Tervetuloa tutus­tu­maan ant­ro­po­lo­gian moni­puo­li­seen tut­ki­mus­kent­tään! Tässä jut­tusar­jas­sa esit­te­lem­me ant­ro­po­lo­gian eri­koi­sa­lo­ja laidasta laitaan.
Erikoisalatekstit esit­te­le­vät tut­ki­mus­suun­taus­ten syntyä, keskeisiä kysy­myk­siä ja tär­keim­piä teorioita. Niissä tuodaan esille myös alalla Suomessa tehtyä tut­ki­mus­ta sekä pohditaan tiettyjen tut­ki­musai­hei­den yhteis­kun­nal­lis­ta mer­kit­tä­vyyt­tä. Tekstit antavan kiehtovan kat­sauk­sen ant­ro­po­lo­gian eri­lai­siin tut­ki­mus­koh­tei­siin alkaen isoista tut­ki­mus­suun­tauk­sis­ta kuten uskon­toant­ro­po­lo­gia tai talous­ant­ro­po­lo­gia. Mukana eri­koi­sa­la­sar­jas­sa on myös nousevien ja tois­tai­sek­si vielä pie­nem­pien eri­koi­sa­lo­jen esit­te­ly­jä, kuten katsaus media-ant­ro­po­lo­gi­aan. Lukemisen iloa!