7.3.2018 | SENSOTRA-hankkeen avoin tiedotustilaisuus

Laaja ais­tit­tu­jen eli­nym­pä­ris­tö­jen tutkimus alkaa nyt Turussa – SENSOTRA-hankkeen avoin tie­do­tus­ti­lai­suus 7. maa­lis­kuu­ta Turun pää­kir­jas­tos­sa

Turussa alkaa keväällä 2018 laaja tutkimus, jossa tuotetaan kipeästi kaivattua uutta tietoa ja ymmär­rys­tä siitä, miten aistitut ympä­ris­töt ja eri­tyi­ses­ti ihmisten koke­muk­set ais­tiym­pä­ris­töis­tään ovat muut­tu­neet.

Tieteidenvälisessä hank­kees­sa kes­ki­ty­tään tutkimaan yli­su­ku­pol­vi­sia ympä­ris­tö­suh­tei­ta esi­mer­kik­si ais­tie­lä­mä­ker­to­jen avulla. Tutkimukseen etsitään nyt mukaan pai­kal­li­sia osal­lis­tu­jia Turussa jär­jes­tet­tä­vil­le ais­tie­lä­mä­ker­ral­li­sil­le käve­lyil­le. Kävelyillä kuljetaan tutkijan kanssa Turussa tuttuja reittejä pitkin. Kävellessä herä­tel­lään ais­ti­muis­to­ja ja pohditaan yhdessä, kuinka osal­lis­tu­jat hah­mot­ta­vat eli­nym­pä­ris­töään. Tutkimuksessa kar­toi­te­taan myös, miten erilaiset tekniset laitteet, kuten äly­pu­he­li­met, ovat vai­kut­ta­neet osal­lis­tu­jien elämään.Hankkeesta jär­jes­te­tään julkinen, kaikille avoin tie­do­tus­ti­lai­suus Turun pää­kir­jas­ton Studiossa kes­ki­viik­ko­na 7.3. klo 11 alkaen. Tiedotusvälineiden edustajat ovat ter­ve­tul­lei­ta tilai­suu­teen, johon kutsutaan myös haluk­kai­ta tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­jia.

Tutkimusta tehdään myös yhteis­työs­sä eri alojen tai­tei­li­joi­den kanssa. Tähän saakka laajin tämän tyyppinen empii­ri­nen tutkimus toteu­te­taan kolmessa kes­ki­suu­res­sa euroop­pa­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa: Ljubljanassa, Brightonissa ja Turussa. SENSOTRA eli “Aistitut eli­nym­pä­ris­töt muu­tok­ses­sa: yli­su­ku­pol­vi­set ympä­ris­tö­suh­teet Euroopassa 1950 – 2020” on Itä-Suomen yli­opis­tos­sa toteu­tet­ta­va, Euroopan tut­ki­mus­neu­vos­ton rahoit­ta­ma tutkimus, jonka vas­tuul­li­nen johtaja on pro­fes­so­ri Helmi Järviluoma.

Osallistujiksi kaivataan 1930 – 40-luvuilla syn­ty­nei­tä taval­li­sia ihmisiä sekä tai­tei­li­joi­ta, jotka ovat kasvaneet aikui­sik­si ennen digi­taa­li­sen tek­no­lo­gian yleis­ty­mis­tä ja 1990 – 2005 syn­ty­nei­tä nuoria, jotka ovat syntyneet internet-aikaan. Turussa tut­ki­mus­ta tehdään keväästä 2018 alkaen.

Tiedotustilaisuuden ohjelma:

11:00 Kahvitarjoilun nouto pöytiin (huom. tarjotaan ennakkoon ilmoit­tau­tu­neil­le)

11:10 Mikä SENSOTRA? Tutkimusjohtaja Helmi Järviluoma (Itä-Suomen yliopisto) esittelee hankkeen ais­tiym­pä­ris­tö­jen muutoksen tut­ki­muk­ses­ta Sloveniassa, Suomessa ja Englannissa.

11:25 Projektin tutkija Inkeri Aula esittelee alkavia ais­tie­lä­mä­ker­ral­li­sis­ta käve­lyis­tä Turussa.

11:40 SENSOTRAn vie­rai­le­va pro­fes­so­ri, FT Laura Formenti (UEF & Milanon yliopisto) kertoo tari­noi­den tär­key­des­tä tut­ki­muk­sel­le

Pyydämme ilmoit­tau­tu­maan tilai­suu­teen ennakkoon 5.3. mennessä, mikäli haluat nauttia tar­joa­mam­me brunssin (kahvi/​tee, hedelmiä, täytetty sämpylä). Ilmoittautumiset ja lisä­tie­to­ja: Eeva Pärjälä, eeva.parjala(at)uef.fi, p. 046 921 3752.

Lisätietoa: http://​www​.uef​.fi/​f​i​/​w​e​b​/​s​e​n​s​o​t​ra/

http://​www​.uef​.fi/​e​n​/​w​e​b​/​s​e​n​s​o​t​r​a​/​t​u​rku

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Yle Radio 1:n Havaintoja ihmisestä -sarjassa keskustellaan ympäristötutkija ja ekoteologi Panu Pihkalan kanssa ympäristöahdistuksesta ja ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista meissä pohjoismaalaisissa. Ympäristöahdistus on usein henkilökohtaista surua siitä, kun oman lähiympäristön luonnonpaikat tuhoutuvat.