana vieraana vihollismielikuvien ruokkimisen sijaan.

Maailmanloppu ei ehkä tunnu modernille ajalle keskeiseltä kertomukselta.  Moderni herättää mielikuvia jatkuvasta kasvusta ja edistyksestä – maailmanjärjestyksestä, jota ei voi paeta. Moderni mielikuvitus kuitenkin villiintyy ajatuksesta, että vallitseva järjestelmä voisi myös loppua. Maailmanlopusta kertovat myyttimme ovat moniäänisempiä kuin koskaan.

Ihmisten syväjäädyttäminen eli kryoniikka on nykyään melko pitkälti epätieteeksi ja toiveajatteluksi leimattua. Kryoniikan kannattajat luottavat tulevaisuuden teknologiaan, jonka avulla jäädytetyt ihmiset voitaisiin herättää henkiin ja antaa heille uusi elämä. Heräävät kuolleet aikanaan henkiin säilytystankeistaan tai eivät, aihe yhdistää kysymyksiä aikakäsityksistä, taloudesta ja suhtautumisestamme kuolemaan.