Marsilaiset hautajaiset

Jos ihminen kuolee ava­ruu­des­sa, mitä tapahtuu ruumiille? Hautauskäytäntöjen kult­tuu­rin mukai­ses­ti oikea nou­dat­ta­mi­nen on kaik­kial­la maa­il­mas­sa hyvin tärkeää. Avaruudessa tapah­tu­van kuoleman käsit­te­lyl­le ei kui­ten­kaan vielä ole pro­to­kol­laa. Suunnitelmissa oleva mie­hi­tet­ty lento Marsiin ja vielä villimmät visiot muiden pla­neet­to­jen asut­ta­mi­ses­ta pakot­ta­vat etsimään ratkaisua ava­ruu­des­sa syntyvien ruumiiden ongelmaan. 

Kuolemat ava­ruu­des­sa ovat har­vi­nai­sia. Vain 18 astro- tai kos­mo­naut­tia on kuollut ava­ruus­len­to­jen yhtey­des­sä, ja heistä vain kolme ava­ruu­des­sa. Astronauttien terveys on planeetan huip­pu­luok­kaa, ja kan­sain­vä­li­sel­tä ava­ruus­a­se­mal­ta ISS:ltä on vain noin kuuden tunnin matka maan pinnalle. ISS:llä meneh­ty­vää odottaa sama kohtalo kuin vakavasti sai­ras­tu­vaa tai haa­voi­tu­vaa: takaisin Maahan, hoitoon tai hautaan.

Entä, kun siir­ry­tään kauemmas ava­ruu­teen? Ruumiita ei luul­ta­vas­ti voida nakata ulos aluksista, sillä YK kieltää täh­tien­vä­li­sen ros­kaa­mi­sen. Ruumiin säi­lyt­tä­mi­nen aluksella siihen saakka, että palataan Maahan tai muun planeetan pinnalle, on puo­les­taan mie­his­töl­le bio­ha­sar­di. Tämän hetken paras suun­ni­tel­ma ruumiiden käsit­te­lyyn on pro­mes­soin­ti eli pakas­te­kui­vaus. Polttohautauksen tapaan metodi jättää jälkeensä vain pieniä hiukkasia, joita voidaan lennon aikana säilyttää ava­ruusa­luk­sen ulko­pin­taan kiin­ni­te­tys­sä säkissä.

Uuden planeetan tapauk­ses­sa ruumiit voi­tai­siin haudata, kuten Telluksella. Maapallolta peräisin oleva mikrobit olisivat kuitenkin saas­tut­ta­va elementti, joka voisi järkyttää planeetan orgaa­nis­ta tasa­pai­noa ennalta-arvaa­mat­to­mil­la tavoilla. Ennen hautausta ruumiit olisi siis joko kre­ma­toi­ta­va tai pro­mes­soi­ta­va, ja jäänteet pakattava tiiviisti. 

Vaihtelevasta ilmia­sus­taan huo­li­mat­ta kuoleman rituaalit ovat ihmis­kun­nan yhteistä, kaik­kial­la jakamaa perin­net­tä. Avaruuteen siirtyvä ihminen joutuu ottamaan huomioon sekä yhteisten ritu­aa­lien tarpeen, eri­lais­ten tapojen ja usko­mus­ten yhteen­so­vit­ta­mi­sen että kuoleman muuttuvan materiaalisuuden.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Koronavirustapausten määrä on jälleen kääntynyt kasvuun. Tilanne on tutumpi kuin keväällä, mutta aiheuttaa edelleen huolta ja epävarmuutta. Julkisessa keskustelussa koronaviruksesta puhutaan näkymättömänä vihollisena, joka tulee päihittää. Henkisen hyvinvointimme kannalta saattaisi olla parempi suhtautua virukseen kutsumattomana vieraana vihollismielikuvien ruokkimisen sijaan.

Maailmanloppu ei ehkä tunnu modernille ajalle keskeiseltä kertomukselta.  Moderni herättää mielikuvia jatkuvasta kasvusta ja edistyksestä – maailmanjärjestyksestä, jota ei voi paeta. Moderni mielikuvitus kuitenkin villiintyy ajatuksesta, että vallitseva järjestelmä voisi myös loppua. Maailmanlopusta kertovat myyttimme ovat moniäänisempiä kuin koskaan.

Ihmisten syväjäädyttäminen eli kryoniikka on nykyään melko pitkälti epätieteeksi ja toiveajatteluksi leimattua. Kryoniikan kannattajat luottavat tulevaisuuden teknologiaan, jonka avulla jäädytetyt ihmiset voitaisiin herättää henkiin ja antaa heille uusi elämä. Heräävät kuolleet aikanaan henkiin säilytystankeistaan tai eivät, aihe yhdistää kysymyksiä aikakäsityksistä, taloudesta ja suhtautumisestamme kuolemaan.