9. – 13.1.2019 | Tieteen päivät

Suomen suurin tie­de­ta­pah­tu­ma Tieteen päivät jär­jes­te­tään Helsingissä 9. – 13.1.2019. Ohjelma rakentuu Rohkeus – Mod ‑teeman ympärille, jota tar­kas­tel­laan niin teko­ä­ly­tut­ki­muk­sen ja luon­non­tie­tei­den kuin historian ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den­kin näkö­kul­mis­ta. Keskenään hyvin eri­lai­sis­ta kes­kus­te­luis­ta ja luen­nois­ta löytyy jotain yhteistä: rohkeus on usein rajojen ylittämistä.

Rohkeita rajan­yli­tyk­siä tarvitaan, kun muutetaan vallalla olevia käsi­tyk­siä. Rohkeus ilmaista oma suku­puo­len­sa-sessiossa (12.1.) esi­tel­lään suku­puo­len moni­nai­suut­ta koskevaa moni­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta, kun taas Mitä on tule­vai­suu­den rohkean rokassa? Muuttuva ruo­ka­kult­tuu­ri ‑session (13.1.) luennot pohtivat, min­kä­lai­sia rajoja tule­vai­suu­den ruo­ka­kult­tuu­ri vielä ylittää. Vaarallisia kokeita – lii­al­lis­ta rohkeutta? ‑session (10.1.) puhujat kysyvät, mitä rajoja gee­ni­muok­kauk­ses­sa on eet­ti­ses­ti sopiva ylittää, vaikka rohkeus riittäisikin.

Historian rohkeita rajan­ylit­tä­jiä tar­kas­tel­laan muun muassa Rohkeasti ammattiin: ensim­mäis­ten suo­ma­lais­nais­ten matka lää­kä­reik­si, juris­teik­si ja papeiksi ‑session (12.1.) luen­nois­sa. Alustuksissa käsi­tel­lään suo­ma­lais­ten ura­nuur­ta­ja­nais­ten omi­nai­suuk­sia, koke­muk­sia ja ver­kos­to­ja, jotka ovat auttaneet heitä päät­tä­väi­ses­ti rai­vaa­maan tietä miesten hal­lit­se­mis­sa amma­teis­sa. Kirjaimellisesti rajojen ylit­tä­mi­sen vaatima rohkeus tulee ilmi maa­han­muut­toa käsit­te­le­väs­sä sessiossa Rohkeus muuttaa maata (13.1.). Tekoälyä käsit­te­le­vis­sä panee­leis­sa kes­ki­viik­ko­na, per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na rajoja ja rohkeutta pohditaan haas­ta­vas­ta näkö­kul­mas­ta: miten tekoäly saadaan pysymään jat­kos­sa­kin ihmisen aset­ta­mis­sa rajoissa?

Tieteen päivillä tuodaan myös esille, min­kä­lai­sia rajoja tutkijat ovat joutuneet ylit­tä­mään puo­lus­taes­saan tieteen asemaa sekä oman työnsä edel­ly­tyk­siä. ”Tieteen päivien ava­jai­se­si­tel­möit­si­ja, Central European Universityn vara­reh­to­ri Éva Fodor, on esiin­ty­nyt rohkeasti jul­ki­suu­des­sa tilan­tees­sa, jossa kan­sain­vä­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­nen yliopisto on joutunut kan­sal­li­sen hal­li­tuk­sen uhkaa­mak­si. Näillä Tieteen päivillä puhu­taan­kin paljon roh­keu­des­ta, jota tarvitaan mie­li­pi­teen esit­tä­mi­seen: niin tutkijan sanan­va­pau­des­ta kuin kan­sa­lais­roh­keu­des­ta­kin”, Tieteen päivien ohjel­ma­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Tuija Pulkkinensummaa. Fodorin esitelmä Unite to fight for academic freedom! kuullaan Tieteen päivien ava­jai­sis­sa 9.1.

Kun löydät ohjel­mas­ta jotain ohit­ta­ma­ton­ta, jaa se somessa tun­nis­teel­la #minämenen.

Jos haluat tutustua Tieteen päivien ohjelmaan mieluiten pape­ri­se­na, voit hakea ohjel­ma­leh­den jake­lu­pis­teil­täm­me (Helsingin yli­opis­ton pää­ra­ke­nus, Kaisa-talon Kirja & Kahvi, Tieteiden talo & Tiedekirja) tai tilata lehden suoraan kotiisi lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen tilaukset@​tieteenpaivat.​fi.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.