Kesä vei antropologin

Ninnu Koskenalho, Suvi Jaakkola ja Saara Toukolehto Podcast-lukija: Bea Bergholm

Ensimmäinen tuo­tan­to­kau­tem­me päättyy tänään, kun päästämme AntroBlogin toi­mi­tuk­sen hyvin ansai­tul­le kesä­lo­mal­le. Palaamme nor­maa­liin jul­kai­su­tah­tiin heti syyskuun alussa, emmekä aio olla täysin hiljaa kesätauon aika­na­kaan. Ennen tahdin hil­jen­tä­mis­tä on vielä pienen menneen ker­taa­mi­sen ja fii­lis­te­lyn aika — tässä siis iloksenne AntroBlogin toi­mi­tuk­sen pieni teksti-selfie!

toimitus-selfie

Toimituksen ydin­po­ru­kan ryh­mä­sel­fie! Kuvassa takaa vasem­mal­ta oikealle: Timo Kallinen, Marianna Keisalo, Suvi Jaakkola, Ninnu Koskenalho, Saara Toukolehto ja etualalla Miia Halme-Tuomisaari. Kuva: Gennady Kurushin (www​.gkurushin​.com)

Me näytään ja kuulutaan 

AntroBlogi aloitti toi­min­tan­sa loka­kuus­sa 2015, kahden artik­ke­lin vii­kot­tai­sel­la jul­kai­su­tah­dil­la. Vaikka artik­ke­lit ovat pää­asial­li­nen “tuot­teem­me”, olemme alusta saakka tienneet suun­taa­vam­me kohti moni­me­diai­suut­ta. Heti vuo­den­vaih­teen jälkeen aloitimme artik­ke­lei­dem­me jakamisen myös podcas­tien muodossa. Kaikki sivus­tom­me tämän­vuo­ti­set tekstit ovat kuun­nel­ta­vis­sa — podcastin voi laittaa soimaan vaikkapa kän­ny­käl­lä bussissa. Radio Antro ‑nimellä kulkeva projekti tulee laa­je­ne­maan omaksi osas­tok­seen sivus­tol­la ensi syksyn aikana. Myös Radio Antron aikaa edeltävät, syksyllä 2015 jul­kais­tut artik­ke­lit tullaan nau­hoit­ta­maan podcasteiksi. 

Seuraava alue­val­taus onkin luon­nol­li­ses­ti videot. Työnimellä AntroVlogi (niin, nimeä­mi­ses­sä saat­tai­sim­me tarvita lisää kek­se­liäi­syyt­tä!) kulkevan ensim­mäi­sen video­tuo­tan­tom­me hedelmät jul­kais­taan näillä näkymin kesän lopulla. Aiheena muutaman videon sarjassa on ava­ruusant­ro­po­lo­gia! Pysykää kuulolla some­ka­na­vis­sa kesän mittaan, jotta tämä her­kul­li­nen aihe ei mene ohi silmien ja korvien. 

Uutta on siis tuloil­laan, mutta myös kurkistus jo jul­kais­tuun on pai­kal­laan. On ollut kiin­nos­ta­vaa seurata, mitkä jutuis­tam­me ovat saaneet eniten huomiota. Uutena jul­kai­sua­lus­ta­na yleisömme on tietenkin näin aluksi kasvanut eks­po­nen­ti­aa­li­sin hyp­päyk­sin, ja eri aikoina jul­kais­tu­jen juttujen levikkejä on sen vuoksi mah­do­ton­ta suoraan verrata toisiinsa. Pari ikihyvää teemaa kuitenkin nousee joukosta esiin: van­hem­muus ja natsit. 

Artikkeleiden levin­nei­syy­des­sä on meidän koko­luo­kas­sam­me pitkälti kyse siitä, mitkä tekstit lähtevät lentoon kaikkien omien vii­te­ryh­miem­me — aka­tee­mi­koi­den, yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jöi­den ja kult­tuu­ris­ta kiin­nos­tu­nei­den — ulko­puo­lel­le. Kotiäidit (ja ‑isät) ovat tun­ne­tus­ti eräs mer­kit­tä­vim­mis­tä netin sosi­aa­li­sia palveluja käyt­tä­vis­tä ryhmistä, ja sen valossa lieneekin täysin odo­tet­ta­vaa, että juuri van­hem­muut­ta koskevat artik­ke­lit ovat saaneet niin suurta näky­vyyt­tä. Lisäksi perhe ja van­hem­muus ovat kaikkia ihmisiä tavalla tai toisella kos­ket­ta­via aihe­pii­re­jä — vaikkei omia lapsia olisikaan tai edes haluaisi. 

Natsi-aiheisten tekstien suosiota ei ole yhtä helppoa selittää. Yhteinen, pimeä his­to­riam­me natsi-Saksan kanssa, ja siihen liittyvä pit­kä­ai­kai­nen vai­ke­ne­mi­nen saattavat osittain vaikuttaa aihea­lu­een kieh­to­vuu­teen. Toisaalta radi­kaa­lit, kan­sal­lis­mie­li­set aatteet eivät kuulu enää vain ala­kult­tuu­rei­hin. Ne kas­vat­ta­vat paras­tai­kaa suo­sio­taan koko Euroopan alueella, mikä on tehnyt aiheesta myös poliit­ti­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti ajankohtaisen. 

Mahtavaa sivuston teke­mi­ses­sä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua julkiseen kes­kus­te­luun suo­ma­lai­sia kuo­hut­ta­vis­ta aiheista. Olemme jul­kais­seet useita maa­han­muut­toon liittyviä teemoja käsit­te­le­viä juttuja ja toimme esille oikeus­ant­ro­po­lo­gis­ta näkö­kul­maa uuden met­sä­hal­li­tus­lain tiimoilta käytyyn saa­me­lais­ten oikeuksia käsit­te­le­vään debattiin. Pride-viikolla olemme jul­kais­seet seksuaali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jä käsit­te­le­vää mate­ri­aa­lia.

Eräs kevät­kau­den kiin­nos­ta­vis­ta pro­jek­teis­ta liittyi ajan­koh­tais­toi­mi­tuk­sen pilo­toin­tiin. Haaveissamme on saada tavalla tai toisella aikaan tilanne, jossa ajan­koh­tai­sia uutisia ja niin maailman kuin Suomenkin tapah­tu­mia kom­men­toi­maan löytyy asiansa osaava ant­ro­po­lo­gi. Tutkimustietoon pohjaavan aka­tee­mi­sen ja silti sel­ko­kie­li­sen pika­kom­men­taa­rin tuot­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole aivan pikkujuttu. 

Harjoittelimme tätä kevään aikana Arman Pohjantähden alla ‑sarjan avulla, kir­joit­taen sarjan jaksoja mah­dol­li­sim­man nopeassa tahdissa kom­men­toi­via artik­ke­lei­ta. Syksyllä ryhdymme koke­muk­sis­tam­me oppineena kokoamaan var­si­nais­ta ajan­koh­tais­toi­mi­tus­ta, ja suun­taam­me kohti nopean tieteen haas­tei­den kohtaamista.

Kirjoitushetkellä AntroBlogissa vie­rail­laan kuu­kausit­tain kes­ki­mää­rin noin 9300 kertaa ja kävi­jä­mää­rät ovat voi­mak­kaas­sa kasvussa. Facebookissa olemme keränneet 1800-päisen seu­raa­ja­jou­kon, ja Twitterissä viser­ryk­siäm­me seuraa melkein 600 tahoa. Kuukausittaisella uutis­kir­jeel­läm­me on 149 tilaajaa. Sivuston suosio on ylittänyt odo­tuk­sem­me! Haluamme kiittää kaikkia osallisia: tekijöitä, kir­joit­ta­jia, tukijoita, lukijoita ja krii­ti­koi­ta tämän mahdollistamisesta. 

Rakkaudesta tekijöihin

AntroBlogia tehdään tois­tai­sek­si edelleen puhtaasti vapaa­eh­tois­poh­jal­ta, into­hi­mos­ta aiheeseen. Työelämätoimituksemme koostuu ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­jois­ta. Opiskelijoiden ohella verk­ko­tait­ta­jis­sam­me on mukana muutama vas­ta­val­mis­tu­nut sekä jatko-opis­ke­li­ja, jotka auttavat sivuston yllä­pi­dos­sa opin­to­jen­sa ja töidensä ohella. 

Mainio toi­mi­tus­kun­tam­me kasvoi vuoden aikana parilla mer­kit­tä­väl­lä lisäyk­sel­lä ja toi­mi­tus­kun­ta­lais­ten roolit ovat alkaneet hahmottua tarkemmin. Twitter-tilimme aktii­vi­suu­des­ta pää­vas­tuus­sa oleva Saara Toukolehto on toiminut keväästä asti AntroBlogin toi­mi­tus­sih­tee­ri­nä. Tekstien arvioin­nis­ta vas­taa­vien senio­rei­den joukkoon liittyi kesän alussa Marianna Keisalo, joka myös kirjoitti hil­jat­tain tut­ki­muk­ses­taan stand-up ‑komedian parissa.

Kevät toi mukanaan myös uusia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. AntroBlogi ja tieteen popu­la­ri­soin­nin pioneeri Häiriköt-päämaja löysivät toisensa. Yhdessä aiomme tarjoilla kansalle entistä tut­ki­tum­paa kult­tuu­ri­häi­rin­tää, sekä yhteis­kun­nal­li­ses­ti iske­väm­pää ant­ro­po­lo­gi­aa – yhteisenä tavoit­tee­nam­me tieteen popu­la­ri­soin­ti. Yhteistyö Häiriköiden kanssa pääsee kunnolla käyntiin syksyllä, AntroBlogin oppiessa jour­na­lis­tis­ta nopeutta. Toinen mie­len­kiin­toi­nen uusi yhteis­työ­ta­ho on Radio Fiskars, joka saa ohjel­mis­toon­sa ant­ro­po­lo­gi­sia vivahteita.

Lopuksi

Ensimmäisen kautensa aikana AntroBlogi on onnis­tu­nut luomaan uuden vilkkaan, nopeasti kasvavan kanavan suo­men­kie­li­sel­le yleis­ta­jui­sel­le ant­ro­po­lo­gial­le. Rakkaat kollegat, käyttäkää tätä hyväk­sen­ne! Tarjotkaa jut­tuai­hei­ta ja jul­kais­ta­vaa graduista post doc ‑tut­ki­muk­siin ja kolum­neis­ta syvä­luo­taa­viin artik­ke­lei­hin. Otamme mie­lel­läm­me vastaan myös jut­tui­deoi­ta ja ‑vinkkejä. Some-kanavamme Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tarjoavat alustan ant­ro­po­lo­gi­sis­ta aiheista kes­kus­te­lul­le reaaliajassa.

Viikottaiset artik­ke­lim­me vetäy­ty­vät siis tästä hetkestä alkaen kesä­lo­mal­le. Uusia mie­len­kiin­toi­sia juttuja tar­joi­lem­me taas syyskuun alusta lähtien. Emme kui­ten­kaan malta olla täysin hiljaa kesäl­lä­kään! Viikottaiset Kulttuurishokki-pos­tauk­set jatkuvat Facebookin puolella joka sunnuntai-ilta. Toimituksen jäseniä osal­lis­tuu ainakin yhteen kiin­nos­ta­vaan kon­fe­rens­siin kesän aikana, ja sieltä on luvassa vähin­tään­kin Twitter-rapor­toin­tia. Kesälukemistoksi uudel­leen­jul­kai­sem­me vanhoja artik­ke­lei­tam­me some-kanavien kautta. Varsinkin uudemmat lukijat löytävät varmasti niiden joukosta itselleen tuoretta ja mie­len­kiin­tois­ta mökki- tai rantaluettavaa. 
Mutta nyt — ins­pi­roi­vaa ja ren­tout­ta­vaa kesää!

toimituskunta_arskat

AntroBlogin toi­mi­tus­kun­ta vuo­si­mal­lia 2015/​2016. Kuva: Gennady Kurushin (www​.gkurushin​.com)

Artikkelikuva: FabUnicorn by qwerpy5485. CC BY 3.0

Kirjoittajat

Suvi Jaakkola on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja yksi AntroBlogin perustajista. Suvia kiinnostavat erityisesti mm. siirtymärituaalit ja kollektiivinen muisti.


Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.


Saara Toukolehto on AntroBlogin toimituspäällikkö. Saaran antropologisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. maahanmuuton, arvojen, moraalin ja ”hyvän elämän” -käsitteen tutkimus integraatiopolitiikan viitekehyksessä, joiden parissa hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Groningenin yliopistolle.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

  • AntroBlogi – Kesä vei ant­ro­po­lo­gin 30.6.2016 | Jakso​.fi 28.8.2016 klo 20:06

    […] Kesä vei antropologin […]

    Vastaa

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.