Teemaviikko: keho ja liikunta 6. – 13.5.

Elämme kehois­sam­me kaiken päivää, ja navi­goim­me ympä­röi­vää todel­li­suut­ta paitsi kehojemme kautta, myös niiden rajoja suojellen ja muovaten. Keho ja liikunta ‑tee­ma­vii­kol­le olemme koonneet artik­ke­lei­ta, jotka käsit­te­le­vät erilaisia lähes­ty­mis­ta­po­ja kehois­sam­me olemiseen ja eri­tyi­ses­ti niiden hal­lin­taan, varjeluun ja muok­kaa­mi­seen.

Hahmotamme usein kehon ja mielen jollakin tavalla eril­li­sik­si ja toistensa vas­ta­pa­reik­si. Mielen toiminnot ja tunteet pai­kan­ne­taan toisaalta yhä voi­mal­li­sem­min kehoon. Liikunta on usein paitsi kehon har­joit­ta­mis­ta ja opet­ta­mis­ta, myös mielen jalos­ta­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä. Kehon ja maailman välisen suhteen hal­lin­nas­sa käännämme katseen kehon ulko­puo­li­siin, sen rajoja koet­te­le­viin subs­tans­sei­hin ja niiden kont­rol­loin­tiin. Hallinnoimalla sitä, mitä keholla tehdään sekä mitä kehoon pääs­te­tään ja mitä ei, tavoi­tel­laan opti­maa­li­sia päämääriä niin kropan, mielen kuin sosi­aa­li­sen sta­tuk­sen­kin suhteen.

Kaikki tee­ma­vii­kon sisältö löytyy tältä sivulta. Viikon aikana jul­kais­ta­vat uudet artik­ke­lit lisätään ilmes­ty­mis­päi­vä­nään sivulle. Terveyttä ja kehon opti­moin­nin kysy­myk­siä on jossain määrin sivuttu myös aiemmalla Ruoka ja juoma ‑tee­ma­vii­kol­lam­me, josta löytyy lisää luettavaa, kuun­nel­ta­vaa ja kat­sel­ta­vaa, jos tämä ei vielä riitä!

Liikunnalla kohti hallintaa

 • Breakdance rakentaa har­ras­ta­jien­sa minuutta ja luo naisille uutta iden­ti­teet­tiä b‑girlinä.
 • Tanssi liikuttaa ja yhdistää, ja saa erilaisia mer­ki­tyk­siä eri ympä­ris­töis­sä. Haastattelussa tans­sin­tut­ki­muk­sen dosentti Petri Hoppu.
 • Senegalilainen paini on perin­tei­den höystämä laji, jossa raaka fyysinen voima kohtaa valtavan kirjon ritua­lis­ti­sia käy­tän­tö­jä.
 • Crossfit on ympäri maailmaa suosittu laji, jonka parissa ihan­noi­daan voimaa ja puhtautta niin kehol­li­si­na kuin men­taa­li­si­na­kin omi­nai­suuk­si­na.
 • Juokseminen on harrastus, jonka vai­ku­tuk­set ulottuvat juok­si­joi­den mukaan elämän eri osa-alueisiin itsekurin, menes­tyk­sen ja perik­sian­ta­mat­to­muu­den kautta.
 • Budolajit ymmär­re­tään usein niin kehoa kuin koko ihmistä jalos­ta­vik­si har­joit­teik­si. Treenaaminen ei vält­tä­mät­tä lopu, vaikka har­joit­ta­ja vanhenee — pain­opis­te vain siirtyy enemmän mielen puolelle.
 • Liikuntaharrastukset voivat olla mer­kit­tä­vä tekijä maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mi­ses­sa uuteen eli­nym­pä­ris­töön­sä ja tärkeä väylä sosi­aa­lis­ten suhteiden muo­dos­ta­mi­seen.

Muuttuva ja muutettava keho

 • Aivovaurio voi vaikuttaa niin kog­ni­tioon, moto­riik­kaan, per­soo­nal­li­suu­teen kuin koke­muk­seen minuu­des­ta.
 • Biohakkerit pyrkivät opti­moi­maan kehon ja mielen äärim­mil­leen. Tarkkuus ruo­ka­va­lion kanssa voi yhdistyä vaikkapa kyl­mä­hoi­toi­hin, kehon toi­min­nois­ta dataa kerääviin lait­tei­siin ja eri­koi­siin ravin­to­li­siin.
 • Rokotekriittisyys on saanut niin suuria mit­ta­suh­tei­ta, että jotkut jo lähes kadonneet tar­tun­ta­tau­dit tekevät paluuta. Mistä on kyse, kun ihminen ei halua rokot­tei­ta omaan tai lapsensa kehoon?
 • Rokotetutkimus Beninissä puo­les­taan värväsi suo­ma­lai­sia avuksi tes­taa­maan ripu­li­ro­kot­teen toi­mi­vuut­ta ris­kia­lu­eel­la.
 • Sukuelinten sil­po­mi­nen on paikoin syvään juurtunut kult­tuu­ri­nen käytäntö, johon myös Suomen lain­sää­dän­nön on otettava kantaa. Kenellä on oikeus määrätä kehojen kos­ke­mat­to­muu­des­ta?
 • Rotuhygienia on vielä melko hil­jat­tain Pohjoismaissakin johtanut niin vahvaan kehojen kont­rol­liin, että tiettyjen ihmis­ryh­mien lisään­ty­mis­tä on aktii­vi­ses­ti pyritty estämään — kuten trans­su­ku­puo­lis­ten kohdalla yhä tehdään.

Video urheilun kulttuurista

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: