15.11.2017 | Matka, merkitys ja kertomus

Helinä Rautavaaran museon mat­ka­ker­to­mus­ta­pah­tu­ma tuo yhteen erilaisia näkö­kul­mia mat­kus­ta­mi­seen ja mat­ka­ker­to­muk­siin. Mistä syistä ihmiset mat­kus­ta­vat? Miten mat­kus­ta­mi­nen liittyy iden­ti­teet­tiin ja mikä rooli mat­kus­ta­mi­ses­sa on järjellä ja tunteilla?

Matkoilta on aina kerrottu tarinoita ja eri kult­tuu­rien esineet ovat kul­keu­tu­neet ympäri maailman kau­pan­käyn­nin myötä. Matkustamisen mer­ki­tyk­set ovat ajan myötä muut­tu­neet, mutta reis­suis­ta kerrotaan ja niitä doku­men­toi­daan yhä kir­joit­ta­mal­la, kuvaa­mal­la ja mat­ka­muis­to­ja kerää­mäl­lä. Matkakirjat ovat olleet suosittua luettavaa kautta aikojen ja mat­ka­blo­git ovat nykyisin inter­ne­tin suo­si­tuin­ta antia. Kertomuksia on yhtä monen­lai­sia kuin kir­joit­ta­jia­kin.

Millaista tarinaa kirjat ja blogit kertovat mat­kus­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sis­tä ja miten mat­ka­ker­to­muk­set syntyvät? Tule Helinä Rautavaaran museolle kuulemaan ja kes­kus­te­le­maan mat­kus­ta­mi­ses­ta ja mat­ka­ker­to­muk­sis­ta sekä mais­te­le­maan mat­ka­herk­ku­ja!

Tapahtuma jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Tapiolan kirjaston kanssa.

Ohjelma:

18.00 Opastus Leiri-kokoel­ma­näyt­te­lyyn: Helinä Rautavaaran matkat
18.20 Afrikassa eri vuo­si­kym­me­nil­lä mat­kus­ta­nut Juha Vakkuri ja maailman ympäri matkannut Anna-Katri Räihä Seikkailijattaret ‑yhtei­sös­tä esit­te­le­vät näkö­kul­mia mat­kus­ta­mi­seen ja mat­ka­ker­to­muk­siin. Vakkuri on kir­joit­ta­nut mat­kois­taan useita kirjoja ja Räihä kir­joit­taa suosittua Adalmina’s Adventures ‑blogia ja on yksi Seikkailijattaret-verkkomedian tii­mi­läi­sis­tä. Keskustelua vetää museon­joh­ta­ja Ulla Kinnunen.

Tarjolla Startup Refugees Business Programin catering ‑tiimin val­mis­ta­maa pientä syötävää sekä museon kuuma juo­ma­va­li­koi­ma.

Illan aikana on mah­dol­lis­ta tutustua Tapiolan kirjaston mat­ka­kir­ja­va­li­koi­maan ja lainata kirjoja helmet-kir­jas­to­kor­til­la.

Lisäksi voit osal­lis­tua mer­ki­tyk­sel­li­siä paikkoja kar­toit­ta­van kollaasin teke­mi­seen. Muistojen kartalle muodostuu tärkeiden paikkojen verkosto. Missä koit jotain tärkeää mat­kal­la­si? Mistä sinulla on hyviä, surul­li­sia tai ins­pi­roi­via muistoja? Miten sinä kertoisit mat­kas­ta­si?
Voit jakaa muistosi paikan päällä pienenä tekstinä, kuvana tai vaikkapa some-päi­vi­tyk­se­nä. Päivitykset kootaan ja yhdis­te­tään myöhemmin Helinä Rautavaaran museon uuden vir­tu­aa­li­museo­si­vus­ton kartalle osaksi suurempaa kollaasia.

Tutustu Juha Vakkurin mat­ka­kir­joi­hin: http://​like​.fi/​k​i​r​j​at/afrikan-ympari/

sekä Anna-Katri Räihän Adalmina’s Adventures- mat­ka­blo­giin http://adal​mi​na​sad​ven​tu​res​.com/

Lisätietoa Seikkailijattaret-verkkomediasta: http://www​.seik​kai​li​jat​ta​ret​.fi/

Lämpimästi ter­ve­tu­loa!

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.