Jyväskylässä etnologia ja antropologia ovat nyt Kumu

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yli­opis­ton Historian ja etno­lo­gian lai­tok­sel­le, kun etno­lo­gian ja ant­ro­po­lo­gian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensim­mäi­nen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa on yhdis­tel­mä niin etno­lo­gian, ant­ro­po­lo­gian kuin kult­tuu­ri­po­li­tii­kan sisältöjä.

Tutkinto-ohjelma toteu­te­taan uudella tavalla: yhteis­työs­sä yli­opis­ton muiden tie­de­kun­tien, laitosten, kou­lu­tus­oh­jel­mien tai yri­tys­maa­il­man kanssa. Opetuksen työ­elä­mä­läh­töi­syys merkitsee oman asian­tun­ti­juu­den varhaista tun­nis­ta­mis­ta ja hyö­dyn­tä­mis­tä työelämässä.

Jyväskylän yli­opis­ton kult­tuu­ri­po­li­tii­kan pro­fes­so­ri Miikka Pyykkönen toteaa, että kult­tuu­ri­po­li­tiik­kaa kannattaa tulla opis­ke­le­maan, koska tätä kautta ”voi vaikuttaa kult­tuu­ria koskeviin asioihin”. Yhtenä tutkinnon osaa­mis­ta­voit­tee­na onkin kehittyä kohti kult­tuu­ria­lan hallinnon ja joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­juut­ta. Lisäksi tutkinto luo edel­ly­tyk­siä kult­tuu­ria­lan yrit­tä­jyy­teen ja luovan talouden tehtäviin.

Uusi kult­tuu­ri­po­liit­ti­nen näkökulma ei tarkoita etno­lo­gi­sen ja ant­ro­po­lo­gi­sen katseen katoa­mis­ta. Keskeisiä tavoit­tei­ta ovat yhä kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen teo­reet­tis­ten läh­tö­koh­tien ja etno­gra­fi­sien metodien omak­su­mi­nen, tai etno­lo­gil­le ja ant­ro­po­lo­gil­le oleel­li­nen kyky ana­ly­soi­da kriit­ti­ses­ti erilaisia aineistoja. 

Siinä missä uudet opis­ke­li­jat pereh­ty­vät etno­lo­gian ja ant­ro­po­lo­gian ohella nyt myös kult­tuu­ri­po­li­tii­kan sisäl­töi­hin, voidaan kult­tuu­ri­po­li­tii­kan katsoa saavan jatkossa etno­lo­gi­sia ja ant­ro­po­lo­gi­sia vai­kut­tei­ta. Tämä tieteiden ja taiteiden välinen vuo­ro­pu­he­lu edistänee myös etno­lo­gi­sen ja ant­ro­po­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen näkyvyyttä.

Kuten suo­ma­lai­sen kan­sa­tie­teen his­to­rias­sa, viime vuosina on kes­kus­tel­tu tie­tee­na­lan muu­tok­ses­ta ja muun maailman sille aset­ta­mis­ta haas­teis­ta. KUMU on vastaus kysy­myk­seen jyväs­ky­lä­läi­sen etno­lo­gian oppiai­neen säi­ly­mi­ses­tä tule­vai­suu­des­sa. Kun jatkossa ope­tuk­ses­sa yhdis­ty­vät sekä kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen että tai­dea­lo­jen näkö­kul­mat, on opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­sen jälkeinen työl­lis­ty­mi­nen yhä varmempaa. 

Etnologinen ja ant­ro­po­lo­gi­nen tutkimus kiin­nit­tyy myös vahvasti yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen kon­teks­tiin­sa, kun uudessa tutkinto-ohjel­mas­sa tut­ki­muk­sen aiheet ja tavoit­teet ovat yhä moninaisempia.

Kirjoittaja

Elina Nykänen on etnologian ja antropologian maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa. Pro gradu -tutkielmassaan hän tarkastelee suomalaisia kuvataidepsykoterapeutteja sekä työn ja ammatillisen identiteetin kokemuksia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: