7.4.2018 | Rituaali — kokemuksia ja tutkimuksia

Miten rituaalit syntyvät ja miksi niitä tehdään? Mitä ovat ritu­aa­lie­si­neet? Miten rituaali liittyy huumoriin tai suruun ja miten ne lin­kit­ty­vät vir­tu­aa­li­maa­il­maan ja verkkoon? Onko rituaali pyhä? Millaisia ovat sinun ritu­aa­li­si?

Rituaalit punou­tu­vat osaksi elämäämme monin tavoin. Ne voivat olla tunteita järi­syt­tä­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia tai lomittua pieninä tekoina arki­päi­vän aska­rei­siin –ne ovat siis muutakin kuin sere­mo­nioi­ta, juhlia ja toistuvia kaavoja. Rituaalit muuttuvat, ja niillä on voima muuttaa sekä todel­li­suut­ta että ihmistä. Tapahtumassa pohditaan ritu­aa­lien mer­ki­tys­tä tut­ki­muk­sen ja koke­muk­sel­lis­ten näkö­kul­mien kautta.

Rituaalien tut­ki­muk­seen joh­dat­ta­vat ant­ro­po­lo­git Anna Haverinen ja Marianna Keisalo. Lisäksi ohjel­mas­sa on Marianna Keisalon vetämä ritu­aa­li­työ­pa­ja, tee­mao­pas­tus museon Leiri-kokoel­ma­näyt­te­lyyn sekä mah­dol­li­suus tutustua Suomen intia­lai­sen ben­ga­liyh­tei­sön Durga puja –juhlaan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­sa.

Tervetuloa tutkimaan ja kokemaan!

Ohjelma:
12.00 Mahdollisuus tutustua Durga puja VR:ään (koko tapah­tu­man ajan)

12.30 Vaikuttavia esineitä –opastus Leiri-näyt­te­lyyn johdattaa päivään aiheeseen.

13.00−14.45 TUTKIMUKSIA

/​/​/​Katri Hirvonen-Nurmi: Mahtuuko rituaali museoon — kutis­tuu­ko kult­tuu­ri­pe­rin­tö­nä? /​/​/​
Katri Hirvonen-Nurmi (FM) on Helinä Rautavaaran museon museoa­ma­nuens­si ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja. Hirvonen-Nurmi tutkii wir­ra­ri­ka­kan­san ins­ti­tuu­tioi­ta ja pai­kal­lis­museon perus­ta­mis­han­ket­ta Meksikossa. Tutkimalla alku­pe­räis­kan­sai­sia tapoja osal­lis­tua kult­tuu­riin ja sen kautta yhteis­kun­taan Hirvonen-Nurmi pyrkii tuomaan uusia ele­ment­te­jä museoiden toi­min­ta­ta­po­hin.

/​/​/​Marianna Keisalo: Huumori ritu­aa­lis­sa ja rituaali huu­mo­ris­sa /​/​/​
Marianna Keisalo (VTT) on ant­ro­po­lo­gi, joka tutkii ritu­aa­le­ja, huumoria ja per­for­mans­se­ja. Hänen etno­gra­fi­seen kent­tä­työ­hön­sä perus­tu­vat tut­ki­muk­sen­sa käsit­te­le­vät mek­si­ko­lai­sen alku­pe­räis­kan­sa yaquien ritu­aa­liklov­ne­ja sekä suo­ma­lai­sia stand-up koo­mi­koi­ta.

/​/​/​Anna Haverinen: Kuoleman ja suremisen rituaalit vir­tu­aa­li­sis­sa maa­il­mois­sa /​/​/​
Anna Haverinen (FT) on digi­taa­li­sen kult­tuu­rin ja ant­ro­po­lo­gian asian­tun­ti­ja. Hän on tutkinut edes­men­nei­den sure­mi­seen ja muis­ta­mi­seen liittyviä kult­tuu­ri­sia käy­tän­tö­jä digi­taa­li­sis­sa ympä­ris­töis­sä, kuten sosi­aa­li­ses­sa mediassa ja peli­maa­il­mois­sa.

/​/​/​Paneelikeskustelu: Rituaalit –mer­ki­tyk­siä, tunteita ja tekoja /​/​/​

15.00 Rituaalityöpaja: Tee oma ritu­aa­li­si! Työpaja johdattaa ritu­aa­lei­hin tekemisen kautta. Mistä rituaali rakentuu? Työpajassa rituaalin raken­nus­pa­li­koi­na käytetään tut­ki­mus­ta, tunnetta ja omia koke­muk­sia.

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suomen luontokeskus Haltian johtaja Tom Selänniemi tunnetaan turismin tutkijana, Aurinkomatkojen entisenä toimitusjohtajana ja kestävän matkailun asiantuntijana. Työkentällä-haastattelussa hän kertoo, miksi matkailu on niin koukuttavaa, miten tutkimuksesta tulee bisnestä ja kuinka matkailu muuttuu luonnonsuojeluksi.