7.4.2018 | Rituaali — kokemuksia ja tutkimuksia

Miten rituaalit syntyvät ja miksi niitä tehdään? Mitä ovat ritu­aa­lie­si­neet? Miten rituaali liittyy huumoriin tai suruun ja miten ne lin­kit­ty­vät vir­tu­aa­li­maa­il­maan ja verkkoon? Onko rituaali pyhä? Millaisia ovat sinun rituaalisi?

Rituaalit punou­tu­vat osaksi elämäämme monin tavoin. Ne voivat olla tunteita järi­syt­tä­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia tai lomittua pieninä tekoina arki­päi­vän aska­rei­siin –ne ovat siis muutakin kuin sere­mo­nioi­ta, juhlia ja toistuvia kaavoja. Rituaalit muuttuvat, ja niillä on voima muuttaa sekä todel­li­suut­ta että ihmistä. Tapahtumassa pohditaan ritu­aa­lien mer­ki­tys­tä tut­ki­muk­sen ja koke­muk­sel­lis­ten näkö­kul­mien kautta.

Rituaalien tut­ki­muk­seen joh­dat­ta­vat ant­ro­po­lo­git Anna Haverinen ja Marianna Keisalo. Lisäksi ohjel­mas­sa on Marianna Keisalon vetämä ritu­aa­li­työ­pa­ja, tee­mao­pas­tus museon Leiri-kokoel­ma­näyt­te­lyyn sekä mah­dol­li­suus tutustua Suomen intia­lai­sen ben­ga­liyh­tei­sön Durga puja –juhlaan virtuaalitodellisuudessa.

Tervetuloa tutkimaan ja kokemaan!

Ohjelma:
12.00 Mahdollisuus tutustua Durga puja VR:ään (koko tapah­tu­man ajan)

12.30 Vaikuttavia esineitä –opastus Leiri-näyt­te­lyyn johdattaa päivään aiheeseen.

13.00−14.45 TUTKIMUKSIA

/​/​/​Katri Hirvonen-Nurmi: Mahtuuko rituaali museoon — kutis­tuu­ko kulttuuriperintönä? ///
Katri Hirvonen-Nurmi (FM) on Helinä Rautavaaran museon museoa­ma­nuens­si ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja. Hirvonen-Nurmi tutkii wir­ra­ri­ka­kan­san ins­ti­tuu­tioi­ta ja pai­kal­lis­museon perus­ta­mis­han­ket­ta Meksikossa. Tutkimalla alku­pe­räis­kan­sai­sia tapoja osal­lis­tua kult­tuu­riin ja sen kautta yhteis­kun­taan Hirvonen-Nurmi pyrkii tuomaan uusia ele­ment­te­jä museoiden toimintatapohin.

/​/​/​Marianna Keisalo: Huumori ritu­aa­lis­sa ja rituaali huumorissa ///
Marianna Keisalo (VTT) on ant­ro­po­lo­gi, joka tutkii ritu­aa­le­ja, huumoria ja per­for­mans­se­ja. Hänen etno­gra­fi­seen kent­tä­työ­hön­sä perus­tu­vat tut­ki­muk­sen­sa käsit­te­le­vät mek­si­ko­lai­sen alku­pe­räis­kan­sa yaquien ritu­aa­liklov­ne­ja sekä suo­ma­lai­sia stand-up koomikoita.

/​/​/​Anna Haverinen: Kuoleman ja suremisen rituaalit vir­tu­aa­li­sis­sa maailmoissa ///
Anna Haverinen (FT) on digi­taa­li­sen kult­tuu­rin ja ant­ro­po­lo­gian asian­tun­ti­ja. Hän on tutkinut edes­men­nei­den sure­mi­seen ja muis­ta­mi­seen liittyviä kult­tuu­ri­sia käy­tän­tö­jä digi­taa­li­sis­sa ympä­ris­töis­sä, kuten sosi­aa­li­ses­sa mediassa ja pelimaailmoissa.

/​/​/​Paneelikeskustelu: Rituaalit –mer­ki­tyk­siä, tunteita ja tekoja ///

15.00 Rituaalityöpaja: Tee oma ritu­aa­li­si! Työpaja johdattaa ritu­aa­lei­hin tekemisen kautta. Mistä rituaali rakentuu? Työpajassa rituaalin raken­nus­pa­li­koi­na käytetään tut­ki­mus­ta, tunnetta ja omia kokemuksia.

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Luomakunnan vartijat ‑elokuva keskustelee ihmisyyttä ja ympäristöä koskettavista muutoksista itäisessä Afrikassa. Tutkijoiden ja ympäristönsuojelijoiden ollessa huolissaan suurten nisäkkäiden sukupuutosta ja fossiilien suojelemisesta, paikalliset daasanach-paimentolaiset huolehtivat toimeentulostaan, sosiaalisista suhteistaan sekä maasta ja vedestä. Kohtaamisissa erilaiset luontosuhteet ravistelevat käsityksiä luonnosta mutta luovat myös vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Shamanismia on kutsuttu ihmiskunnan vanhimmaksi henkiseksi perinteeksi. Sen harjoittajien määrä Suomessa näyttää olevan kasvussa, ja shamanismi on aiempaa näkyvämpää. Shamanismin tutkija pohtii kysymyksiä tietämisen tavoista ja tutkimuksen taustalla vaikuttavasta maailmankuvasta.

Vappu on työläisten ja opiskelijoiden karnevalistinen kevätjuhla, jolla vanhaa talvea työnnetään syrjään. Kesän voitto talvesta symboloi myös ammatillista jatkumoa, jossa nuoret osaajat pyrkivät pyyhältämään vanhojen ohi. Kevätkarnevaalien rituaaliperinteet ulottuvat jopa keskiaikaan asti.