Teemaviikko: keho ja liikunta 6. – 13.5.

Elämme kehois­sam­me kaiken päivää, ja navi­goim­me ympä­röi­vää todel­li­suut­ta paitsi kehojemme kautta, myös niiden rajoja suojellen ja muovaten. Keho ja liikunta ‑tee­ma­vii­kol­le olemme koonneet artik­ke­lei­ta, jotka käsit­te­le­vät erilaisia lähes­ty­mis­ta­po­ja kehois­sam­me olemiseen ja eri­tyi­ses­ti niiden hal­lin­taan, varjeluun ja muok­kaa­mi­seen.

Hahmotamme usein kehon ja mielen jollakin tavalla eril­li­sik­si ja toistensa vas­ta­pa­reik­si. Mielen toiminnot ja tunteet pai­kan­ne­taan toisaalta yhä voi­mal­li­sem­min kehoon. Liikunta on usein paitsi kehon har­joit­ta­mis­ta ja opet­ta­mis­ta, myös mielen jalos­ta­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä. Kehon ja maailman välisen suhteen hal­lin­nas­sa käännämme katseen kehon ulko­puo­li­siin, sen rajoja koet­te­le­viin subs­tans­sei­hin ja niiden kont­rol­loin­tiin. Hallinnoimalla sitä, mitä keholla tehdään sekä mitä kehoon pääs­te­tään ja mitä ei, tavoi­tel­laan opti­maa­li­sia päämääriä niin kropan, mielen kuin sosi­aa­li­sen sta­tuk­sen­kin suhteen.

Kaikki tee­ma­vii­kon sisältö löytyy tältä sivulta. Viikon aikana jul­kais­ta­vat uudet artik­ke­lit lisätään ilmes­ty­mis­päi­vä­nään sivulle. Terveyttä ja kehon opti­moin­nin kysy­myk­siä on jossain määrin sivuttu myös aiemmalla Ruoka ja juoma ‑tee­ma­vii­kol­lam­me, josta löytyy lisää luettavaa, kuun­nel­ta­vaa ja kat­sel­ta­vaa, jos tämä ei vielä riitä!

Liikunnalla kohti hallintaa

 • Breakdance rakentaa har­ras­ta­jien­sa minuutta ja luo naisille uutta iden­ti­teet­tiä b‑girlinä.
 • Tanssi liikuttaa ja yhdistää, ja saa erilaisia mer­ki­tyk­siä eri ympä­ris­töis­sä. Haastattelussa tans­sin­tut­ki­muk­sen dosentti Petri Hoppu.
 • Senegalilainen paini on perin­tei­den höystämä laji, jossa raaka fyysinen voima kohtaa valtavan kirjon ritua­lis­ti­sia käy­tän­tö­jä.
 • Crossfit on ympäri maailmaa suosittu laji, jonka parissa ihan­noi­daan voimaa ja puhtautta niin kehol­li­si­na kuin men­taa­li­si­na­kin omi­nai­suuk­si­na.
 • Juokseminen on harrastus, jonka vai­ku­tuk­set ulottuvat juok­si­joi­den mukaan elämän eri osa-alueisiin itsekurin, menes­tyk­sen ja perik­sian­ta­mat­to­muu­den kautta.
 • Budolajit ymmär­re­tään usein niin kehoa kuin koko ihmistä jalos­ta­vik­si har­joit­teik­si. Treenaaminen ei vält­tä­mät­tä lopu, vaikka har­joit­ta­ja vanhenee — pain­opis­te vain siirtyy enemmän mielen puolelle.
 • Liikuntaharrastukset voivat olla mer­kit­tä­vä tekijä maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mi­ses­sa uuteen eli­nym­pä­ris­töön­sä ja tärkeä väylä sosi­aa­lis­ten suhteiden muo­dos­ta­mi­seen.

Muuttuva ja muutettava keho

 • Aivovaurio voi vaikuttaa niin kog­ni­tioon, moto­riik­kaan, per­soo­nal­li­suu­teen kuin koke­muk­seen minuu­des­ta.
 • Biohakkerit pyrkivät opti­moi­maan kehon ja mielen äärim­mil­leen. Tarkkuus ruo­ka­va­lion kanssa voi yhdistyä vaikkapa kyl­mä­hoi­toi­hin, kehon toi­min­nois­ta dataa kerääviin lait­tei­siin ja eri­koi­siin ravin­to­li­siin.
 • Rokotekriittisyys on saanut niin suuria mit­ta­suh­tei­ta, että jotkut jo lähes kadonneet tar­tun­ta­tau­dit tekevät paluuta. Mistä on kyse, kun ihminen ei halua rokot­tei­ta omaan tai lapsensa kehoon?
 • Rokotetutkimus Beninissä puo­les­taan värväsi suo­ma­lai­sia avuksi tes­taa­maan ripu­li­ro­kot­teen toi­mi­vuut­ta ris­kia­lu­eel­la.
 • Sukuelinten sil­po­mi­nen on paikoin syvään juurtunut kult­tuu­ri­nen käytäntö, johon myös Suomen lain­sää­dän­nön on otettava kantaa. Kenellä on oikeus määrätä kehojen kos­ke­mat­to­muu­des­ta?
 • Rotuhygienia on vielä melko hil­jat­tain Pohjoismaissakin johtanut niin vahvaan kehojen kont­rol­liin, että tiettyjen ihmis­ryh­mien lisään­ty­mis­tä on aktii­vi­ses­ti pyritty estämään — kuten trans­su­ku­puo­lis­ten kohdalla yhä tehdään.

Video urheilun kulttuurista

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kuukautiset olivat häpeällinen ja piilotettava asia vielä silloin, kun ensimmäisiä tehdasvalmisteisia kuukautissiteitä alettiin mainostaa Suomessa 1900-luvun alussa. Kuukautistuotteiden markkinoinnilla on ollut keskeinen rooli kuukautiskäsitysten muokkaamisessa länsimaissa ja kaupallisuus määrittää edelleen julkista puhetta asiasta. Nyt “kuukautisvallankumous” sekä murtaa tabuja että luo pohjaa uudenlaiselle bisnekselle kuukautisten ympärillä.

Oikea-aikaisen ja luotettavan viestinnän merkitys korostuu nopeaa reagointia vaativissa kriisitilanteissa, joita Punaisen Ristin viestintäpäällikkö, antropologi Siru Aura kohtaa työssään. Työkentällä-haastattelussa hän kertoo, millaista on työskennellä viestinnän parissa globaalia auttamistyötä tekevässä järjestössä.

On taas terveiden elämäntapojen aika – tipaton tammikuu, uusi kunto-ohjelma tai päivittäinen meditaatio. Ihminen, joka huolehtii omasta hyvinvoinnistaan näyttäytyy terveenä, vastuullisena kansalaisena. Millaisiin arvoihin hyvinvointiin keskittyminen pohjaa? Mitä tapa puhua hyvinvoinnista voi kertoa meille itsestämme?