Almuilla “kunnon kansalaiseksi”

Talouselämä julkaisi hiljan jutun kaduilla myy­tä­väs­tä Iso Numero ‑lehdestä. Artikkelin mukaan puolisen tusinaa leh­ti­myy­jää on syyl­lis­ty­nyt yri­tyk­seen huijata noin 10€ edestä vaih­to­ra­ho­ja. Iso Numero ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Janne Hukan mukaan 194 leh­ti­myy­jää, eli 97 %, hoitaa työnsä tässä suhteessa moit­teet­to­mas­ti.

Hukka toteaa haas­tat­te­lus­sa, että “myyjillä ei usein ole aiempaa kokemusta työ­elä­mäs­tä. Iso Numero opettaa heille työelämän peli­sään­tö­jä”. Tämä missio heijastuu myös Iso Numeron slo­ga­nis­sa: “Työtä — ei ker­jää­mis­tä”. Taustalla vai­kut­ta­van ajatuksen mukaan leh­ti­myy­jil­le pyritään opet­ta­maan, että työ kannattaa ker­jää­mi­sen, varas­ta­mi­sen ja valeh­te­le­mi­sen sijaan. Rinnastettuna leh­ti­myy­jien palk­koi­hin Talouselämän artik­ke­lin moraa­li­nen opetus on, että työ on arvo itsessään — oli se kuinka huonosti palkattua tahansa. Artikkelin perus­teel­la Iso Numero on ottanut teh­tä­väk­seen kouluttaa niitä, joiden huono-osai­suu­den uskotaan johtuvan yhteis­kun­nan peli­sään­tö­jen ymmär­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Artikkelissa myyjien näkö­kul­maa ei tuoda esille, ja näin heidät esi­neel­lis­te­tään lukijan, työ­nan­ta­jan ja hui­jauk­sen kohteen peli­nap­pu­loik­si. Aidon dialogin sijaan vilppiin syyl­lis­ty­nei­den myyjien toiminta koetaan lehden “imago-ongelmana”. Näin artikkeli vahvistaa nega­tii­vi­sia ste­reo­ty­pioi­ta paljon ennak­ko­luu­lo­ja koh­taa­vas­ta väes­tön­osas­ta.

Entä jos avai­sim­me­kin kes­kus­te­lun siitä, miksi joku käyttää vip­pas­kons­te­ja tie­na­tak­seen yli­mää­räi­sen vitosen? Ja poh­ti­sim­me, miksi juuri muutaman yksit­täi­sen leh­ti­myy­jän yritys hankkia lisä­tie­nes­tiä on uuti­soin­nin arvoinen asia?

Talouselämän lukijat tietävät ehkä parhaiten, kuinka osa­ke­mark­ki­noil­la ja inves­toin­ti­kau­poil­la sijoit­ta­jat kei­not­te­le­vat var­mis­taak­seen suurimmat voitot. Vippakonsteja osa­ke­kei­not­te­luun voi jopa opiskella. Satojen tuhansien eurojen kei­not­te­lut osa­ke­mark­ki­noil­la tai vero­pe­tok­set eivät kui­ten­kaan aina ylitä uutis­kyn­nys­tä.

Median suh­tau­tu­mi­nen leh­ti­myy­jiin on toinen kuin sijoit­ta­jiin. Vaikka Talouselämässä kerrotaan Ison Numeron opettavan työnteon “peli­sään­tö­jä” myyjille, toi­mit­ta­ja ei näe myyjiä pel­käs­tään työn­te­ki­jöi­nä, vaan myyjiltä vaaditaan myös hyvän­te­ke­väi­syy­den kohteen roolia. Hyväntekeväisyyden kohde ei saa olla itsekäs. Hänen tulee olla kii­tol­li­nen saadusta avusta. Satunnaisen leh­ti­myy­jän vilpillä on uuti­sar­voa, koska hän ei täytä avun­saa­jan roolia ja tuota aut­ta­jal­le hyvää mieltä. Avunsaajan — siis leh­ti­myy­jän — köyhyyden sijaan puhutaan avu­nan­ta­jan pet­ty­myk­ses­tä. 

Antropologi Didier Fassin on kir­joit­ta­nut, että huma­ni­taa­ri­ses­sa avussa resurs­sien jako ei pohjaudu avun­saa­jien oikeuk­siin, vaan heidän kär­si­myk­sen­sä “ansait­se­vuu­teen” ja näky­vyy­teen. Kun mielikuva hyvän­te­ki­jään nöyrän kii­tol­li­ses­ti suh­tau­tu­vas­ta avun­koh­tees­ta rikkoutuu, on pahennus suurta ja juttu uuti­soin­nin arvoinen. Etenkin, kun kyseinen ihmis­ryh­mä on jo valmiiksi uuti­soin­nin vah­vis­ta­mien ennak­ko­luu­lo­jen kohteena.

Iso Numero on laadukas lehti. Miksi sen ostaminen on hyvän­te­ke­väi­syyt­tä, mutta MeNaisten nou­ta­mi­nen leh­ti­kis­kal­ta ei? Myyjien vähem­mis­tö­taus­ta, matala palkka ja katu myyn­ti­paik­ka­na mää­rit­tä­vät toiminnan totutusta työstä eril­li­sek­si.

  1. Eikenberry, Patricia Money Nickel and Angela M. 2009. “A Critique of the Discourse of Marketized Philanthropy.” American Behavioral Scientist 52 (974).
  2. Fassin, Didier. 2011. Humanitarian Reason: A Moral History of the Present.
  3. Erilaisena arjessa- Selvitys romanien syr­jin­tä­ko­ke­muk­sis­ta
  4. Pysäytetyt — Etninen pro­fi­loin­ti Suomessa

[rns_​reactions]

Kirjoittajat

Saara Toukolehto on AntroBlogin toimituspäällikkö. Saaran antropologisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. maahanmuuton, arvojen, moraalin ja ”hyvän elämän” -käsitteen tutkimus integraatiopolitiikan viitekehyksessä, joiden parissa hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Groningenin yliopistolle.


Liina Mustonen on yhteiskuntatieteiden tohtori (EUI 2017) ja AntroBlogin uutistoimituksen jäsen. Hänen tutkimuksensa käsittelee muun muuassa sukupuolta, toiseuttamisen diskursseja ja hierarkioita Euroopassa sekä Lähi-idässä.


Jasmin Immonen on Goldsmithin yliopistolta väitellyt sosiaaliantropologian tohtori. Hänen väitöksensä käsitteli koulunkäyntiä ja maapolitiikkaa, ja niihin liittyviä ajatuksia kansalaisuudesta Perussa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Helsingin Sanomat uutisoi marraskuussa teknologiatapahtuma Slushin suomalaisittain erikoisesta työkulttuurista. Miljoonatulosta takovan Slushin kulisseissa työntekijät puurtavat nollatuntisopimuksilla ja verrattain heikolla palkalla. Lisäksi työntekijöitä painostetaan työskentelemään työaikalakien vastaisesti ja tekemään palkattomia ylitöitä. Voisiko nykypäivän vallankumouksellisin teko olla konservatiivinen pidättäytyminen ay-Suomen henkisessä perinnössä?

Harva lähiö on maineensa vanki itä-Helsingin Kontulan lailla. Lähiöstigma heijastuu median tuottamien merkitysten lisäksi asukkaiden tavassa puhua itsestään ja elämänpiiristään. Ulkopuolelta tuotettu, arjessa sisäistetty näkemys ongelmien riivaamasta ja syrjäisestä lähiöstä yhdistyy usein voimakkaaseen paikallisylpeyteen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kuinka molemmat näkemykset voidaan kokea totena, ja kuinka niiden väliset ristiriidat hahmottuvat kaupunkitilassa?