7.3.2018 | SENSOTRA-hankkeen avoin tiedotustilaisuus

Laaja ais­tit­tu­jen eli­nym­pä­ris­tö­jen tutkimus alkaa nyt Turussa – SENSOTRA-hankkeen avoin tie­do­tus­ti­lai­suus 7. maa­lis­kuu­ta Turun pää­kir­jas­tos­sa

Turussa alkaa keväällä 2018 laaja tutkimus, jossa tuotetaan kipeästi kaivattua uutta tietoa ja ymmär­rys­tä siitä, miten aistitut ympä­ris­töt ja eri­tyi­ses­ti ihmisten koke­muk­set ais­tiym­pä­ris­töis­tään ovat muut­tu­neet.

Tieteidenvälisessä hank­kees­sa kes­ki­ty­tään tutkimaan yli­su­ku­pol­vi­sia ympä­ris­tö­suh­tei­ta esi­mer­kik­si ais­tie­lä­mä­ker­to­jen avulla. Tutkimukseen etsitään nyt mukaan pai­kal­li­sia osal­lis­tu­jia Turussa jär­jes­tet­tä­vil­le ais­tie­lä­mä­ker­ral­li­sil­le käve­lyil­le. Kävelyillä kuljetaan tutkijan kanssa Turussa tuttuja reittejä pitkin. Kävellessä herä­tel­lään ais­ti­muis­to­ja ja pohditaan yhdessä, kuinka osal­lis­tu­jat hah­mot­ta­vat eli­nym­pä­ris­töään. Tutkimuksessa kar­toi­te­taan myös, miten erilaiset tekniset laitteet, kuten äly­pu­he­li­met, ovat vai­kut­ta­neet osal­lis­tu­jien elämään.Hankkeesta jär­jes­te­tään julkinen, kaikille avoin tie­do­tus­ti­lai­suus Turun pää­kir­jas­ton Studiossa kes­ki­viik­ko­na 7.3. klo 11 alkaen. Tiedotusvälineiden edustajat ovat ter­ve­tul­lei­ta tilai­suu­teen, johon kutsutaan myös haluk­kai­ta tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­jia.

Tutkimusta tehdään myös yhteis­työs­sä eri alojen tai­tei­li­joi­den kanssa. Tähän saakka laajin tämän tyyppinen empii­ri­nen tutkimus toteu­te­taan kolmessa kes­ki­suu­res­sa euroop­pa­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa: Ljubljanassa, Brightonissa ja Turussa. SENSOTRA eli “Aistitut eli­nym­pä­ris­töt muu­tok­ses­sa: yli­su­ku­pol­vi­set ympä­ris­tö­suh­teet Euroopassa 1950 – 2020” on Itä-Suomen yli­opis­tos­sa toteu­tet­ta­va, Euroopan tut­ki­mus­neu­vos­ton rahoit­ta­ma tutkimus, jonka vas­tuul­li­nen johtaja on pro­fes­so­ri Helmi Järviluoma.

Osallistujiksi kaivataan 1930 – 40-luvuilla syn­ty­nei­tä taval­li­sia ihmisiä sekä tai­tei­li­joi­ta, jotka ovat kasvaneet aikui­sik­si ennen digi­taa­li­sen tek­no­lo­gian yleis­ty­mis­tä ja 1990 – 2005 syn­ty­nei­tä nuoria, jotka ovat syntyneet internet-aikaan. Turussa tut­ki­mus­ta tehdään keväästä 2018 alkaen.

Tiedotustilaisuuden ohjelma:

11:00 Kahvitarjoilun nouto pöytiin (huom. tarjotaan ennakkoon ilmoit­tau­tu­neil­le)

11:10 Mikä SENSOTRA? Tutkimusjohtaja Helmi Järviluoma (Itä-Suomen yliopisto) esittelee hankkeen ais­tiym­pä­ris­tö­jen muutoksen tut­ki­muk­ses­ta Sloveniassa, Suomessa ja Englannissa.

11:25 Projektin tutkija Inkeri Aula esittelee alkavia ais­tie­lä­mä­ker­ral­li­sis­ta käve­lyis­tä Turussa.

11:40 SENSOTRAn vie­rai­le­va pro­fes­so­ri, FT Laura Formenti (UEF & Milanon yliopisto) kertoo tari­noi­den tär­key­des­tä tut­ki­muk­sel­le

Pyydämme ilmoit­tau­tu­maan tilai­suu­teen ennakkoon 5.3. mennessä, mikäli haluat nauttia tar­joa­mam­me brunssin (kahvi/​tee, hedelmiä, täytetty sämpylä). Ilmoittautumiset ja lisä­tie­to­ja: Eeva Pärjälä, eeva.parjala(at)uef.fi, p. 046 921 3752.

Lisätietoa: http://​www​.uef​.fi/​f​i​/​w​e​b​/​s​e​n​s​o​t​ra/

http://​www​.uef​.fi/​e​n​/​w​e​b​/​s​e​n​s​o​t​r​a​/​t​u​rku

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Intialle kuuluvalla Pohjois-Sentinelin saarella asuva kansa on päässyt otsikoihin saarella luvatta vierailleen yhdysvaltalaisen lähetyssaarnaajan tapon vuoksi. Pohjois-Sentinelin asukkaat kuuluvat maailman yhä harvemmaksi käyviin populaatioihin, jotka eivät ole jatkuvissa läheisissä vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisryhmien kanssa. Uutisointi aiheesta on korostanut saarelaisten eristäytyneisyyttä ja “alkukantaisuutta”.

Ilmastonmuutos on luonnontieteellinen tosiasia. Se on elämäntapojemme ja kulttuuristen valintojemme tuote, jonka vaikutukset myös muokkaavat sosiaalista todellisuutta ja kulttuuria. Lisäksi tapamme käsitteellistää ilmastonmuutosta ja etsiä ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen ovat kulttuurisesti jäsentyneitä.