7.4.2018 | Rituaali — kokemuksia ja tutkimuksia

Miten rituaalit syntyvät ja miksi niitä tehdään? Mitä ovat ritu­aa­lie­si­neet? Miten rituaali liittyy huumoriin tai suruun ja miten ne lin­kit­ty­vät vir­tu­aa­li­maa­il­maan ja verkkoon? Onko rituaali pyhä? Millaisia ovat sinun ritu­aa­li­si?

Rituaalit punou­tu­vat osaksi elämäämme monin tavoin. Ne voivat olla tunteita järi­syt­tä­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia tai lomittua pieninä tekoina arki­päi­vän aska­rei­siin –ne ovat siis muutakin kuin sere­mo­nioi­ta, juhlia ja toistuvia kaavoja. Rituaalit muuttuvat, ja niillä on voima muuttaa sekä todel­li­suut­ta että ihmistä. Tapahtumassa pohditaan ritu­aa­lien mer­ki­tys­tä tut­ki­muk­sen ja koke­muk­sel­lis­ten näkö­kul­mien kautta.

Rituaalien tut­ki­muk­seen joh­dat­ta­vat ant­ro­po­lo­git Anna Haverinen ja Marianna Keisalo. Lisäksi ohjel­mas­sa on Marianna Keisalon vetämä ritu­aa­li­työ­pa­ja, tee­mao­pas­tus museon Leiri-kokoel­ma­näyt­te­lyyn sekä mah­dol­li­suus tutustua Suomen intia­lai­sen ben­ga­liyh­tei­sön Durga puja –juhlaan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­sa.

Tervetuloa tutkimaan ja kokemaan!

Ohjelma:
12.00 Mahdollisuus tutustua Durga puja VR:ään (koko tapah­tu­man ajan)

12.30 Vaikuttavia esineitä –opastus Leiri-näyt­te­lyyn johdattaa päivään aiheeseen.

13.00−14.45 TUTKIMUKSIA

/​/​/​Katri Hirvonen-Nurmi: Mahtuuko rituaali museoon — kutis­tuu­ko kult­tuu­ri­pe­rin­tö­nä? /​/​/​
Katri Hirvonen-Nurmi (FM) on Helinä Rautavaaran museon museoa­ma­nuens­si ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja. Hirvonen-Nurmi tutkii wir­ra­ri­ka­kan­san ins­ti­tuu­tioi­ta ja pai­kal­lis­museon perus­ta­mis­han­ket­ta Meksikossa. Tutkimalla alku­pe­räis­kan­sai­sia tapoja osal­lis­tua kult­tuu­riin ja sen kautta yhteis­kun­taan Hirvonen-Nurmi pyrkii tuomaan uusia ele­ment­te­jä museoiden toi­min­ta­ta­po­hin.

/​/​/​Marianna Keisalo: Huumori ritu­aa­lis­sa ja rituaali huu­mo­ris­sa /​/​/​
Marianna Keisalo (VTT) on ant­ro­po­lo­gi, joka tutkii ritu­aa­le­ja, huumoria ja per­for­mans­se­ja. Hänen etno­gra­fi­seen kent­tä­työ­hön­sä perus­tu­vat tut­ki­muk­sen­sa käsit­te­le­vät mek­si­ko­lai­sen alku­pe­räis­kan­sa yaquien ritu­aa­liklov­ne­ja sekä suo­ma­lai­sia stand-up koo­mi­koi­ta.

/​/​/​Anna Haverinen: Kuoleman ja suremisen rituaalit vir­tu­aa­li­sis­sa maa­il­mois­sa /​/​/​
Anna Haverinen (FT) on digi­taa­li­sen kult­tuu­rin ja ant­ro­po­lo­gian asian­tun­ti­ja. Hän on tutkinut edes­men­nei­den sure­mi­seen ja muis­ta­mi­seen liittyviä kult­tuu­ri­sia käy­tän­tö­jä digi­taa­li­sis­sa ympä­ris­töis­sä, kuten sosi­aa­li­ses­sa mediassa ja peli­maa­il­mois­sa.

/​/​/​Paneelikeskustelu: Rituaalit –mer­ki­tyk­siä, tunteita ja tekoja /​/​/​

15.00 Rituaalityöpaja: Tee oma ritu­aa­li­si! Työpaja johdattaa ritu­aa­lei­hin tekemisen kautta. Mistä rituaali rakentuu? Työpajassa rituaalin raken­nus­pa­li­koi­na käytetään tut­ki­mus­ta, tunnetta ja omia koke­muk­sia.

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Voiko antropologia auttaa ymmärtämään David Lynchin tuotantoa? Huolimatta siitä onko ohjaajan omistautunut fani vai vannoutunut vihaaja, antropologia saattaa antaa työkaluja hänen teostensa käsittelyyn. Yle Teema järjestää 20.-24.3. elokuvafestivaalin, jonka päätähtenä on ohjaaja David Lynch. Toimituksen päivystävä leffafriikki tarttui tilaisuuteen ja pääsi näkemyksineen muiden innokkaiden mukana festivaaliohjelmiston välispiikkeihin - loput antropologisimmat ajatukset muotoutuivat tekstiksi.

Viime joulun alla pohdimme lahjan merkitystä sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Joulussa kyse erityisestä tunnelmasta, perheen kanssa yhteen kokoontumisesta, kodin tai ystäväpiirin omien jouluperinteiden noudattamisesta ja tietenkin yhdessä ruokailusta. Yhdessä aterioinnin merkitys korostuu vuosi vuodelta - etenkin, kun monet luopuvat lahjanannon perinteestä kerskakulutuksen joutuessa yhä rankemman kritiikin kohteeksi. Mitä jouluateriasta paljastuu antropologisen teorian valossa?