Antropologin työelämätaidot 101

Antropologia on yhteiskuntatiede, jolle on ominaista etnografisen tutkimusmenetelmän hyödyntäminen. Uraansa aloitteleville antropologeille oman erityisosaamisen sanoittaminen saattaa kuitenkin olla hankalaa. Toimituksemme laati opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun työelämäpaketin helpottamaan työnhakua. 

AntroBlogin työ­elä­mä­toi­mi­tuk­sen syyskausi starttaa! Syksyllä toi­mi­tuk­ses­sam­me on luvassa paljon tuttua, kuten Työkentällä-ura­haas­tat­te­lu­ja, mutta myös uusia tuulia. Kauden avauk­sek­si olemme koos­ta­neet luki­joil­lem­me työ­elä­mä­tai­to­ja vah­vis­ta­van paketin, joka koostuu ant­ro­po­lo­gin ansio­luet­te­los­ta ja työn­ha­ki­jan muis­ti­lis­tas­ta.


Työelä­mä­pa­ket­ti on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti alan opis­ke­li­joi­ta ja vas­ta­val­mis­tu­nei­ta ajatellen. Paketin tar­koi­tuk­se­na on helpottaa oman osaamisen sanoit­ta­mis­ta työn­haus­sa tie­tee­na­lal­la, jonka yliopisto-opinnot ovat pääosin teo­ria­pai­not­tei­sia ja aka­te­mi­aan suun­tau­tu­nei­ta.


Toivomme ant­ro­po­lo­gin ansio­luet­te­los­ta olevan hyötyä myös työ­nan­ta­jil­le, jotka suun­nit­te­le­vat ant­ro­po­lo­gi­taus­tai­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta. Jos työ­nan­ta­ja­na kiin­nos­tuit paketin lukemisen jälkeen ant­ro­po­lo­gias­ta ja haluaisit tietää aiheesta enemmän, ota meihin yhteyttä. Autamme mie­lel­läm­me etsimään alan osaajia työelämän eri sek­to­rei­den tarpeisiin!

Epävarmat työmarkkinat

Koemme työ­elä­mä­pa­ke­til­le olevan huutava tarve, sillä monelle uraansa aloit­te­le­val­le ant­ro­po­lo­gil­le työelämän vaa­ti­muk­set tuntuvat kovilta ja työn­ha­kuun ryh­ty­mi­nen ahdis­ta­val­ta. Korkeakoulututkinnon eteen on tehty paljon töitä ja ker­ry­tet­ty asian­tun­ti­juut­ta. Työkokemustakin on toden­nä­köi­ses­ti ehtinyt karttua jonkin verran. Siitä huo­li­mat­ta harva uskoo vuosien pon­nis­te­lun takaavan vaki­tuis­ta, saati sitten hyvä­palk­kais­ta, työ­paik­kaa.


Osasyynä ovat työ­nan­ta­jien monesta koh­tuut­to­mil­ta tuntuvat odotukset. Työpaikkailmoituksia selatessa lannistuu helposti, kun suo­ra­vii­vai­sil­ta kuu­los­ta­viin työ­teh­tä­viin vaaditaan pitkä lista eri­tyis­osaa­mis­ta ja viiden vuoden työ­ko­ke­mus. Miten erottua joukosta ja vakuuttaa ammat­ti­tai­dol­laan, kun alla on vasta pari työ­har­joit­te­lua ja kenties haettavaa tehtävää sivuava gradu?


Nekin, jotka työn­haus­sa onnis­tu­vat, saattavat tuntea siitä häpeää tai syyl­li­syyt­tä. Huijarisyndrooma eli kokemus siitä, että työ on saatu tuurilla tai omaa epä­pä­te­vyyt­tä peitellen toistuu monen uransa alku­vai­hees­sa olevan puheissa. Tämä yhdessä jatkuvan yli­suo­rit­ta­mi­sen ja itsensä kehit­tä­mi­sen tarpeen kanssa altistaa nuoria ja kyvyk­käi­tä työn­te­ki­jöi­tä työ­uu­pu­muk­sel­le.


Uhka­ku­vis­ta huo­li­mat­ta näemme toi­mi­tuk­ses­sam­me, kuinka ant­ro­po­lo­git työl­lis­ty­vät jat­ku­vas­ti kiin­nos­ta­viin tehtäviin myös suoraan yli­opis­tos­ta, ja heidän eri­tyis­osaa­mi­sel­leen on todel­lis­ta tarvetta. Parhaiten menes­ty­vät ne, jotka osaavat tunnistaa oman paikkansa työ­mark­ki­noil­la ja nähdä kou­lu­tuk­sen­sa arvon. Toivomme työ­elä­mä­pa­ke­tin valavan aloit­te­le­viin ant­ro­po­lo­gei­hin uskoa omiin kykyihin ja luot­ta­mus­ta työllistymismahdollisuuksiin.

Kuva: Siora Photography/​Unsplash (CC0)

Yleistietoa ja erityistaitoja

Antropologit ovat muiden yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jöi­den tavoin gene­ra­lis­te­ja. Yliopisto-opinnot eivät valmista tiettyyn ammattiin, vaan tarjoavat laajan skaalan eri­tyis­osaa­mis­ta, jota voi soveltaa työ­elä­mäs­sä. Antropologeja työs­ken­te­lee kaikilla yhteis­kun­nan osa-alueilla mitä moni­nai­sim­mis­sa teh­tä­vis­sä, kuten alku­vuo­des­ta toi­mi­tuk­sem­me Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkoston kanssa yhteis­työs­sä jul­kai­se­ma kyse­ly­tut­ki­mus ant­ro­po­lo­gien sijoit­tu­mi­ses­ta työ­elä­mään osoitti.


Toisaalta ant­ro­po­lo­gian erottaa muista yhteis­kun­ta­tie­teis­tä tie­tee­na­lal­le keskeinen etno­gra­fi­nen tut­ki­mus­me­ne­tel­mä, jonka sovel­ta­mi­ses­sa ant­ro­po­lo­git ovat mes­ta­rei­ta. Etnografiasta on tullut kysytty taito työ­mark­ki­noil­la, sillä sen avulla on mah­dol­lis­ta tuottaa syväl­lis­tä ymmär­rys­tä ihmisten käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja moti­vaa­tiois­ta tavalla, joka täydentää esi­mer­kik­si tilas­tol­li­ses­ti kerättyä tietoa. Etnografian taitaja tuot­taa­kin lisäarvoa työ­nan­ta­jil­le, mikä vuo­ros­taan tarjoaa ant­ro­po­lo­geil­le kon­kreet­ti­sen tavan mark­ki­noi­da osaa­mis­taan.


Antro­po­lo­gia miel­le­tään tie­tee­na­lan ulko­puo­lel­la helposti syno­nyy­mik­si etno­gra­fial­le. Alan työ­ka­lu­pak­ki pitää kuitenkin sisällään myös lukuisia muita asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä tar­peel­li­sia taitoja, joita esit­te­lem­me tarkemmin ansioluettelossa.

Kuva: Headway/​Unsplash (CC0)

Ensikosketus työelämään

Etnografisen tut­ki­mus­me­ne­tel­män nosteesta huo­li­mat­ta ant­ro­po­lo­geil­le voi olla eri­tyi­ses­ti opintojen alku­vai­hees­sa hankala hahmottaa, miten luen­noil­la vastaan tulevien kor­kea­len­tois­ten teo­rioi­den tai moni­mut­kais­ten suku­lai­suus­kart­to­jen hal­lit­se­mi­nen ede­saut­taa työl­lis­ty­mis­tä opintojen jälkeen. Toivomme työ­elä­mä­pa­ke­tin auttavan ymmär­tä­mään paremmin ant­ro­po­lo­gi­sen kou­lu­tuk­sen tarjoamia käytännön vah­vuuk­sia.


Lisäksi haluamme tarjota vinkkejä opis­ke­li­jan aka­tee­mis­ten kiin­nos­tuk­sen kohteiden ja olemassa olevan osaamisen val­jas­ta­mi­seen työn­ha­kuun myös yli­opis­to­maa­il­man ulko­puo­lel­la. Kannustamme opis­ke­li­joi­ta pohtimaan tulevaa työelämää jo opintojen aikana. Yliopistossa tehdyillä valin­noil­la voi vaikuttaa huo­mat­ta­vas­ti oman asian­tun­ti­juu­den kar­tut­ta­mi­seen, ja itselle mie­lek­kään alan löy­ty­mi­seen ennen val­mis­tu­mis­ta.


Työelä­mä­pa­ket­ti on kak­sio­sai­nen. Antropologin ansio­luet­te­loon on kerätty avain­osaa­mi­sa­luei­ta, jotka jokaisen val­mis­tu­van ant­ro­po­lo­gin odotetaan omak­su­neen opin­to­jen­sa aikana. Työnhakijan muis­ti­lis­taan on vuo­ros­taan listattu tapoja, joiden avulla voi vahvistaa työ­elä­mä­osaa­mis­taan ennen työ­mark­ki­noil­le siir­ty­mis­tä. On hyvä muistaa, että opintojen ja sivu­töi­den lisäksi elämän varrelta on tarttunut mukaan erilaisia taitoja, joita kannattaa rohkeasti hyödyntää työn­haus­sa.


Tiedämme koke­muk­ses­ta, että oman asian­tun­ti­juu­den koros­ta­mi­nen voi tuntua aluksi hieman pelot­ta­val­ta, ja hui­ja­ri­syndroo­ma ottaa helposti vallan. Työelämäpaketti on laadittu muis­tut­ta­maan aloit­te­le­via ant­ro­po­lo­ge­ja omista tai­dois­taan, ja hel­pot­ta­maan ensi­harp­pauk­sia työmarkkinoille.

Työelämätaitoja vah­vis­ta­vaan pakettiin voi tutustua koko­nai­suu­des­saan toi­mi­tuk­sem­me työ­elä­mä­osion Työnhakijalle-sivulta.

Kuva: Simon Abrams/​Unsplash (CC0)

Kirjoittaja

VTM Niina Ahola on terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen perehtynyt antropologi. Niinaa kiinnostavat seksuaaliterveyskysymykset, terveydenhoitoon liittyvät salaliittoteoriat ja epävarmuuden tutkimus itäisessä Afrikassa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Iranissa naisten liikehdintä on tehnyt hunnusta vastarinnan välikappaleen. He ovat sytyttäneet huntujansa tuleen ja vaatineet itsemääräämisoikeutta kehoihinsa. Naisten tasa-arvoliike ei kuitenkaan vastusta uskontoa vaan vaatii vakaumuksellista vapautta.