Antroisaa uutta vuotta!

Teksti: Ninnu Koskenalho ja Suvi Jaakkola, artik­ke­li­ku­va: Gennady Kurushin

Vuoden päät­tyes­sä on tapana miettiä, mitä tällä kier­rok­sel­la tulikaan tehtyä. Meidän osaltamme vuoden mer­kit­tä­vim­piin saa­vu­tuk­siin kuuluvat gradujen palaut­ta­mi­sen ja valtio­tieteiden mais­te­reik­si val­mis­tu­mi­sen ohella AntroBlogin saat­ta­mi­nen maailmaan.

AntroBlogi aloitti toi­min­tan­sa lokakuun lopulla, mutta sivuston siemenet kyl­vet­tiin jo edellisen vuoden puolella. Me melkein valmiit ant­ro­po­lo­git tapasimme graduja poh­jus­ta­vas­sa semi­naa­ris­sa. Huomasimme jakavamme idea­lis­ti­sen palon tie­tee­na­lam­me hedelmien, näkö­kul­mien ja ajat­te­lu­ta­van tuomiseen kaiken kansan tie­toi­suu­teen. Pian löysimme itsemme tekemästä taus­ta­työ­tä ja suun­ni­tel­mia uuden verk­ko­jul­kai­sua­lus­tan perus­ta­mi­seen. Lähetimme alamme ihmisille osal­lis­tu­mis­kut­su­ja — kir­joit­ta­jik­si, kuvit­ta­jik­si, toi­mi­tuk­sen jäseniksi ja tek­ni­sik­si toteuttajiksi.

Meillä ei ollut yhteis­työ­kump­pa­nei­ta haa­lies­sam­me tarjota näytille vielä yhtikäs mitään. AntroBlogin viral­li­sek­si tuot­ta­vak­si tahoksi oli kuitenkin noussut Allegra Lab Helsinki, jolla oli jo kiin­nos­ta­via meriit­te­jä tieteen ja tut­ki­muk­sen jal­kaut­ta­mi­ses­ta ja elä­vöit­tä­mi­ses­tä. Istuimmekin pian Allegran toi­mis­tol­la ensim­mäi­ses­sä toi­mi­tus­ko­kouk­ses­sa innos­tu­neen ja asian­tun­te­van vapaa­eh­tois­jou­kon kanssa. Tiimiimme koostuu eri ikäisistä, uransa eri vaiheissa olevista ant­ro­po­lo­geis­ta, mikä on suuri rikkaus. Helsingin yli­opis­ton ant­ro­po­lo­gian opis­ke­li­jat ryhtyivät itse­näi­ses­ti tuot­ta­maan meille työ­elä­mä­osio­ta, ja pää­toi­mit­ta­jiem­me verkostot kan­sain­vä­li­seen tut­ki­jayh­tei­söön sekä esi­mer­kik­si Suomen Antropologiseen Seuraan toivat meille välitöntä tie­teel­lis­tä uskottavuutta.

Kutsu osal­lis­tua oman tie­tee­na­lan profiilin nos­ta­tus­tal­koi­siin vetosi kol­le­goi­him­me. Eikä ihme! Kuten jokainen ant­ro­po­lo­gi­aa opis­kel­lut tietää, ant­ro­po­lo­gi­sen linssin läpi voi katsoa mitä tahansa ihmisten maailmaan liittyvää ilmiötä, ja nähdä siinä loput­to­man kiehtovan määrän yhteyksiä, kerroksia ja mer­ki­tyk­siä. Siitä huo­li­mat­ta tie­tee­na­lam­me ei ole aka­tee­mis­ten piirien ulko­puo­lel­la kovin tunnettu, eikä sen sovel­lus­po­ten­ti­aa­lia ole vielä lainkaan val­jas­tet­tu käyttöön. 

AntroBlogi syntyi laa­jen­ta­maan yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua ja muut­ta­maan ant­ro­po­lo­gian asemaa yhteis­kun­nas­sa. Marraskuu oli ensim­mäi­nen koko­nai­nen toi­min­ta­kuu­kau­tem­me. Sivustolla vieraili tuolloin yli 5000 henkeä. Loppuvuoden aikana tutkijat, jatko-opis­ke­li­jat ja vas­ta­val­mis­tu­neet ovat kir­joit­ta­neet meille hyvin vaih­te­le­vis­ta teemoista: Indonesian met­sä­pa­lois­ta, urhei­lu­hul­luu­des­ta, sak­sa­lais­ten sota­muis­to­mer­keis­tä Lapissa, poh­jois­mai­ses­ta vapaasta sek­su­aa­li­suu­des­ta, kielillä puhu­mi­ses­ta, #pray­for­pa­ris-ilmiöstä — ja tietenkin ant­ro­po­lo­gian sovel­lus­koh­teis­ta.

Syksyn luetuin artik­ke­lim­me käsitteli imetyksen ja kult­tuu­rin suhdetta. Se tavoitti yli 11000 ihmistä. Artikkelin laaja leviä­mi­nen osoittaa, että ant­ro­po­lo­gia kiin­nos­taa myös arjen keskellä ja aka­tee­mi­sen maailman ulko­puo­lel­la. Suuri haaste on, että ant­ro­po­lo­git itse oppivat puhumaan ja kir­joit­ta­maan yleis­ta­jui­sel­la kielellä. 

AntroBlogi on muutakin kuin artik­ke­li­jul­kai­su­ja. Ellette ole vielä huo­man­neet, käykää kat­sas­ta­mas­sa myös sivus­tol­ta löytyvä tie­tee­na­lan kuvaus, faktoja ant­ro­po­lo­gien palk­kaa­mi­sen hyödyistä sekä info­gra­fiik­ka sijoit­tu­mi­ses­tam­me työ­elä­mään. AntroBlogilla on myös kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je, joka halu­tes­sa­si toimittaa artik­ke­li­koos­teen suoraan sähköpostiisi.

Uusi vuosi tuo tietenkin uusia kujeita. Tulemme moni­puo­lis­ta­maan jut­tu­tar­jon­taam­me muun muassa kevyillä kolum­neil­la ja jul­kai­se­mal­la enemmän ajan­koh­tais­ta kom­men­taa­ria. Myös työ­elä­mä­osio pyörähtää vihdoin kunnolla käyntiin. Itse sivusto jatkaa kehit­ty­mis­tään askel aske­leel­ta kau­niim­mak­si ja moni­puo­li­sem­mak­si. Vuonna 2016 syntyy muun muassa alan ajan­koh­tai­set tapah­tu­mat ja julkaisut yhteen kokoava osio sekä lisää infografiikkaa. 

Nyt kun AntroBlogi on saatu hyvin käyntiin, voimme alkaa tehdä enemmän töitä yleisömme kas­vat­ta­mi­sek­si. AntroBlogi on huomattu jo nyt: esi­mer­kik­si Sitra ja Vihreä Lanka ovat huo­mioi­neet meidät myön­tei­ses­ti. Suurin haaste on kuitenkin vielä edessä: miten löytää tie koko kansan kir­jan­merk­ki­palk­kei­hin? Haluamme tehdä asioita, joita suo­ma­lai­sel­la tieteen popu­la­ri­soin­nin kentällä ei vielä ole nähty — esi­mer­kik­si moni­puo­lis­taa jul­kai­su­muo­to­ja. Todennäköisesti jo ensi vuonna jul­kai­sem­me muutakin kuin tekstejä; jotakin kuun­nel­ta­vaa, jotakin katsottavaa. 

Vaikka AntroBlogia pyörittää innokas joukkio, tarvitaan etenkin toisten ant­ro­po­lo­gien apua, jotta tie­tee­na­lam­me asema saadaan nousuun. Parhaiten avustatte sanomamme leviä­mis­tä tyk­kää­mäl­lä ja jakamalla artik­ke­lei­tam­me aktii­vi­ses­ti sosi­aa­li­ses­sa mediassa sekä ker­to­mal­la AntroBlogista tutuil­len­ne naa­ma­tus­ten. Tarjotkaa myös rohkeasti teks­te­jän­ne jul­kais­ta­vak­si. Ja kun kir­joi­tus­pyyn­tö saapuu säh­kö­pos­tiin­ne, toivomme, että löydätte aikaa osal­lis­tua. Lyhyiden, kan­san­ta­juis­ten artik­ke­lei­den kir­joit­ta­mi­nen omista kiin­nos­tuk­sen kohteista on hauskaa! 

Haluamme nähdä sivuston kaikkien ant­ro­po­lo­gien yhteisenä voi­man­näyt­tee­nä ja pro­jek­ti­na. Meitä on Suomessa vähän, eikä meitä tunneta. Tilanteen muut­ta­mi­nen vaatii yhteisiä pon­nis­te­lu­ja. Ensi vuonna pyrim­me­kin aloit­ta­maan tii­viim­män yhteis­työn yli­opis­to­jen kanssa koko maassa.

Olemme iloisia ja kii­tol­li­sia kaikista jutuista, joita olemme saaneet julkaista, ja odotamme innolla ensi vuodelle kaa­vail­tu­jen tekstien pääs­tä­mis­tä kaiken kansan luettavaksi. 

Iso kiitos kaikille AntroBlogin luki­joil­le, teki­jöil­le, seu­raa­jil­le ja tyk­kää­jil­le! Inspiroivaa joulunaikaa!

Kirjoittajat

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.


Suvi Jaakkola on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja yksi AntroBlogin perustajista. Suvia kiinnostavat erityisesti mm. siirtymärituaalit ja kollektiivinen muisti.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.